Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

PFUNDZIRO 8

Phatisirani Misangani Pakupfundzisa

Phatisirani Misangani Pakupfundzisa

Mateu 13:34, 35

MUSAFUNIKA KUCITANJI: Pakupfundzisa, phatisirani misangani yakukhonda nentsa yakuti inakhuya anyakubvesera anu, pontho yakuti inaaphedza toera kubvesesa ntsonga zakufunika.

MUNACITA TANI PYENEPI:

  • Sankhulani misangani yakukhonda nentsa. Ninga Yezu, phatisirani pinthu ping’ono toera kufokotoza pinthu pikulu, pinthu pyakukhonda nentsa toera kufokotoza pinthu pyakunentsa. Lekani kuthimizira mphangwa zakuti zinacitisa nsangani kukhala wakunentsa. Onesesani khala mphangwa za mu nsangani wanu zisabverana na ntsonga inafuna imwe kupfundzisa, toera anyakubvesera anu akhonde kudzudzumika na mphangwa zakuti nee zisabverana na nsangani wanu.

  • Nyerezerani misangani yakuti inaphedza anyakubvesera anu. Sankhulani misangani inalonga pya mabasa peno pinthu pinadziwa anyakubvesera anu. Citani mphole-mphole toera misangani yanu ikhonde kuapasa manyadzo peno kuatsukwalisa.

  • Gomezerani ntsonga zakufunika. Gomezerani ntsonga zakufunika za mu nsangani wanu, tayu ntsonga zakuti nee ndi zakufunika. Citani pyonsene toera anyakubvesera anu akumbuke nsangani wanu na pidapfundza iwo mu nsangani unoyu.