Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

MBVUNDZO 9

Ndisakhulupira Kusanduka kwa Pinthu?

Ndisakhulupira Kusanduka kwa Pinthu?

THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA

Khala kusanduka kwa pinthu ndi kwandimomwene, umaso nee uli na cifuniro. Khala kucitwa kwa pinthu ndi kwandimomwene, tinagumana matawiro akutsandzayisa a mibvundzo inalonga pya umaso na tsogolo yathu.

MBAMUDACITANJI?

Nyerezerani cakucitika ici: Abheli ali wakudzudzumika. Ndzidzi onsene iye asakhulupira Mulungu na kucitwa kwa pinthu. Mbwenye lero, mpfundzisi wace wa bhiyolojiya alonga kuti kusanduka kwa pinthu ndi undimomwene unapangizwa mu siyensiya. Abheli nkhabe funa kupaswa manyadzo na andzace a ku xikola. Iye asabvundzika: ‘Khala asiyentista asalonga kuti kusanduka kwa pinthu ndi kwandimomwene, ndine ani ine toera kuapokanya?’

Mbamudakhala Abheli, kodi mbamudakhulupira kusanduka kwa pinthu thangwi mabukhu asalonga kuti ndi mbiri yandimomwene?

LIMIRANI, PONTHO NYEREZERANI!

Anthu anatawira kusanduka kwa pinthu na anatawira kucitwa kwa pinthu, kazinji kene asadziwa pinakhulupira iwo, mbwenye nkhabe dziwa thangwi yanji asapikhulupira.

  • Anango asakhulupira pyakucitwa kwa pinthu basi ene thangwi asapfundziswa pyenepi ku gereja.

  • Anango asakhulupira kusanduka kwa pinthu basi ene thangwi asapfundziswa pyenepi ku xikola.

MIBVUNDZO MITANTHATU TOERA KUDINGA

Bhibhlya isalonga: ‘Nyumba isamangiwa na mesiri wace, mbwenye adamanga pyonsene ndi Mulungu.’ (Ahebere 3:4) Pyenepi pisabveka mwadidi?

Kulonga kuti umaso nee ukhali na Nciti ndi sawasawa kulonga kuti nyumba iyi nkhabe adaimanga

PINALONGA ANANGO: Pinthu pyonsene pya kudzulu na pya pa dziko yapantsi pyabulukira mu cinthu cakuphulika (big bang).

1. Mbani peno ninji pidacitisa kuphulika kweneku?

1. Ninji pinabveka mwadidi: Kukhulupira kuti pinthu pyonsene pyacitika pyokha, peno kuti alipo adapicita?

PINALONGA ANANGO: Anthu abulukira ku pinyama.

3. Khala anthu abulukira ku pinyama, ninga mabongwe, mphapo thangwi yanji pana kusiyana kukulu kwa ndzeru za anthu na za mabongwe?

4. Thangwi yanji umaso wa pinyama ping’ono ping’ono ndi wakudzumisa kakamwe?

PINALONGA ANANGO: Kusanduka kwa pinthu ndi kwakutawirika.

5. Kodi munthu anatawira pyenepi apifufudza mwadidi?

6. Kodi nee ndimomwene kuti azinji asakhulupira kusanduka kwa pinthu basi ene thangwi apangwa kuti anthu onsene adapfundza kakamwe asakhulupira pyenepi?

“Khala mukufamba mu nsitu mbamugumana nyumba ya matabwa yakubalika kakamwe, mbamudanyerezera kuti: ‘Mphyakudzumisa! Miti yagwa mwakulinganira mbimanga nyumba ineyi?’ Nkhabe! Mphapo, thangwi yanji musakhulupira kuti pinthu pya kudzulu na pya pa dziko yapantsi pyacitika pyokha?”—Julia.

“Nyerezerani kuti munthu akupangani kuti ntcini wakudhinda mabukhu wa fabirika ibodzi waphulika, tinta mbiwazika pa mapfufu na pa ntsoi mbicitika disionaryo ikulu. Mbamudakhulupira pyenepi?”—Gwen.

THANGWI YANJI KUKHULUPIRA MULUNGU?

Bhibhlya isatikulumiza toera kuphatisira ‘luso ya manyerezero.’ (Aroma 12:1, Tradução do Novo Mundo) Pyenepi pisabveka kuti nee tisafunika kukhulupira Mulungu basi ene thangwi ya:

  • MABVERO (Ndisapibva kuti alipo munthu wamphambvu kakamwe)

  • KUTOWEZERA ANANGO (Ndisakhala mu cisa cakuti anthu azinji asaphembera)

  • KUKAKAMIZWA (Anyakubalanga andikakamiza toera kukhulupira Mulungu kutomera uwana wanga)

Kusiyapo pyenepi, imwe musafunika kukhala na mathangwi toera kukhulupira cinthu.

“Ndingakhala ku xikola mbandibva mpfundzisi mbafokotoza pya njira inaphata basa manungo athu, nee ndisapenula kuti Mulungu alipo. Ciwalo cibodzi na cibodzi ca manungo athu, ngakhale piwalo ping’ono piri na basa yace. Kazinji kene pisacita basa yakuti nee tisabva kuti pikuphata basa. Manungo athu ndi akudzumatirisa kakamwe!”—Teresa.

“Ndingaona nyumba, xitima peno motokala, ndisabvundzika: ‘Mbani adacita pyenepi?’ Asafunika kukhala munthu wa luso toera kucita motokala. Mwacitsandzo, pana pinthu pizinji pinaphata basa pabodzi toera kucitisa kuti motokala ufambe mwadidi. Khala motokala wacitwa na munthu, ndiye tani manungo athu?”—Richard.

“Pikhapfundza ine kakamwe pya siyensiya ndikhaona kuti kukhulupira kusanduka kwa pinthu kukhali kwapezi. . . . Kwa ine kukhulupira kusanduka kwa pinthu pisaphemba cikhulupiro cakuwanga kakamwe kupita kukhulupira kuti alipo Nciti.”—Anthony.

NYEREZERANI

Maseze asiyentista asafufudza mu pyaka pizinji thangwi yakusanduka kwa pinthu mbwenye nee asafika pakufokotoza pyenepi munjira ibodzi ene. Khala asiyentista akuti asadziwa mwadidi pyenepi nee asabverana, kodi mphyakuipa kukhonda kukhulupira kusanduka kwa pinthu?