Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 9

Banja Yanu Inakwanisa Tani Kukhala Yakutsandzaya?

Banja Yanu Inakwanisa Tani Kukhala Yakutsandzaya?

1. Thangwi yanji kumanga banja mwakubverana na mwambo ndi kwakufunika toera banja ikhale yakutsandzaya?

Mphangwa zadidi zisabuluka kwa Yahova, Mulungu wakutsandzaya, wakuti asafuna mabanja akhale akutsandzaya. (1 Timoti 1:11) Iye ndiye adatomesa banja. Kumanga banja mwakubverana na mwambo ndi kwakufunika kuti banja ikhale yakutsandzaya thangwi pyenepi pisacitisa banja kukhala mbuto yacitsidzikizo toera kulera ana mpaka kukula. Akristu asafunika kutoweza miyambo yapacisa inalonga pya kulembesa banja.​—Lerini Luka 2:1, 45.

Ndi api maonero a Mulungu thangwi ya kumanga banja?Mulungu asafuna kuti mamuna na nkazi angamanga banja akhale pabodzi pene mu umaso wawo onsene. Yahova asafuna kuti amuna na akazi akhale akukhulupirika kwa unango na ndzace. (Ahebere 13:4) Yahova asaida kumwalana. (Malakiya 2:16) Basi ene Yahova asatawirisa Akristu kumwalana na kumanga pontho banja khala mamuna peno nkazi acita upombo.​—Lerini Mateo 19:3-6, 9.

2. Mamuna na nkazi asafunika atsalakanane tani?

Yahova acita mamuna na nkazi toera aphedzane m’banja. (Genesi 2:18) Ninga nsolo wa banja, mamuna asafunika atsalakane pyakufunika pyakumanungo pya anthu a banjace na kuapfundzisa pya Mulungu. Mamuna asafunika kucita pyonsene toera kufuna nkazace. Mamuna na nkazi asafunika afunane, pontho alemedzane unango na ndzace. Nakuti anthu onsene ndi akusowa ungwiro, kupfundza kulekererana ndi kwakufunika kakamwe thangwi kusaphedza anyakumanga banja kukhala akutsandzaya m’banja.​—Lerini Aefesi 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7.

 3. Khala banja yanu nee ikuenda mwadidi, mphyadidi kuithawa?

Khala mukuthimbana na nyatwa m’banja yanu, uwiri wanu musafunika kuwangisira toera kutsalakanana mwaufuni. (1 Akorinto 13:4, 5) Mafala a Mulungu nkhabe tawirisa kulekana ninga njira toera kumalisa nyatwa zinaoneka kazinji kene m’banja.​—Lerini 1 Akorinto 7:10-13.

4. Ana, kodi Mulungu asafunanji kwa imwe?

Yahova asafuna kuti imwe mukhale akutsandzaya. Iye asakupasani uphungu wadidi kakamwe unapangiza kuti munatsandzaya tani mu uwana wanu. Yahova asafuna kuti muphindule kubulukira mu udziwisi wa anyakubalanu, pontho na pinthu pidatamba iwo mu umaso wawo. (Akolose 3:20) Yahova asafunambo kuti mukhale akutsandzaya thangwi yakutumikira Nciti wanu pabodzi na Mwanace.​—Lerini Koelete 11:9–12:1; Mateo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Anyakubala, ananu anakwanisa tani kukhala akutsandzaya?

Imwe musafunika kuphata basa mwakuwanga toera mupase ananu cakudya, nguwo na pakugona. (1 Timoti 5:8) Mbwenye, toera ananu agumane kutsandzaya, imwe musafunikambo muapfundzise kufuna Mulungu mbapfundzambo kubulukira kwa iye. (Aefesi 6:4) Citsandzo canu ca kupangiza ufuni kwa Mulungu cinakwanisa kukhuya ntima wa mwananu. Mungapereka citsogolero mwakubverana na Mafala a Mulungu, munakwanisa kuphedza ananu kuona pinthu mu njira yadidi.​—Lerini Deuteronomyo 6:4-7; Misangani 22:6.

Ana asaphindula kakamwe mungaawangisa na kuasimba. Iwo asafunambo kusandikwa na kulangwa. Kupfundzisa ana mu njira ineyi kunaacinjiriza ku makhaliro akuti anaacitisa kukhala akukhonda tsandzaya. (Misangani 22:15) Mbwenye, si mwadidi tayu kusandika mwana mwakuipirwa peno mwahaxa.​—Lerini Akolose 3:21.

Mboni za Yahova ziri na mabukhu mazinji akuti alembwa makamaka toera kuphedza anyakubala pabodzi na ana. Mphangwa za m’mabukhu anewa zabuluswa m’Bhibhlya.​—Lerini Masalmo 19:7, 11.