Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 14

Thangwi Yanji Mulungu Ali Na Gulu?

Thangwi Yanji Mulungu Ali Na Gulu?

1. Thangwi yanji Mulungu asankhula Israele wakale toera kukhala mbumba yace?

Mulungu asankhula ana a Abrahamu mbaaikha mu dzindza ibodzi, pontho mbaapasa miyambo. Iye acemera dzindza ineyi “Israele,” mbaicitisa kukoya ulambiri wandimomwene na mafalace. (Masalmo 147:19, 20) Na thangwi ineyi anthu a mbumba zonsene mbadaphindula kubulukira ku dzindza ya Israele.​—Lerini Genesi 22:18.

Mulungu asankhula Aisraele toera kukhala mboni zace. Mbiri yawo yakale isapereka cipangizo cakuti anthu asaphindula tani angabvera miyambo ya Mulungu. (Deuteronomyo 4:6) Natenepa, kubulukira kwa Aisraele, anthu anango mbadakwanisa kudziwa Mulungu wandimomwene.​—Lerini Izaiya 43:10, 12.

2. Thangwi yanji lero Mulungu asafuna kuti atumiki ace akhale akuphatana?

Mu kupita kwa ndzidzi, Israele aluza uxamwali na Mulungu, natenepa, Yahova acitisa kuti dzindza ya Israele ipitirwe m’mbuto na mpingo Wacikristu. (Mateo 21:43; 23:37, 38) Lero, pa mbuto ya Aisraele, Akristu andimomwene asatumikira ninga mboni za Yahova.​—Lerini Machitiro 15:14, 17.

Yezu akhunganya atowereri ace toera kumwaza mphangwa na kucita anyakupfundza m’madzindza onsene. (Mateo 10:7, 11; 24:14; 28:18, 19) Basa ineyi ikufika kunkhomo cincino, mu ndzidzi wakumalisa wa makhaliro ano a pinthu. Ndi ulendo wakutoma m’mbiri ya anthu, Yahova asaphataniza pikwi na pikwi pya anthu a madzindza onsene mu ulambiri wandimomwene. (Apokalipse 7:9, 10) Akristu andimomwene ndi nsoka wakuphatana toera kuwangisana na kuphedzana unango na ndzace. Mu dziko yonsene yapantsi, iwo asakhala na programu ibodzi ene ya pfundziro ya Bhibhlya pa misonkhano yawo ya mpingo.​—Lerini Ahebere 10:24, 25.

 3. Gulu ya Mboni za Yahova yatoma tani mu ntsiku zino?

Mu caka 1870 nsoka ung’ono wa anyakupfundza Bhibhlya watoma pontho kugumana undimomwene wa Bhibhlya. Iwo adzindikira kuti Yezu akhazikisa mpingo Wacikristu toera kumwaza mphangwa. Natenepa, iwo atoma kampanya yakumwaza mphangwa za Umambo m’madziko onsene. Mu caka 1931, anyakupfundza Bhibhlya atoma kudziwika na dzina ya Mboni za Yahova.​—Lerini Machitiro 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Basa yakumwaza mphangwa ya Mboni za Yahova isatsogolerwa tani?

Mu pyaka dzana yakutoma, mipingo Yacikristu m’madziko mazinji yaphindula kubulukira ku nsoka wa mathubo akutonga wakuti ukhadzindikira Yezu ninga Nsolo wa mpingo. (Machitiro 16:4, 5) Mu njira ibodzi ene lero, Mboni za Yahova mu dziko yonsene yapantsi zisaphindula kubulukira ku nsoka wa Mathubo Akutonga akuti ndi akulu a mpingo aluso. Mathubo Akutonga asatsalakana maofesi a filiali a Mboni za Yahova akuti asathumburuza, kudhinda, na kugawira mabukhu toera kupfundza Bhibhlya mu pilongero pyakupiringana 600. Natenepa, Mathubo Akutonga asakwanisa kupereka ciwangiso na citsogolero cakubuluka m’Malemba ku mipingo yakupiringana 100.000 mu dziko yonsene yapantsi. M’mpingo ubodzi na ubodzi, musagumanika amuna akuthema akuti asatumikira ninga akulu a mpingo peno ayang’aniri. Amuna anewa, asatsalakana mwaufuni mabira a Mulungu.​—Lerini 1 Pedro 5:2, 3.

Mboni za Yahova ndi nsoka wakukhazikiswa toera kumwaza mphangwa na kucita anyakupfundza. Ninga apostolo, ife tisamwaza mphangwa nyumba na nyumba. (Machitiro 20:20) Ife tisagawira mapfundziro a Bhibhlya kwa anthu a ntima wadidi akuti asafuna undimomwene. Mbwenye Mboni za Yahova si gulu basi tayu. Ndife banja yakuti iri na Baba waufuni. Ndife abale na alongo akuti asatsalakanana unango na ndzace. (2 Atesalonika 1:3) Nakuti atumiki a Yahova asankhulwa toera kukomeresa Mulungu na kuphedza anango, iwo ndi nsoka wakutsandzaya kakamwe pa dziko yapantsi.​—Lerini Masalmo 33:12; Machitiro 20:35.