Mphangwa Zadidi Za Mulungu!

Ndi mphangwa zanji zidabuluka kwa Mulungu? Thangwi yanji tisafunika kuzikhulupira? Bruxura ino isatawira mibvundzo yakudziwika ya m’Bhibhlya.

Munaphindula Tani na Bruxura Ino

Bruxura ino inakuphedzani toera kupfundza Mafala a Mulungu, Bhibhlya. Onani kuti munaphatisira tani Bhibhlya yanu toera kugumana malemba.

LESSON 1

Ninji Mphangwa Zadidi?

Dziwani kuti ndi zipi mphangwa za Mulungu, thangwi yanji zisafunika mwakucimbiza, pontho musafunika kucitanji.

LESSON 2

Mulungu Mbani?

Kodi Mulungu ali na dzina, pontho iye asatitsalakana?

LESSON 3

Kodi Mphangwa Zadidi Zabulukadi Kwa Mulungu?

Tinakhala tani na cinyindiro cakuti mphangwa za m’Bhibhlya ndi zandimomwene?

LESSON 4

Yezu Kristu Mbani?

Dziwani thangwi yanji Yezu afa, ciomboli ndi ninji, pontho ninji pinacita Yezu cincino.

LESSON 5

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Na Dziko Yapantsi?

Bhibhlya isalonga thangwi yanji Mulungu acita dziko yapantsi, nyatwa zinadzamala lini na ndi cipi cidikhiro ca dziko na ale anakhala mwenemo.

LESSON 6

Ndi Cidikhiro Cipi Ciripo Kwa Anthu Akufa?

Ninji pinacitika tingafa? Tinadzaona pontho anyakufunika athu adafa?

LESSON 7

Umambo Wa Mulungu Ndi Ninji?

Mbani Mambo wa Umambo wa Mulungu, na Umambo unadzakwanirisanji?

LESSON 8

Thangwi Yanji Mulungu Asalekerera Uipi Na Nyatwa?

Uipi watoma tani, na thangwi yanji Mulungu asalekerera uipi? Nyatwa zinadzamala?

LESSON 9

Banja Yanu Inakwanisa Tani Kukhala Yakutsandzaya?

Yahova, Mulungu wakutsandzaya, asafuna kuti mabanja akhale akutsandzaya. Onani uphungu wakuphedza wa Bhibhlya kwa amuna, akazi, anyakubala, na ana.

LESSON 10

Munakwanisa Tani Kudzindikira Ulambiri Wandimomwene?

Kodi ulipo ubodzi basi uphemberi wandimomwene? Dingani pidzindikiro pixanu pya ulambiri wandimomwene.

LESSON 11

Midida Ya Bhibhlya Isatiphindulisa Tani?

Yezu alonga thangwi yanji tisafunika citsogolero na ndi midida ipi miwiri ya Bhibhlya yakuti ndi yakufunika kakamwe.

LESSON 12

Munakwanisa Tani Kufendedzera Cifupi Mulungu?

Onani khala Mulungu asabvesera maphembero onsene, tinaphembera tani, na tinakwanisa tani kufendedzera cifupi Mulungu.

LESSON 13

Ndi Zipi Mphangwa Zadidi Zinalonga Pya Uphemberi?

Kodi panadzaoneka ndzidzi wakuti anthu onsene anadzaphatana mu kulambira Mulungu m’bodzi basi wandimomwene?

LESSON 14

Thangwi Yanji Mulungu Ali Na Gulu?

Bhibhlya isatipanga thangwi yanji na Akristu andimomwene akhunganywa tani.

LESSON 15

Thangwi Yanji Musafunika Kupitiriza?

Munaphindulisa tani anango na cidziwiso canu cakudziwa Mulungu na Mafalace? Ndi ntundu upi wa uxamwali na Mulungu wakuti munakwanisa kukhala nawo?