Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 12

Munakwanisa Tani Kufendedzera Cifupi Mulungu?

Munakwanisa Tani Kufendedzera Cifupi Mulungu?

1. Mulungu asabvesera maphembero onsene?

Mulungu asacemera anthu a mitundu yonsene toera kunfendedzera mu phembero. (Masalmo 65:2) Mbwenye, iye nkhabe kubvesera, peno kutawira maphembero onsene. Mwacitsandzo, maphembero a mamuna anabvuya nkazace nkhabe kubviwa na Mulungu. (1 Pedro 3:7) Pontho, pa ndzidzi wakuti Aisraele akhapitiriza kucita pinthu pyakuipa, Mulungu akakhonda kubvesera maphembero awo. Mwandimomwene, phembero ndi mwai ukulu kakamwe. Natenepa, ngakhale anthu akuti acita madawo makulu, Mulungu anadzatawira maphembero awo khala iwo atcinyuka.​—Lerini Izaiya 1:15; 55:7.

2. Tinaphembera tani?

Phembero ndi khundu yakulambira kwathu, natenepa, basi ene tisafunika kuphembera kwa Nciti wathu, Yahova. (Mateo 4:10; 6:9) Nakuti ndife akusowa ungwiro, tisafunika kuphembera mu dzina ya Yezu thangwi iye afera madawo athu. (Jwau 14:6) Yahova nkhabe funa kuti ticite mwakubwereza-bwereza maphembero akukoya m’manyerezero peno kualemba. Iye asafuna kuti ticite phembero yakubulukira mu ntima mwathu.​—Lerini Mateo 6:7; Afilipi 4:6, 7.

Nciti wathu anakwanisa kubvesera ngakhale maphembero aciwerewere akubulukira mu ntima. (1 Samwele 1:12, 13) Iye asaticemera toera kuphembera ndzidzi onsene, ninga camacibese, cakumaulo, pa midzidzi yakudya, pontho tingathimbana na pinentso.​—Lerini Masalmo 55:22; Mateo 15:36.

 3. Thangwi yanji Akristu asagumanyikana pabodzi?

Kufendedzera cifupi Mulungu kusanentsa thangwi tisakhala pakati pa anthu akukhonda khulupira Mulungu, anthu anewa asapwaza mapikiro a Mulungu analonga pya ntendere pa dziko yapantsi. (2 Timoti 3:1, 4; 2 Pedro 3:3, 13) Natenepa, tisafuna ciwangiso cakugumanyikana pabodzi na anyakukhulupira andzathu, pontho iwo asafunambo ife.​—Lerini Ahebere 10:24, 25.

Kugumanyikana pabodzi na anthu akuti asafuna Mulungu kunatiphedza kufendedzera cifupi Mulungu. Misonkhano ya Mboni za Yahova isaperaka miyai yadidi toera kuwangiswa na cikhulupiro ca anango.​—Lerini Aroma 1:11, 12.

4. Munakwanisa tani kufendedzera cifupi Mulungu?

Munakwanisa kufendedzera cifupi Yahova mu kunyerezera mwacidikhodikho pinapfundza imwe m’Mafalace. Nyerezerani kuti munapfundzanji kubulukira m’mabasace, uphungu wace, na mapikiro ace. Kuphembera na kunyerezera mwacidikhodikho kusatiphedza kubvesesa kufunika kwa udziwisi na ufuni wa Mulungu.​—Lerini Yoswa 1:8; Masalmo 1:1-3.

Munakwanisa kufendedzera cifupi Mulungu basi ene munganyindira iye na kunkhulupira. Mbwenye cikhulupiro ndi ninga cinthu camaso cakuti cisafunika kudyeswa. Imwe musafunika mudyese cikhulupiro canu ndzidzi onsene mu kunyerezera mwacidikhodikho mathangwi a pinakhulupira imwe.​—Lerini Mateo 4:4; Ahebere 11:1, 6.

5. Kufendedzera cifupi Mulungu kunadzakuphindulisani tani?

Yahova asatsalakana ale ananfuna. Iye anakwanisa kuatsidzikiza ku pinthu pyonsene pyakuti mbipidaikha pangozwi cikhulupiro cawo na cidikhiro cawo ca kukhala maso kwenda na kwenda. (Masalmo 91:1, 2, 7-10) Iye asaticenjeza thangwi ya njira za umaso zakuti zinakwanisa kuikha pangozwi ungumi wathu na kutsandzaya kwathu. Yahova asatipfundzisa njira yadidi ya umaso.​—Lerini Masalmo 73:27, 28; Tyago 4:4, 8.