Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi Na Kupfundzisa

Bhruxura ino yacitwa toera kuthimizira maluso anu pakuleri pamwinji, pakulonga na pakupfundzisa.

Tsamba ya Mathubo Akutonga

Tapaswa basa yakufunika kakamwe yakupfundzisa undimomwene unalonga pya Yahova.

PFUNDZIRO 1

Kutoma Munjira Yadidi

Kulonga munjira yadidi kusakwanirisa pifuniro pitatu.

PFUNDZIRO 2

Longani Ninga Mukucedza

Longani mwacibaliro, pontho kubulukira muntima toera anyakubvesera abvesese mwadidi mphangwa mbaziphatisira.

PFUNDZIRO 3

Citani Mibvundzo

Mwacilemedzo, citani mibvundzo yakuti inaphedza anyakubvesera anu toera kukubveserani, pontho gomezerani ntsonga zakufunika.

PFUNDZIRO 4

Pangizani Kuti Thangwi Yanji Musafuna Kuleri Lemba

Onani kuti munakhunganya tani manyerezero a anthu mbamudzati kuleri lemba.

PFUNDZIRO 5

Kuleri Mwadidi

Kuleri mwadidi ndi kwakufunika kakamwe toera kubvekesa mphangwa za Yahova.

PFUNDZIRO 6

Pangizani Kuti Thangwi Yanji Mwaleri Lemba

Phedzani anyakubvesera anu toera aone kuti pinalonga imwe pisabverana na lemba idaleri imwe, pontho pisabverana na ntsonga inagomezera imwe.

PFUNDZIRO 7

Mphangwa Zandimomwene na Zakunyindirika

Kuphatisirani mphangwa zakunyindirika toera kuphedza anyakubvesera kubvesesa ntsonga

PFUNDZIRO 8

Phatisirani Misangani Pakupfundzisa

Pakupfundzisa, phatisirani misangani yakukhonda nentsa yakuti inakhuya anyakubvesera anu, pontho yakuti inaaphedza toera kubvesesa ntsonga zakufunika.

PFUNDZIRO 9

Kuphatisira Mwaluso Pinthu Pyakuoneka

Pakupfundzisa phatisirani pinthu pyakuti anyakubvesera anakwanisa kupiona mbakhonda kupiduwala.

PFUNDZIRO 10

Kucinja-cinja Fala

Cinjani njira yakulonga, pontho longani mwakucimbiza peno pang’ono-pang’ono toera anyakubvesera aphatisire mphangwa.

PFUNDZIRO 11

Longani Mwakugalamuka

Kulonga mwakugalamuka kusapangiza mabvero ano, pontho kusaphedza anthu kukhala na cifuno cakubvesera.

PFUNDZIRO 12

Longani Mwaufuni na Mwantsisi

Mungalonga mwantsisi munapangiza kuti musafuna anyakubvesera anu, pontho musafuna kuaphedza.

PFUNDZIRO 13

Pangizani Kufunika Kwa Mphangwa

Phedzani anyakubvesera anu toera kubvesesa kuti nkhani yanu isakhuya tani umaso wawo, pontho longani kuti anaphatisira tani mphangwa zinapfundza iwo.

PFUNDZIRO 14

Kugomezera Ntsonga Zakufunika

Phedzani anyakubvesera anu toera akutowezereni mu ndzidzi unacita imwe nkhani, pontho bvekesani kuti ntsonga ibodzi na ibodzi isabverana tani na nsolo wa nkhani.

PFUNDZIRO 15

Kulonga Mwacinyindiro

Pangizani cinyindiro cakuti pinalonga imwe mphyandimomwene, pontho ndi pyakufunika.

PFUNDZIRO 16

Mafala Adidi na Akuwangisa

Khalani wakuwangisa m’buto mwakusandika. Gomezerani mphangwa zakuwangisa zinagumanika m’Mafala a Mulungu.

PFUNDZIRO 17

Kulonga Munjira Yakukhonda Nentsa

Phedzani anyakubvesera anu toera abvesese mphangwa zinalonga imwe. Bvekesani mwadidi ntsonga zakufunika.

PFUNDZIRO 18

Nkhani Yakuphata Ntima

Citisani anyakubvesera anu kunyerezera mwadidi pinabva iwo toera angamala aone kuti anapiphatisira tani mu umaso wawo.

PFUNDZIRO 19

Wangisirani Toera Kukhuya Ntima

Phedzani anyakubvesera anu toera abvesese na kuphatisira pinapfundza iwo. Pyenepi pinaaphedza kufuna Mulungu na Mafala ace.

PFUNDZIRO 20

Kumalisa Munjira Yakuphata Ntima

Mafala anu akumalisa asafunika kucitisa anyakubvesera anu kukhala na cifuno cakuphatisira pidapfundza iwo.

Onani Kuthambaruka Kwanu

Onani kuthambaruka kwanu mu ndzidzi unawangisira imwe toera kuleri mwadidi na kupfundzisa.

Panango Munakomerwa Kudziwa Ipi

NDANDANDA WA MAVIDHYU

Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa——Mavidhyu

Kulisani maluso anu toera kuleri mwadidi na kupfundzisa pamwinji.