Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MBVUNDZO 2

Thangwi Yanji Ndisadzudzumika Na Maonekero Anga?

Thangwi Yanji Ndisadzudzumika Na Maonekero Anga?

THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA

Pana pinthu pinango pyakufunika kakamwe pyakuti supeyu nkhabe pangiza.

MBAMUDACITANJI?

Nyerezerani cakucitika ici: Julya angaona pa supeyu asaoneka kuti ndi wakukhuma. Iye alonga: “Ndisafuna kutetepa,” maseze anyakubalace na axamwali ace asampanga kuti “atetepa kakamwe.”

Julya asafuna kupungula “makilu mawiri basi.” Toera kucita pyenepi, iye ali wakutonga kucita pyonsene, ngakhale kukhonda kudya mu ntsiku zingasi . . .

Mbamudakhala Julya, mbamudacitanji?

LIMIRANI, PONTHO NYEREZERANI!

Kuoneka munjira yakuipa ndi ninga kuphatisira supeyu inacinja maonekero a munthu

Si pyakuipa tayu kudzudzumika na maonekero anu. Ngakhale Bhibhlya isalonga munjira yadidi pya maonekero a akazi na amuna azinji, kuphatanizambo Sara, Rakele, Abhigayeli, Zuze na Dhavidhi. Bhibhlya isalonga pya nkazi akhacemerwa Abhisayigi wakuti akhali “wakubalika maningi.”—1 Amambo 1:4.

bwenye Maphale na atsikana azinji asadzudzumika kakamwe na maonekero awo. Pyenepi pinakutsogolerani ku nyatwa ikulu kakamwe. Dingani:

  • Kufufudzwa kudacitwa kwapangiza kuti mwa mapurusentu 58 a atsikana akuti akhanyerezera kuti ali na makilu mazinji kakamwe, basi ene ndi mapurusentu 17 a iwo akuti akhalidi na makilu mazinji.

  • Kufufudzwa kunango kwapangiza kuti mapurusentu 45 a akazi akuti ali na makilu akucepa, akhanyerezera kuti ali na makilu mazinji kakamwe!

  • Thangwi yakufuna kutetepa, aphale na atsikana anango asaphatwa na utenda unacitisa munthu kukhonda kudya (anorexia), wakuti usapha.

 Mungaona pipangizo pya utenda unoyu peno pya mautenda anango anakucitisani kukhonda kudya, sakani ciphedzo. Cedzani na anyakubalanu, peno munthu unango wankulu ananyindira imwe. Bhibhlya isalonga: ‘Xamwali wandimomwene asapangiza ufuni ndzidzi onsene, iye ndi m’bale ntsiku ya nyatwa.’—Misangani 17:17.

CINTHU CAKUFUNIKA KAKAMWE CAKUTI MUNAKWANISA KUCICITA!

Cinacitisa munthu kukhala wakufunika kakamwe ndi uunthu wace, tayu maonekero ace. Onani citsandzo ca Absaloni, mwana wa Mambo Dhavidhi. Bhibhlya isalonga:

‘Mu Israele monsene nee mukhali na munthu unango wakubalika ninga iye, kutomera ku nsolo mpaka ku miyendo iye nee akhali na cirema.’—2 Samwele 14:25.

Ngakhale tenepo, Bhibhlya nkhabe longa pya Absaloni munjira yadidi. Iye akhali m’phale wakudzikuza, waumbirimi na wabibvu kakamwe! Absaloni afika pakupha munthu.

Na thangwi yadidi, Bhibhlya isatipasa uphungu uyu:

‘Bvalani uunthu upswa.’—Akolose 3:10.

‘Lekani kusaka kubalikisa uunthu wanu wakunja basi, mbwenye wakubisalika wa muntima.’—1 Pedro 3:3, 4.

Ndimomwene kuti si pyakuipa tayu kufuna kukhala na maonekero adidi. Mbwenye uunthu wanu ndi wakufunika kakamwe kupiringana maonekero anu. Pinatundusa anthu kakamwe nee ndi manungo adidi peno nkhope yakubalika, mbwenye ndi makhaliro adidi. Ntsikana unango anacemerwa Phylicia alonga: “Kubalika kunakwanisa kutundusa anthu, mbwenye iwo anakukumbukirani thangwi ya uunthu wanu pabodzi na makhaliro anu adidi.”

KUDINGA MWACIGWAGWA MAONEKERO ANU

Kodi kazinji kene musaipirwa na maonekero anu?

Kodi mwanyerezera kale kucita operasau peno dieta toera kucinja maonekero anu?

Mbamudakwanisa kucinja maonekero anu, mbamudacinjanji? (Ikhani nthemba pa mbuto inafuna imwe.)

  • CIMO

  • MAKILU

  • TSISI

  • MANUNGO

  • NKHOPE

  • KHANDA

Khala mwatawira inde pa mibvundzo miwiri yakutoma, mbamuikha mithemba makhundu matatu peno akupiringana pa mbvundzo wacitatu, pisaoneka kuti anthu nkhabe kukuonani munjira inanyerezera imwe. Citani mpholemphole toera mukhonde kucita pinthu peno kudzudzumika kakamwe na maonekero anu.—1 Samwele 16:7.