Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 13

Ndi Zipi Mphangwa Zadidi Zinalonga Pya Uphemberi?

Ndi Zipi Mphangwa Zadidi Zinalonga Pya Uphemberi?

1. Kodi uphemberi onsene ngwadidi?

M’mauphemberi onsene musagumanika anthu adidi. Ndi mphangwa zadidi kudziwa kuti Mulungu asaona anthu anewa, pontho asaatsalakana. Mbwenye pyakutsukwalisa mphyakuti pinthu pyakuipa pisacitwa mu dzina ya uphemberi peno na anthu auphemberi. (2 Akorinto 4:3, 4; 11:13-15) Mwakubverana na matsamba a mphangwa, mauphemberi anango asacita khundu mu uphanga, kuphana kwa madzindza, nkhondo, na kupita m’mabonde na anapiana. Pyenepi pisatsukwalisa tani anyakukhulupira andimomwene a Mulungu!​—Lerini Mateo 24:3-5, 11, 12.

Ngakhale kuti uphemberi wandimomwene usapasa mbiri Mulungu, uphemberi waunthawatawa usatsukwalisa Mulungu. Uphemberi waunthawatawa usapfundzisa pinthu pyakuti nkhabe gumanika m’Bhibhlya, kuphatanizambo pipfundziso pyauthambi thangwi ya Mulungu na anthu akufa. Mbwenye Yahova asafuna kuti anthu adziwe undimomwene unalonga pya iye.​—Lerini Ezekyele 18:4; 1 Timoti 2:3-5.

2. Ndi zipi mphangwa zadidi zinalonga pya uphemberi?

Mwakutsandzayisa, Mulungu nkhabe komerwa na mauphemberi analonga kuti asanfuna mbwenye mwandimomwene asafuna dziko ya Sathani. (Tyago 4:4) Mafala a Mulungu asalonga kuti uphemberi onsene waunthawatawa ndi “Babilonya ikulu.” Babilonya ukhali nzinda wakale udatoma na uphemberi waunthawatawa pakumala kwa Cigumula ca ntsiku za Nowa. Mwakukhonda dembuka, Mulungu anadzafudza uphemberi unanyengeza na kuponderera anthu.​—Lerini Apokalipse 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Pana mphangwa zinango zadidi. Yahova nee asaduwala anthu adidi anagumanika m’mauphemberi aunthawatawa  pa dziko yonsene yapantsi. Iye asagumanyiza anthu anewa mu kuapfundzisa undimomwene.​—Lerini Mikeya 4:2, 5.

3. Anthu adidi asafunika kucitanji?

Uphemberi wandimomwene usaphataniza anthu

Yahova asatsalakana anthu onsene akuti asafuna pinthu pyadidi na pyakulungama. Iye asaakulumiza kuti abuluke mu uphemberi waunthawatawa. Anthu anafuna Mulungu ndi akufunisisa kucita macinjo toera kunkomeresa.​—Lerini Apokalipse 18:4.

Mu pyaka dzana yakutoma, pa ndzidzi udabva anthu a mitima yadidi mphangwa zadidi kubulukira kwa apostolo, iwo atawira nakutsandzaya. Iwo apfundza njira ipswa ya umaso yakubulukira kwa Yahova, njira yakutsandzayisa kakamwe ya umaso, yakuti iri na cifuniro pontho na cidikhiro. Iwo ndi citsandzo cadidi kwa ife lero, thangwi atawira mphangwa zadidi mu kuikha Yahova pa mbuto yakutoma mu umaso wawo.​—Lerini 1 Atesalonika 1:8, 9; 2:13.

Yahova asatambira mu gulu yace ale anabuluka mu uphemberi waunthawatawa. Mungatawira ncemerero wa Yahova, imwe munadzakhala xamwali wace, munadzakhala na axamwali apswa, banja yaufuni ya alambiri andzanu a Yahova, munadzakhalambo na umaso wa kwenda na kwenda.​—Lerini Marko 10:29, 30; 2 Akorinto 6:17, 18.

4. Mulungu anabweresa tani kutsandzaya pa dziko yonsene yapantsi?

Kutongwa kwa uphemberi waunthawatawa kunafuna kudza ndi mphangwa zadidi. Kunadzamalisa kupondererana pa dziko yonsene yapantsi. Uphemberi waunthawatawa nkhabebve kudzapeusa peno kugawa anthu. Anthu onsene anadzakhala akuphatana mu kulambira Mulungu m’bodzi basi wandimomwene.​—Lerini Apokalipse 18:20, 21; 21:3, 4.