Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 10

Munakwanisa Tani Kudzindikira Ulambiri Wandimomwene?

Munakwanisa Tani Kudzindikira Ulambiri Wandimomwene?

1. Kodi ulipo ubodzi basi uphemberi wandimomwene?

“Chenjerani na alongeri [aprofeta] akunyengeza.”​—MATEO 7:15.

Yezu apfundzisa atowereri ace uphemberi ubodzi basi, uphemberi wandimomwene. Uphemberi wandimomwene usakhala ninga njira inatsogolera ku umaso wa kwenda na kwenda. Yezu alonga: ‘Ndi pang’ono basi anaigumana’ njira ineyi. (Mateo 7:14) Mulungu asatawira basi ene kulambira kunabverana na Mafalace, Bhibhlya. Alambiri andimomwene onsene asakhulupira pinthu pibodzi pyene.​—Lerini Jwau 4:23, 24; 14:6; Aefesi 4:4, 5.

2. Yezu alonganji thangwi ya Akristu aunthawatawa?

‘Iwo asalonga pakweca kuti asadziwa Mulungu mbwenye na macitiro awo asan‘khonda’.​—TITO 1:16.

Yezu acenjeza kuti aprofeta aunthawatawa mbadathapulisa Cikristu. Iwo asaoneka ninga alambiri andimomwene. Iwo asalonga kuti magereja awo ndi Acikristu. Mbwenye imwe munakwanisa kuadzindikira kuti iwo mwandimomwene mbani. Munaadzindikira tani? Basi ene ulambiri wandimomwene usabala Akristu andimomwene akuti asadzindikirwa na makhaliro pontho na macitiro awo.​—Lerini Mateo 7:13-23.

3. Munakwanisa tani kudzindikira alambiri andimomwene?

Dingani pidzindikiro ipi pixanu:

  • Alambiri andimomwene asalemedza Bhibhlya ninga Mafala a Mulungu. Iwo asawangisira kuphatisira midida ya Bhibhlya mu umaso wawo. Natenepa, uphemberi wandimomwene ndi wakusiyana na uphemberi wakuti usaphatisira miyambo ya anthu. (Mateo 15:7-9)  Alambiri andimomwene asakhala maso mwakubverana na pinapfundzisa iwo.​—Lerini Jwau 17:17, Tradução do Novo Mundo; 2 Timoti 3:16, 17.

  • Atowereri andimomwene a Yezu asapasa mbiri dzina ya Mulungu, Yahova. Yezu apasa mbiri dzina ya Mulungu mu kucitisa kuti dzina ya Mulungu idziwike. Iye aphedza anthu toera kudziwa Mulungu, aapfundzisa kuti aphembere toera dzina ya Mulungu iceneswe. (Mateo 6:9, NM) Mu cisa cinakhala imwe, ndi uphemberi upi unadziwisa dzina ya Mulungu?​—Lerini Jwau 17:26; Aroma 10:13, 14.

  • Akristu andimomwene asamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu. Mulungu atuma Yezu toera kumwaza mphangwa zadidi za Umambo. Basi ene Umambo wa Mulungu ndi cidikhiro cakunyindirika kwa anthu. Yezu apitiriza kulonga pya Umambo mpaka kufa kwace. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Iye alonga kuti atowereri ace mbadamwaza mphangwa za Umambo. Munthu angakufendedzerani toera kulonga pya Umambo wa Mulungu, kodi munanyerezera kuti munthu unoyu ali mu uphemberi upi?​—Lerini Mateo 24:14.

  • Atowereri a Yezu nkhabe cita khundu ya dziko ino yakuipa. Imwe munakwanisa kuadzindikira thangwi iwo nkhabe cita khundu mu pinthu pya ndale peno uviyaviya unacitika mu dziko. (Jwau 17:16; 18:36) Pontho, iwo nkhabe kusangizira macitiro na makhaliro akuphekesa a dziko.​—Lerini Tyago 4:4.

  • Akristu andimomwene asadziwika thangwi yakufunana unango na ndzace. Kubulukira m’Mafala a Mulungu, iwo asapfundza kulemedza anthu a madzindza onsene. Ngakhale mauphemberi aunthawatawa kazinji kene asaphedza kakamwe nkhondo za madziko, alambiri andimomwene asakhonda kucita pyenepi. (Mikeya 4:1-3) Mbuto mwace, Akristu andimomwene asaphatisira ndzidzi wawo na mpfuma zawo toera kuphedza na kupereka ciwangiso kuna anango.​—Lerini Jwau 13:34, 35; 1 Jwau 4:20.

4. Munakwanisa kudzindikira uphemberi wandimomwene?

Ndi uphemberi upi unaphatisira Mafala a Mulungu pakupfundzisa, unapasa mbiri dzina ya Mulungu, na unamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu ninga cidikhiro cakunyindirika kwa anthu? Ndi nsoka upi unapangiza ufuni na kucalira nkhondo? Ndi api maonero anu?​—Lerini 1 Jwau 3:10-12.