Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 2

Mulungu Mbani?

Mulungu Mbani?

1. Thangwi yanji tisafunika kulambira Mulungu?

Mulungu wandimomwene ndi Nciti wa pinthu pyonsene. Iye nee ali na matomero pontho nee anadzakhala na mamalisiro. (Masalmo 90:2) Iye ndi Mwanaciro mphangwa zadidi zinagumanika m’Bhibhlya. (1 Timoti 1:11) Nakuti Mulungu atipasa umaso, tisafunika kulambira iye basi.​—Lerini Apokalipse 4:11.

2. Ndi api makhaliro a Mulungu?

Nkhabepo munthu adaona kale Mulungu thangwi iye ndi Nzimu, pisabveka kuti iye ali na n’khaliro wa umaso wapadzulu kupiringana pyakucitwa pinakhala pa dziko yapantsi. (Jwau 1:18; 4:24) Ngakhale tenepa, tinakwanisa kudziwa makhaliro a Mulungu kubulukira ku pinthu pidacita iye. Mwacitsandzo, misapo yakusiyana-siyana na maluwa asatipangiza ufuni na udziwisi wace. Kukula kwa kudzulu na dziko yapantsi kusatipangiza mphambvu yace.​—Lerini Aroma 1:20.

Tinakwanisa kupfundza pinthu pizinji pya makhaliro a Mulungu mu kuleri Bhibhlya. Mwacitsandzo, Bhibhlya isatipanga kuti ndi pipi pinafuna Mulungu na pinakhonda funa iye, asatsalakana tani anthu, na asatsalakanambo tani pinthu m’makhaliro akusiyana-siyana.​—Lerini Masalmo 103:7-10.

3. Kodi Mulungu ali na dzina?

Yezu alonga: “Baba wathu muli kudzulu, dzina yanu ikhale na mbiri.” (Mateo 6:9) Maseze Mulungu ali na pidzo pizinji, iye ali na dzina ibodzi basi. Mu cilongero cibodzi na cibodzi, dzina ya Mulungu isacemerwa mu njira yakusiyana-siyana. N’Cisena kazinji kene isacemerwa “Yahova.” Mbwenye anthu anango asaicemera “Yahve.”​—Lerini Eksodo 6:3.

Dzina ya Mulungu isabuluswa m’Mabhibhlya mazinji mbicinjwa na pidzo pya Mbuya peno Mulungu. Mbwenye mudalembwa Bhibhlya, dzina ya Mulungu ikhagumanika m’maulendo  akukwana 7.000. Yezu adziwisa dzina ya Mulungu mudapfundzisa iye anthu pya Mulungu.​—Lerini Jwau 17:26.

Onani vidyu Kodi Mulungu Ali na Dzina?

4. Kodi Yahova asatitsalakana?

Ninga baba uyu waufuni, Mulungu akucita pinthu toera kutsalakana udidi wathu wa kwenda na kwenda

Nkhubveka kuti nyatwa zinagumanika konsene kwene lero zisapangiza kuti Yahova ndi Mulungu wakuti nee asatitsalakana? Anango asalonga kuti iye asatithabusa toera kutipenda, mbwenye unoyu si undimomwene tayu.​—Lerini Tyago 1:13.

Mulungu asapangiza kuti asatifuna thangwi yakutipasa ufulu wakusankhula. Nee tisapereka takhuta thangwi ya ufulu wathu wakusankhula kutumikira Mulungu? (Yoswa 24:15) Mbwenye anthu azinji asasankhula kucita pinthu pyakuipa kuna anango, na thangwi ineyi anthu azinji asathabuka. Yahova asatsukwala angaona pinthu pyenepi pyakuipa.​—Lerini Genesi 6:5, 6.

Yahova ndi Mulungu wakuti asatitsalakana. Iye asafuna kuti titsandzaye na umaso. Mwakukhonda dembuka, iye anadzamalisa kuthabuka na ale anacitisa pyenepi. Mbwenye cincino, iye ali na mathangwi adidi toera kutawirisa kuti anthu athabuke mu ndzidzi wakucepa. Pa Nsolo 8, tinadzapfundza mathangwi anewa.​—Lerini 2 Pedro 2:9; 3:7, 13.

5. Tinakwanisa tani kufendedzera cifupi Mulungu?

Yahova asaticemera toera tinfendedzere cifupi mu kulonga na iye mu phembero. Iye ali na citsalakano kwa m’bodzi na m’bodzi wa ife. (Masalmo 65:2; 145:18) Yahova ali dzololo toera kulekerera. Iye asadziwa kuwangisira kwathu toera kunkomeresa, maseze midzidzi inango tisadodoma. Natenepa, mwakukhonda kutsalakana kusowa kwathu ungwiro, mwandimomwene tinakwanisa kukhala na uxamwali na Mulungu.​—Lerini Masalmo 103:12-14; Tyago 4:8.

Nakuti Yahova asatipasa umaso, tisafunika kunfuna kupiringana munafunira ife munthu onsene. (Marko 12:30) Munapangiza imwe ufuni wanu kwa Mulungu kubulukira mu kupfundza pizinji thangwi yace na kucita pinaphemba iye, imwe munadzanfendedzera cifupi kakamwe.​—Lerini 1 Timoti 2:4; 1 Jwau 5:3.