Ndokoni pa mphangwa

Kodi Bhibhlya Musaiona Tani?

Kodi Bhibhlya Musaiona Tani?

Mbamudalonga kuti ndi . . .

  • bukhu ya udziwisi wa anthu?

  • bukhu ya pithankano?

  • Mafala a Mulungu?

 BHIBHLYA ISALONGANJI

“Malemba onsene mbakupumirwa na Mulungu.”2 Timoti 3:16, Tradução do Novo Mundo.

PYENEPI PISABVEKANJI KWA IMWE

Matawiro akutsandzayisa a mibvundzo yakufunika ya umaso.Misangani 2:1-5.

• Citsogolero cakunyindirika mu umaso wa ntsiku na ntsiku.Masalmo 119:105.

• Cidikhiro candimomwene ca pinthu pyadidi pya ntsogolo.Aroma 15:4.

 TINAKWANISADI KUKHULUPIRA PINALONGA BHIBHLYA?

Inde, pana mathangwi matatu:

  • Kubverana kwayo Kwakudzumisa. Bhibhlya yalembwa na amuna akusiyana-siyana akukwana 40 mu pyaka pyakupiringana 1.600. Azinji mwa iwo cipo adziwana unango na ndzace. Ngakhale tenepa, bukhu yonsene ndi yakubverana, mbifokotoza ntsonga ibodzi ene!

  • Mbiri yakunyindirika. Kazinji kene anyakulemba pyakucitika pya dziko asabisa madodo a anthu awo. Mwakusiyana, anyakulemba Bhibhlya mwakuona ntima alemba kudodomeka kwawo na kwa mbumba yawo.2 Pya dziko ya Israele 36:15, 16; Masalmo 51:1-4.

  • Maprofesiya Akunyindirika. Bhibhlya yalongeratu mwanyapantsi pya kufudzwa kwa nzinda wakale wa Babilonya mu ndzidzi wakuti pikhadasala pyaka 200 toera kucitika. (Izaiya 13:17-22) Iyo nee yalonga basi ene mafudziro a Babilonya, mbwenye yalongambo dzina ya nyakuufudzaIzaiya 45:1-3.

Maprofesiya anango mazinji akwanirisika mu unyomonyomo onsene. Mphapo si pyenepi tayu pikhafunika ife kudikhira ku Mafala a Mulungu?2 Pedro 1:21.

 NYEREZERANI

Kodi Mafala a Mulungu anakuphedzani tani mu umaso wanu?

Bhibhlya isatawira mbvundzo unoyu pa IZAIYA 48:17, 18 na 2 TIMOTI 3:16, 17.