Ndokoni pa mphangwa

Mwandimomwene Mbani Akuonera Dziko?

Mwandimomwene Mbani Akuonera Dziko?

Musanyerezera kuti ndi . . .

  • Mulungu?

  • anthu?

  • munthu unango?

 BHIBHLYA ISALONGANJI

Dziko iri “m’manja mwa” nyakuipa.1 Jwau 5:19, Biblya Chisena.

‘Mwana wa Mulungu aoneka pantsi pano toera afudze mabasa a dyabo.’1 Jwau 3:8.

PYENEPI PISABVEKANJI KWA IMWE

Mafokotozero akubveka a nyatwa za dziko.Apokalipse 12:12.

Cinaticitisa kukhulupira kuti dziko yathu inadzacija mbikhala na makhaliro adidi kakamwe.1 Jwau 2:17.

 TINAKWANISADI KUKHULUPIRA PINALONGA BHIBHLYA?

Inde, pana mathangwi matatu:

  • Utongi wa Sathani uli pangozwi. Yahova atonga kumalisa utongi wa Sathani pakati pa anthu. Iye asapikira ‘kufudza mabasa a Dyabo,’ na kumalisa uipi onsene unacitwa na Sathani.Ahebere 2:14, Biblya Chisena.

  • Mulungu asankhula Yezu Kristu toera kutonga dziko. Yezu ndi wakusiyana kakamwe na ntongi wakuipa na waumbirimi wa dziko ino. Mu kulonga pya utongi wa Yezu, Mulungu asapikira: ‘Iye anadzabvera ntsisi akucepeseka, na akutcerenga. Anaapulumusa mu kubvuyiwa kunacitwa iwo na anyamphambvu.’Masalmo 72:13, 14.

  • Mulungu nkhabe nama. Bhibhlya isalonga mwakubveka: ‘Nkhabe kwanisika kuti Mulungu alonge pyauthambi.’ (Ahebere 6:18, Tradução do Novo Mundo) Yahova angapikira toera kucita cinthu, pisakhala ninga camala kucitika! (Izaiya 55:10, 11) ‘Nkadamu wa pantsi pano anadzathamangiswa.’Jwau 12:31.

 NYEREZERANI

Kodi dziko inadzakhala tani pakumala kubuluswa kwa Sathani?

Bhibhlya isatawira mbvundzo unoyu pa MASALMO 37:9, 10 na APOKALIPSE 21:3, 4.