Matawiro a Mibvundzo 10 Inacita Aphale Na Atsikana

Gumanani uphungu wakuphata basa na maonero akuphedza toera mupembere mu umaso.

MBVUNDZO 1

Ndine Ani?

Kudziwa pinatawira imwe, pinakwanisa imwe, pinakhonda imwe kwanisa na pifuno pyanu pinakuphedzani toera kucita pisankhulo pyadidi mungakakamizwa kucita pinthu pyakuipa.

MBVUNDZO 2

Thangwi Yanji Ndisadzudzumika Na Maonekero Anga?

Kodi musaipirwa na pinaona imwe pa supeyu? Ndi kuwangisira kupi kunafunika imwe kucita?

MBVUNDZO 3

Ndinacitanji Toera Kucedza Mwadidi na Anyakubalanga?

Njira izi zinakuphedzani toera kucedza na anyakubalanu kukhale kwakukhonda nentsa kakamwe.

MBVUNDZO 4

Ndinacitanji Ndingadodomeka?

Cincino peno mukupita kwa ndzidzi imwe munadodomeka—anthu onsene asadodomeka. Mphapo munacitanji?

MBVUNDZO 5

Ndinacitanji Khala Ndikuthabuswa ku Xikola?

Imwe muli na mphambvu. Munakwanisa kuthimbana na anyakuthabusa mwakukhonda phatisira mphambvu.

MBVUNDZO 6

Ndinakunda Tani Mikakamizo ya Andzanga?

Pisakhala pyakunentsa kukhala dzololo ku pinthu pinadziwa imwe kuti ndi pyadidi.

MBVUNDZO 7

Ndinakunda Tani Mikakamizo Yakupita m’Mabonde?

Onani makhaliro a pinthu pyenepi adatambwa na anthu angasi.

MBVUNDZO 8

Ndisafunika Kudziwanji Thangwi ya Kupomokerwa Toera Kupita m’Mabonde?

Aphale na atsikana ndiwo anathabuka maka na nyatwa ineyi. Kodi munathimbana tani na pyenepi?

MBVUNDZO 9

Ndisakhulupira Kusanduka kwa Pinthu?

Kodi ndi mafokotozero api anabveka mwadidi?

MBVUNDZO 10

Kodi Bhibhlya Inandiphedza Tani?

Anthu azinji asalonga kuti Bhibhlya yadzala na pithankano pyakuti mphyakale, pontho mphyakunentsa kupibvesesa. Nkhabe kugumanika undimomwene.