Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MBIRI 102

Yezu Ali Maso

Yezu Ali Maso

KODI musadziwa kuti mbani nkazi na amuna awiri awa? Nkazi ndi Mariya Magadala, xamwali wa Yezu. Na amuna ali na nguwo zakucena ndiwo maanju. Kwartu iyi ing’ono inayang’ana Mariya nkati ndi mbuto idaikhiwa ntembo wa Yezu mudamala iye kufa. Ineyi isacemerwa nthumbi. Mbwenye cincino ntembo wasoweka! Kodi mbani adaukwata? Tendeni tione.

Yezu mbadamala kufa, anyantsembe alonga kwa Piratu: ‘Mukakhala Yezu maso iye alonga kuti pakupita ntsiku zitatu iye mbadadzalamuswa kwa akufa. Natenepa tongani kuti nthumbi ionerwe. Tenepa anyakupfunzace nee anakwanisa kuba ntembo wace mbalonga kuti iye alamuswa kwa akufa!’ Piratu apanga anyantsembe kuti atume anyankhondo towera akaonere nthumbi.

Mbwenye m’kutoma kakamwe kwa ntsiku yacitatu Yezu mbadamala kufa, mwakudzidzimusa afika anju wa Yahova. Iye abulumundisa mwala mbaubulusa pa nthumbi. Anyankhondo akhagopa kakamwe mwakuti nee akwanisa kutekenyeka. Pakumalisira, mudayang’ana iwo m’nthumbi, ntembo ukadasoweka! Anango a anyankhondo aenda ku nzinda mbapanga anyantsembe. Kodi musadziwa pidacita anyantsembe akuipa? Iwo alipa anyankhondo towera alonge unthawatawa. Anyantsembe apanga anyankhondo: ‘Longani kuti anyakupfunzace abwera namasiku, mbitikagona, na aba ntembo.’

Natenepa, axamwali angasi akazi a Yezu aenda kaona nthumbi. Adzumatirwa tani mudaigumana iwo yapezi! Mwakudzidzimusa abwera maanju awiri akubvala nguwo zakucena. Iwo abvunza: ‘Thangwi yanji musasaka Yezu muno? Iye amala kulamuswa. Ndokoni mwakucimbiza mukapange anyakupfunzace.’ Akazi athamanga tani mwakucimbiza! Mbwenye m’njira alimiriswa na mamuna. Kodi musadziwa kuti akhali ani? Akhali Yezu! Iye alonga: ‘Ndokoni kapanga anyakupfunza anga.’

Mudapanga akazi anyakupfunza kuti Yezu ali maso na iwo amuona, anyakupfunza apiona kukhala pyakunensa kukhulupira. Pedru na Juwau athamanga kuenda ku nthumbi towera akaone okhene, mbwenye nthumbi ikhali yapezi! Mudabuluka Pedru na Juwau, Mariya Magadala asala. Ndi nzidzi unoyu udasuzumira iye mbaona maanju awiri.

Kodi musadziwa pidacitika na ntembo wa Yezu? Mulungu aucitisa kusoweka. Mulungu hadalamusa Yezu ku umaso na manungo aunyama adafa na iye tayu. Iye apasa Yezu manungo mapswa auzimu, ninga ali na maanju kudzulu. Mbwenye towera kupangiza anyakupfunzace kuti ali maso, Yezu akwanisa kubvala manungo akuti mbadakwanisa kuoniwa na anthu, ninga tinadzapfunza.