Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MBIRI 54

Mamuna Wakuwanga Kakamwe

Mamuna Wakuwanga Kakamwe

KODI musadziwa dzina ya mamuna wakuwanga kakamwe adakhalapo kale? Iye akhali ntongi wamiseru wakucemerwa Sansoni. Akhali Yahova adapasa Sansoni mphambvu. Ngakhale Sansoni mbasati balwa, Yahova apanga mace: ‘Mwakukhonda dembuka unadzakhala na mwana wamamuna. Iye anadzakhala ntsogoleri m’kupulumusa Aisrayeli kwa Afilisti.’

Afilisti akhali mbumba yakuipa ikakhala m’Kanani. Iwo akhali na anyankhondo azinji, na akaphekesadi Aisrayeli. Ntsiku inango, mukhaenda Sansoni kukakhala Afilisti, agumanikana na nkhalamu ikulu mbikabangula. Mbwenye Sansoni apha nkhalamu na manja basi. Iye aphambo madzana a Afilisti akuipa.

M’kupita kwa nzidzi Sansoni afunana na nkazi wakucemerwa Dalila. Atsogoleri a Afilisti apikira kuti mbodzi na mbodzi wa iwo mbadadzapasa Dalila mikuruzadu 1.100 ya siliva mbadaapanga cikhacitisa Sansoni kukhala wakuwanga. Dalila akhafuna kobiri ineyi yonsene. Iye nee akhali xamwali wandimomwene wa Sansoni, peno wa mbumba ya Mulungu. Natenepa iye apitiriza na kubvunza Sansoni cikhancitisa kukhala wakuwanga.

Pakumalisira, Dalila acitisa Sansoni kumpanga cibisobiso ca mphambvu yace. Iye alonga: ‘Cipo tsisi yanga yacingiwa. Kubulukira pa nzidzi udabalwa ine, Mulungu andisankhula kuti ndikhale nzakazi wakupambulika kwa iye wakucemerwa Munaziri. Tsisi yanga ikacingiwa, ndinadzaluza mphambvu yanga.’

Inde, mudabva Dalila pyenepi, iye acitisa Sansoni kugona citulo pa ntcafu pace. Buluka penepo acemera mamuna mbabwera kancinga tsisi ya Sansoni. Mudalamuka Sansoni, akhadaluza mphambvu yace. Buluka penepo Afilisti abwera mbamphata. Ambulusa maso ace, mbancita bitcu wawo.

Ntsiku inango Afilisti akhali na phwando ikulu towera kulambira mulungu wawo Dagoni, na abulusa Sansoni nkaidi towera aasekese. M’nzidzi unoyu tsisi ya Sansoni ikhadakula pontho. Sansoni apanga mphale akantsogolera na dzanja: ‘Ndikwate towera ndigwentse mizati inatsidzikiza nyumba yakutsanzikirana.’ Buluka penepo Sansoni aphembera kwa Yahova kuti ampase mphambvu, mbapitsidzikiza pa mizati. Iye akhuwa: ‘Ndisiyeni ndife pabodzi na Afilisti.’ Pa phwando pakhali Afilisti 3.000, mudatoma Sansoni kukotama mbasukuma mizati, nyumba yakutsanzikirana yagwa, mbipha anthu ale onsene akuipa.

Atongi Makapitulu 13 mpaka 16.