Ndokoni pa mphangwa

Ndi Api Maonero Anu Thangwi ya Tsogolo?

Ndi Api Maonero Anu Thangwi ya Tsogolo?

Kodi dziko yathu . . .

  • inadzapitiriza na makhaliro ano?

  • inadzatekera?

  • inadzakhala mwadidi?

 BHIBHLYA ISALONGANJI

‘Mulungu anadzapukuta misozi yonsene m’maso mwawo. Kufa hakunadzakhalapo pontho tayu, nee kutsukwala, nee kulira, nee nyatwa, thangwi pya kale pyamala.’​—Apokalipse 21:3, 4, Biblya Chisena.

PYENEPI PISABVEKANJI KWA IMWE

Basa yadidi na yakutsandzayisa.​—Izaiya 65:21-23.

Nkhabe dzaonekabve utenda peno nyatwa.​—Izaiya 25:8; 33:24.

Umaso wakutsandzayisa, wakukhonda kumala pabodzi na banja yanu na axamwali.​—Masalmo 37:11, 29.

 TINAKWANISADI KUKHULUPIRA PINALONGA BHIBHLYA?

Inde, pana mathangwi mawiri:

  • Mulungu ali na maluso akukwanirisa mapikiro. M’Bhibhlya, basi ene Yahova Mulungu ndiye anacemerwa ‘Wamphambvu Zonsene,’ thangwi iye ali na mphambvu zakusowa madire. (Apokalipse 15:3) Natenepa, iye anakwanirisa pikiro yace ya kucinja dziko yathu toera kukhala na makhaliro adidi kakamwe. Ninga pinalonga Bhibhlya, “kuli Mulungu pyonsene pinakwanisika.”​—Mateo 19:26.

  • Mulungu ali na cifuno ca kukwanirisa mapikiro. Mwacitsandzo, Yahova ali na ‘cifuno cikulu’ toera kulamusa anthu adafa.—Yobe 14:14, 15.

Bhibhlya isalongambo kuti Mwana wa Mulungu, Yezu, awangisa anyakuduwala. Thangwi yanji acita pyenepi? Thangwi iye akhafuna. (Marko 1:40, 41) Yezu apangiza mwakukwana makhaliro a Babace mu kufunisisa kwace kuphedza anthu akhafuna ciphedzo.​—Jwau 14:9.

Natenepa, tinakwanisa kunyindira kuti Yahova pabodzi na Yezu asafuna kutiphedza toera tidzakhale na tsogolo yakutsandzayisa​—Masalmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9.

 NYEREZERANI

Mulungu anadzacinja tani dziko yathu toera kukhala na makhaliro adidi kakamwe?

Bhibhlya isatawira mbvundzo unoyu pa MATEO 6:9, 10 na DANYELE 2:44.