Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MBVUNDZO 4

Ndinacitanji Ndingadodomeka?

Ndinacitanji Ndingadodomeka?

THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA

Mungatawira madodo anu munakhala munthu wakunyindirika. Pontho anthu anakunyindirani kakamwe.

MBAMUDACITANJI?

Nyerezerani cakucitika ici: Toni akumenya bhola na axamwali ace, iye amenya bhola na mwamphambvu mbienda kaswa vidhru ya motokala wa nyakuendekana.

Mbamudakhala Toni, mbamudacitanji?

LIMIRANI, PONTHO NYEREZERANI!

MULI NA PISANKHULO PITATU:

 1. Kuthawa.

 2. Kutunizira munthu unango.

 3. Kudziwisa nyakuendekana pidacitika, na kuperekeka toera kulipa.

Panango musanyerezera kuti Maonero A ndi adidi. Mbwenye kazinji kene mphyadidi kulonga madodo anu, mwakukhonda tsalakana khala asaphataniza kuswa vidhru peno madodo anango.

 MATHANGWI MATATU TOERA KUTAWIRA MADODO ANU

 1. Ceneci ndi cinthu cadidi toera kucicita.

  Bhibhlya isalonga: “Tisafuna kucita pinthu pyonsene mwakuona ntima.”—Ahebere 13:18, Tradução do Novo Mundo.

 2. Mphyakukhonda nentsa kulekerera munthu anatawira madodo ace.

  Bhibhlya isalonga: ‘Munthu anabisa madawo ace, nkhabe kuthambaruka; mbwenye anaabweka mbaleka kuacita pontho, anabverwa ntsisi.’—Misangani 28:13.

 3. Thangwi ikulu kakamwe ndi yakuti pyenepi pisakomeresa Mulungu.

  Bhibhlya isalonga: ‘Yahova asaida munthu wakuipa, mbwenye asafuna munthu waulinganiri.’—Misangani 3:32.

Karina wa pyaka 20 ayesera kubisira babace tsamba ya kobiri idalipiswa iye na apolixa thangwi yakuthamangisa kakamwe motokala. Karina alonga: “Mudapita cifupi na caka cibodzi, babanga aona tsamba ineyi, pyenepi pyandibweresera nyatwa ikulu!”

Kodi pyenepi pisatipfundzisanji? Karina alonga: “Kupitiriza kubisa madodo basi ene kusatekeresa pinthu. Mukupita kwa ndzindzi imwe munadzapilipa!”

MUNAPFUNDZANJI KUBULUKIRA KU MADODO ANU

Bhibhlya isalonga: ‘Tonsene tisadawisa kazinji kene.’ (Tyago 3:2) Mphyadidi kudzindikira mwakucimbiza madodo anu mungacita cinthu cakuipa. Mungatawira madodo anu, munapangiza kuti ndimwe wakucepeseka na wakunyindirika.

Thanyo yakutowera ndi kupfundza kubulukira ku madodo anu. Ntsikana unango anacemerwa Vera alonga: “Ndingacita cinthu mwakuipa, ndisayesera kupfundza kubulukira ku cinthu ceneci. Pyenepi pisandiphedza toera kukhala munthu wadidi na kucita pinthu munjira yakusiyana pa ulendo unango.” Tendeni tione kuti munacita tani pyenepi.

Mwabwereka njinga ya baba wanu, mbamuigudjula. Mbamudacitanji?

 • Kubisa mbamunyerezera kuti baba wanu nee anadzindikira pidacitika.

 • Kupanga baba wanu pyonsene pidacitika.

 • Kupanga baba wanu pidacitika, mbwenye mbamutunizira munthu unango.

Mwabulusa nota ing’ono kakamwe pa prova thangwi nee mwapfundza mwakukwana. Mbamudacitanji?

 • Kulonga kuti prova ikhadanentsa kakamwe.

 • Kutawira kuti nee mwapfundza mwakukwana.

 • Kulonga kuti mpfundzisi ali na bibvu na imwe.

Kunyerezera kakamwe madodo akale ndi ninga kuyang’ana pa supeyu inaphedza kuona pinthu pya nduli pakutekenya motokala

 Cincino nyerezerani pontho makhaliro anewa, buluka penepo yeserani kuikhika pa mbuto ya (1) baba wanu na (2) mpfundzisi wanu. Kodi baba wanu na mpfundzisi wanu ananyerezeranji kuna imwe mungatawira madodo anu? Kodi iwo mbadanyerezeranji mungabisa madodo anu?

Cincino nyerezerani madodo adacita imwe caka cidamala, buluka penepo tawirani mibvundzo inatowera.

Akhali madodo api? Mwatsalakana tani madodo anewa?

 • Ndabisa pidacita ine.

 • Ndatunizira munthu unango.

 • Ndatawira kuti ndine adaacita.

Khala nee mwatawira madodo anu, mwapibva tani?

 • Mwadidi kakamwe—Ndatula ntolo unoyu!

 • Kupasika mulando—Mbidalonga pyanga undimomwene.

Mbamudatsalakana tani nkhani ineyi munjira yadidi kakamwe?

Mwapfundzanji kubulukira ku madodo anu?

NDI API MAONERO ANU?

Thangwi yanji anthu anango nee asatawira madodo awo?

Kodi anthu ananyerezeranji khala kazinji kene musayesera kubisa madodo anu? Iwo ananyerezeranji mungatawira madodo anu?—Luka 16:10.