Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Tsamba ya Mathubo Akutonga

Tsamba ya Mathubo Akutonga

‘Imwe musafunika kukhala apfundzisi.’ (Aheb. 5:12) Nyerezerani basi! Yahova ndi mpfundzisi wankulu kakamwe kudzulu na pa dziko yapantsi, iye asatipanga toera tipfundzise anthu pya iye! Kupfundzisa undimomwene wa Yahova pabanja, mu mpingo peno pakumwaza mphangwa ndi nkhombo ikulu, pontho ndi basa yakufunika kakamwe. Mphapo, tinakwanisa tani kukhala apfundzisi adidi?

Ntawiro usagumanika m’mafala adalemba mpostolo Paulu kuna Timoti, iye alemba: “Pitiriza kukhala waphinga pakuleri kwako pamaso pa anthu, pakucenjeza, na pakupfundzisa.” Paulu athimiza: “Ungacita pyenepi, unadzapulumusa umaso wako na wa ale anakubvesera.” (1 Tim. 4:13, 16) Imwe muli na mphangwa zakupulumusa umaso toera kuzimwaza kuna anthu. Natenepa, musafunika kuwangisira toera muleri mwadidi, na kupfundzisa mwadidi. Bhruxura ino yacitwa toera ikuphedzeni kucita pyenepi. Onani makhundu mangasi a bhruxura ino akuti anakwanisa kukuphedzani:

Pa tsamba ibodzi na ibodzi cidzindikiro ici cisapangiza lemba ya m’Bhibhlya inagomezera nsolo peno kuti ntsonga ineyi inaphatisirwa tani

Yahova ndi ‘Mpfundzisi Wankulu.’ (Iza. 30:20) Maseze bhruxura ino inakuphedzani toera mukhale nyakuleri wadidi na mpfundzisi wadidi, mbwenye lekani kuduwala kuti Yahova ndi mwanaciro wa mphangwa zinamwaza ife, pontho ndiye anacemera anthu kuti aende kuna iye. (Juw. 6:44) Na thangwi ineyi, ndzidzi onsene phembani ciphedzo ca nzimu wakucena, pontho phatisirani Mafala a Mulungu. Phedzani anthu toera aone kuti ndi api maonero a Yahova thangwi ya mphangwa zinalonga imwe, m’mbuto mwakulonga pinanyerezera imwe. Pontho musafunika kuphedza anthu toera afune Yahova na ntima onsene.

Mwa mabasa mazinji anacita anthu, imwe mwapaswa basa yakufunika kakamwe. Basa ineyi ndi kupfundzisa undimomwene unalonga pya Yahova. Mungapitiriza kunyindira “mphambvu za Mulungu,” imwe munadzakhala mpfundzisi wadidi.—1 Ped. 4:11.

Ndife andzanu anatumikira pabodzi na imwe,

Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova