Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 11

Midida Ya Bhibhlya Isatiphindulisa Tani?

Midida Ya Bhibhlya Isatiphindulisa Tani?

1. Thangwi yanji tisafuna citsogolero?

Midida ya Bhibhlya inatikulumiza tani toera kucita mpholemphole?​—MASALMO 36:9.

Nciti wathu ndi wandzeru kakamwe kupiringana ife. Ninga Baba waufuni, iye asatitsalakana. Pontho, Mulungu nee akhafuna kuti ife titongeke tekhene. (Yeremiya 10:23) Natenepa, ninga mwana wang’ono asafuna citsogolero ca anyakubala, ife tonsene tisafunambo citsogolero ca Mulungu. (Izaiya 48:17, 18) Midida ya Bhibhlya isapereka citsogolero cakuti ndi muoni wakubuluka kwa Mulungu.​—Lerini 2 Timoti 3:16.

Miyambo na midida ya Yahova isatipfundzisa lero njira yadidi ya umaso, pontho isatipangiza kuti tinawina tani sagwati wa umaso wakukhonda mala ntsogolo. Nakuti Mulungu aticita, mphyakuthema kwa ife kutawira na ntima onsene citsogolero cace.​—Lerini Masalmo 19:7, 11; Apokalipse 4:11.

2. Midida ya Bhibhlya ndi ninji?

Midida ya Bhibhlya ndi pipfundziso pyakufunika kakamwe pya undimomwene. Mu njira inango, miyambo inakwaniswa kuphatisirwa m’makhaliro akudziwika. (Deuteronomyo 22:8, Tradução do Novo Mundo) Tisafunika kuphatisira luso yathu yakunyerezera toera kubvesesa kuti n’dida usaphatisirwa tani mu n’khaliro wakupambulika. (Misangani 2:10-12) Mwacitsandzo, Bhibhlya isapfundzisa kuti umaso ndi muoni wakubuluka kwa Mulungu. N’dida unoyu wakudziwika unakwanisa kutitsogolera pabasa, panyumba, na pakucita ulendo. Usatitsogolerambo kucita mpholemphole toera kukhonda kuikha pangozwi umaso wathu peno umaso wa anango.​—Lerini Machitiro 17:28.

3. Ndi midida ipi miwiri yakuti ndi yakufunika kakamwe?

Yezu alonga midida miwiri yakufunika kakamwe. N’dida wakutoma  usapangiza cifuniro ca umaso wa anthu​—kudziwa Mulungu, kunfuna na kuntumikira mwakukhulupirika. N’dida unoyu wakutoma usafunika kuphatisirwa mu pisankhulo pyathu pyonsene. (Misangani 3:6) Anthu onsene anaphatisira n’dida unoyu asakhala na uxamwali na Mulungu, kutsandzaya kwandimomwene, na umaso wakukhonda mala.Lerini Mateo 22:36-38.

N’dida waciwiri unakwanisa kutitsogolera toera kukhala mu uxamwali wantendere na anango. (1 Akorinto 13:4-7) Kuphatisira n’dida unoyu waciwiri kusaphataniza kusangizira njira inatsalakanira Mulungu anthu.​—Lerini Mateo 7:12; 22:39, 40.

4. Midida ya Bhibhlya isatiphindulisa tani?

Midida ya Bhibhlya isapfundzisa mabanja kuti anakhala tani akuphatana mu ufuni. (Akolose 3:12-14) Mafala a Mulungu asatsidzikizambo mabanja mu kuapfundzisa midida inango yakutsogolera yakuti anyakumanga banja asafunika akhale pabodzi pene mu umaso wawo onsene.​—Lerini Genesi 2:24.

Mu kutowezera midida ya Bhibhlya, tinakwanisa kutsidzikiza pinthu pyathu pyampfuma na manyerezero athu adidi. Mwacitsandzo, kazinji kene mapatrau asafuna anyabasa akuti asaphatisira midida ya Bhibhlya ya kukhala munthu wakunyindirika na waphinga. (Misangani 10:4, 26; Ahebere 13:18) Mafala a Mulungu asatipfundzisambo kutsandzaya na pinthu pyakufunika mu umaso na kupasa ntengo uxamwali wathu na Mulungu kupiringana pinthu pyampfuma.​—Lerini Mateo 6:24, 25, 33; 1 Timoti 6:8-10.

Kuphatisira midida ya Bhibhlya kunakwanisa kucinjiriza ungumi wathu. (Misangani 14:30; 22:24, 25) Mwacitsandzo, kuphatirira mwambo wa Mulungu unakhondesa kumwa mwakupiringana midida, kusaticinjiriza ku mautenda akugopswa na pidengwa. (Misangani 23:20) Yahova asatitawirisa kumwa pyakumwa pyakuledzeresa mbwenye mwakukhonda piringana midida. (Masalmo 104:15; 1 Akorinto 6:10) Miyambo ya Mulungu isatiphindulisa mu kutipfundzisa toera kukoya tayu basi ene macitiro athu mbwenye toera kukoyambo manyerezero athu. (Masalmo 119:97-100) Natenepa, Akristu andimomwene nkhabe kulemedza midida ya Mulungu basi ene toera kuphindula. Iwo asacita pyenepi toera kupasa mbiri Yahova.​—Lerini Mateo 5:14-16.