Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akutoma

Mafala Akutoma

IYI ndi bukhu ya mbiri zandimomwene. Zabuluswa m’bukhu ikulu kakamwe ya dziko yapantsi, Bibilya. Mbiri zenezi zisakupasani pyakucitika pya dziko, kutomera padatoma Mulungu kucita pinthu mpaka ntsiku zathu zino. Zisalongambo pya pinapikira Mulungu kucita m’ntsogolo.

Bukhu iyi isakupasani nyerezero ya pyonsene pinaloga Bibilya. Isalonga pya anthu a m’Bibilya na pinthu pidacita iwo. Isapangizambo cidikhiro cakudzumatirisa cidapasa Mulungu anthu ca umaso okhonda mala m’paradizu pa dziko yapantsi.

M’bukhu iyi muli mbiri 116. Zenezi zagumanyizwa m’makhundu masere. Tsamba inathangira khundu ibodzi na ibodzi isalonga m’mafala akucepa pinthu pinagumanika m’khundu ineyo. Mbiri zenezi zandandaliswa m’macitikiro a pinthu pyakucitika. Pyenepi pisakuphedzani kudziwa nzidzi udacitika pinthu m’pyakucitika, mwakubverana na macitikiro anango.

Mbiri zenezi zisalongwa m’malongero akukhonda nensa. Azinji a imwe anapiana munakwanisa kupileriri mwekhene. Imwe anyakubala munadzaona kuti ana anu ang’ono kakamwe anadzakomerwa kukhala akulerirwi mbiri zenezi mwakuphindikiza. Munadzaona pontho kuti bukhu iyi iri na pinthu pizinji pyadidi kwa anapiana na akulumbo.

Kunkhomo kwa mbiri ibodzi na ibodzi kwaperekwa malemba a Bibilya. Musawangiswa kuleri malemba anewa a Bibilya mudabuluswa mbiri zenezi. Mungamala kuleri mbiri ibodzi na ibodzi, onanimbo mibvundzo ya pfundziro ya mbiri ineyi yakuti isagumanika pakumala kwa Mbiri 116, na yeserani kukumbukira matawiro.