Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 3

Kodi Mphangwa Zadidi Zabulukadi Kwa Mulungu?

Kodi Mphangwa Zadidi Zabulukadi Kwa Mulungu?

1. Mbani Mwanaciro Bhibhlya?

Mphangwa zadidi zakuti anthu anadzakhala kwenda na kwenda pa dziko yapantsi zalembwa m’Bhibhlya. (Masalmo 37:29) Bhibhlya iri na mabukhu mang’ono-mang’ono akukwana 66. Mulungu aphatisira amuna akukhulupirika akukwana 40 toera kulemba Bhibhlya. Mabukhu maxanu akutoma alembwa na Mose mu pyaka 3.500 pya nduli. Bukhu yakumalisa yalembwa na mpostolo Jwau mu pyaka pyakupiringana 1.900 pya nduli. Anyakulemba Bhibhlya alemba manyerezero a ani? Mulungu aphatisira nzimu wakucena toera kulonga na anyakulemba Bhibhlya. (2 Samwele 23:2) Iwo alemba manyerezero a Mulungu, tayu manyerezero awo ene. Natenepa, Mwanaciro Bhibhlya ndi Yahova.​—Lerini 2 Timoti 3:16; 2 Pedro 1:20, 21.

2. Tinakhala tani na cinyindiro cakuti Bhibhlya ndi yandimomwene?

Ife tisadziwa kuti Bhibhlya yabuluka kwa Mulungu thangwi iyo yalongeratu mwakulinganira unyomonyomo wa pinthu pya ntsogolo. Nkhabepo munthu anakwanisa kucita pyenepi. (Yoswa 23:14) Basi ene Mulungu wa Mphambvu Zonsene anakwanisa kuona mwanyapantsi tsogolo ya anthu.​—Lerini Izaiya 42:9; 46:10.

Mbatidadikhira kuti bukhu yakubuluka kwa Mulungu ikhale yakupambulika, mwandimomwene Bhibhlya ndi yakupambulika. Mabiliyau a makopya a Bhibhlya asagawirwa mu pilongero pyakupiringana madzana. Ngakhale kuti Bhibhlya yalembwa kale, iyo isabverana na pinalonga siyensiya. Pontho, amuna 40 adalemba Bhibhlya nee  alemba pinthu pyakuphonyana. * Kusiyapo pyenepi, pinalonga Bhibhlya thangwi ya ufuni, basi ene mbipidabuluka kwa Mulungu wandimomwene—Mulungu waufuni. Bhibhlya isapitiriza kukhala na mphambvu yakucinja umaso wa anthu toera kukhala wadidi. Undimomwene unoyu usacitisa pikwi na pikwi pya anthu kukhulupira kuti Bhibhlya ndi Mafala a Mulungu.​—Lerini 1 Atesalonika 2:13.

Onani vidyu Tinakhala Tani na Cinyindiro Cakuti Bhibhlya Isalonga Undimomwene?

3. Bhibhlya isalonganji?

Makamaka, Bhibhlya isafokotoza mphangwa zadidi zakuti Mulungu ali na cifuniro cadidi kwa anthu. Malemba asafokotoza kuti munthu aluza tani mwai wakukhala mu paradizu pa dziko yapantsi pakutoma kwa mbiri ya anthu, asafokotozambo kuti dziko inadzakhala tani pontho paradizu.​—Lerini Apokalipse 21:4, 5.

M’Mafala a Mulungu musagumanikambo miyambo, midida na uphungu. Mwakuthimizira, Bhibhlya iri na pitsandzo pinapangiza kuti Mulungu asatsalakana tani anthu. Kubulukira mu pitsandzo pyenepi tisapfundza kuti ndi api makhaliro a Mulungu. Natenepa, Bhibhlya inakwanisa kukuphedzani toera kudziwa Mulungu. Iyo isafokotoza kuti munakwanisa tani kukhala xamwali wa Mulungu.​—Lerini Masalmo 19:7, 11; Tyago 2:23; 4:8.

4. Munakwanisa tani kubvesesa Bhibhlya?

Bruxura ino inadzakuphedzani toera kubvesesa Bhibhlya mu kuphatisira njira ibodzi ene idaphatisira Yezu. Iye akhalonga lemba ibodzi na ibodzi ya m’Bhibhlya na akhafokotoza malemba toera kubvekesa “pya m’mabukhu a Mulungu.”​—Lerini Luka 24:27, 45.

Pinthu pyakucepa ndi pyakutsandzayisa ninga mphangwa zadidi za Mulungu. Mbwenye, anthu anango nkhabe funa mphangwa zenezi, anango asaipirwa na mphangwa zenezi. Lekani kufewa manungo. Cidikhiro canu cakukhala kwenda na kwenda cisanyindira kudziwa kwanu Mulungu.​—Lerini Jwau 17:3.

 

^ ndima 3 Onani bruxura Um Livro para Todas as Pessoas.