Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MBVUNDZO 7

Ndinakunda Tani Mikakamizo Yakupita m’Mabonde?

Ndinakunda Tani Mikakamizo Yakupita m’Mabonde?

THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA

Pisankhulo pyanu pya kupita m’mabonde pinadzakhuya kakamwe tsogolo yanu.

MBAMUDACITANJI?

Nyerezerani cakucitika ici: Karota na Filipi basi ene adziwana mu nthanda ziwiri nduli. Mbwenye asakhala ninga asadziwana mu pyaka pizinji. Iwo ndzidzi onsene asatumizirana mphangwa, pontho asacedza mu ndzidzi uzinji mukuphatisira ntokodzi. M’bodzi mbadzati mala kulonga unango asadziwa kale mafala anafuna malisira na iye! Mbwenye cincino Filipi asafuna cinthu cakupiringana kucedza.

Kutomera padadziwana iwo, Karota na Filipi basi ene asaphatana manja na kumpswompswonana mwacigwagwa. Karota nkhabe funa kucita pinango pyakupiringana pyenepi. Mbwenye iye nkhabe funa kuluza Filipi. Nkhabepo munthu unango anancitisa kupibva kuti ndi wakubalika kakamwe na wakupambulika. Iye asanyerezera: ‘Kusiyapo pyenepi, ine na Filipi tisafunana . . .’

Khala muli na thunga yakubanyirana, pontho muli m’makhaliro ninga a Karota, mbamudacitanji?

LIMIRANI, PONTHO NYEREZERANI!

Kupita m’mabonde ndi muoni wa Mulungu udapasa iye basi ene anthu akumanga banja. Ale anapita m’mabonde mbadzati kumanga banja, akuphatisira mwakuipa muoni unoyu. Ndi ninga kukwata nguwo yakubalika kakamwe idapaswa imwe, mbamuiphatisira toera kupukuta nayo n’nyumba

Munthu angakhonda kubvera ntemo asaona nyatwa. Pyenepi pinacitikambo mungakhonda bvera mitemo ya Mulungu inalonga pya kupita m’mabonde. Bhibhlya isalonga: ‘Calirani pyaulukwali.’—1 Atesalonika 4:3.

Anakhonda bvera ntemo unoyu, asaona nyatwa zipi? Bhibhlya isalonga: ‘Anacita pyaulukwali akudawira manungo ace.’ (1 Akorinto 6:18) Ndimomwene?

 Kufufudzwa kudacitwa kwapangiza kuti aphale na atsikana azinji adapita m’mabonde mbadzati kumanga banja asathimbana na nyatwa izi:

  • KUTSUKWALA. Aphale na atsikana azinji anapita m’mabonde mbadzati kumanga banja, mukupita kwa ndzidzi asatsumbikika thangwi yakucita pyenepi.

  • KUSOWA CINYINDIRO. Pakumala kupita m’mabonde, mamuna peno nkazi asabvundzika: ‘Mbani pontho adapita na iye m’mabonde?’

  • KUTSOPERWA. Atsikana azinji asakomerwa na m’phale anafuna kuatsidzikiza, tayu anafuna kuadyera nkopekope. Aphale azinji nee asadzafuna pontho ntsikana adapita na iwo m’mabonde.

  • Cenjezo: Mungapita m’mabonde mbamudzati kumanga banja, mukubvunga cinthu cakufunika kakamwe, pyenepi pinakucitisani kukhala wakupwazika. (Aroma 1:24) Manungo anu ali na ntengo ukulu kakamwe, na thangwi ineyi, nee musafunika kuabvunga!

Pangizani kuti ndimwe wakuwanga mu ‘kucalira pyaulukwali.’ (1 Atesalonika 4:3) Mungamanga banja munapita m’mabonde mwakukhonda dzudzumika, kutsumbikika, peno kupasika mulando ninga pinacita anthu anapita m’mabonde mbadzati kumanga banja.—Misangani 7:22, 23; 1 Akorinto 7:3.

 MUSANYEREZERANJI?

  • Kodi munthu anakufunani kakamwe mbadaikha pangozwi makhaliro anu adidi a ku manungo na a m’manyerezero?

  • Kodi munthu anakutsalakanani kakamwe mbadaikha pangozwi uxamwali wanu na Mulungu?—Ahebere 13:4.