Ndokoni pa mphangwa

Kodi Musafuna Kudziwa Undimomwene?

Kodi Musafuna Kudziwa Undimomwene?

KODI undimomwene wakulonganji? Wakulonga pya mibvunzo mingasi yakufunika kakamwe inacita anthu. Panango imwe mwacitika kale mibvunzo ninga iyi:

  • Kodi Mulungu asatitsalakanadi?

  • Kodi nkhondo na nyatwa zinadzamala?

  • Kodi ndi ninji pinacitika kwa ife tingafa?

  • Kodi pali cidikhiro kwa anyakufa?

  • Kodi ndinakwanisa tani kuphembera mbindibviwa na Mulungu?

  • Kodi ndinakwanisa tani kugumana citsanzayo mu umaso?

Kodi munasaka kupi matawiro a mibvunzo ineyi? Mungaenda m’mabibliyoteka peno m’maloja anagulisa mabukhu, panango munadzagumana pikwi na pikwi pya mabukhu anaoneka ninga ali na matawiro. Mbwenye, kazinji kene, bukhu ibodzi na ibodzi isalonga pyakusiyana na inango. Anango asaoneka ninga ndi adidi mu ndzidzi unoyu mbwenye mwakukhonda dembuka asadzakhala akale na asalembwa papswa peno kupitirwa mbuto na anango.

Mbwenye, pana bukhu ibodzi yakuti iri na matawiro akunyindirika. Iyo ndi bukhu ya undimomwene. Yezu Kristu alonga m’phembero kwa Mulungu: ‘Mafala anu ndi udidi [“undimomwene,” Tradução do Novo Mundo].’ (Jwau 17:17) Lero tisadziwa Mafala anewa ninga Biblya Yakucena. Pa matsamba akutowerera awa, munadzagumana matawiro akukhonda nensa na akunyindirika a mibvunzo iri padzulu apa.

 Kodi Mulungu Asatitsalakanadi?

PINACITISA ANTHU KUBVUNZA: Ife tisakhala mu dziko yakudzala na usumankha na kusowa ulungami. Mauphemberi mazinji asapfunzisa kuti nyatwa zinatamba ife cifuno ca Mulungu.

PINAPFUNZISA BIBLYA: Cipo Mulungu asacitisa pyakuipa. Yobe 34:10 isalonga: “Mulungu nkhabe kuchita pyakuipa tayu nee pyakusowa ulinganiri!” Mulungu akhali na cifuniro cadidi kwa anthu. Ndi thangwi yace Yezu atipfunzisa kuphembera: “Baba wathu muli kudzulu . . . Umambo wanu mbudze kuna ife. Pinafuna imwe mbapicitwe pantsi pano ninga kudzulu.” (Mateo 6:9, 10, NM) Mulungu asatitsalakana kakamwe kwakuti iye acita pizinji kakamwe towera kukwanirisa mwakulinganira cifuniro cace.Jwau 3:16.

Onanimbo Genesi 1:26-28; Tyago 1:13; na 1 Pedro 5:6, 7.

Kodi Nkhondo Na Nyatwa Zinadzamala?

PINACITISA ANTHU KUBVUNZA: Nkhondo zikupitiriza kupha anthu azinji kakamwe kwakuti nkhabe lengeseka. Ife tonsene tisanenseka na nyatwa.

PINAPFUNZISA BIBLYA: Mulungu alongeratu pya ndzidzi unafuna iye kubweresa ntendere pa dziko yonsene yapantsi. Pantsi pa Umambo wace, utongi wakudzulu, anthu nee anadzapfunza pontho “nkhondo.” Mbuto mwace, iwo “[anadzasanduza] madipa awo kudza mipeni.” (Izaiya 2:4) Mulungu anadzamalisa kusowa ulungami na nyatwa zonsene. Biblya isapikira: “[Mulungu anadzapukuta] misozi yonsene m’maso mwawo. Kufa hakunadzakhala’po pontho tayu, nee kutsukwala, nee kulira, nee nyatwa, thangwi pya kale [kuphataniza kusowa ulungami kwa lero na pinenso] pyamala.”Apokalipse 21:3, 4.

Onanimbo Masalmo 37:10, 11; 46:9; na Mikeya 4:1-4.

Kodi Ndi Ninji Pinacitika Kwa Ife Tingafa?

PINACITISA ANTHU KUBVUNZA: Mauphemberi mazinji adziko asapfunzisa kuti cinthu cinango nkati mwa munthu cisapitiriza kukhala maso munthu angafa. Anango asakhulupira kuti anyakufa angakwanise kuthabusa ali maso peno Mulungu asaatcinyusa mu kuathabusa kwenda na kwenda mu dzenje ya moto.

PINAPFUNZISA BIBLYA: Pa kufa, anthu asasiya kukhalapo. Koelete 9:5 isalonga: “Adafa . . . nkhabe chibodzi chinakhulupira iwo.” Nakuti anyakufa nkhabe dziwa cinthu, nkhabe kunyerezera, peno kukhulupira na cibodzi cene, iwo nkhabe kuthabusa—peno kuphedza—ali maso.—Masalmo 146:3, 4.

Onanimbo Genesi 3:19 na Koelete 9:6, 10.

 Kodi Pali Cidikhiro Kwa Anyakufa?

PINACITISA ANTHU KUBVUNZA: Ife tisafuna kukhala maso, na tisafuna kutsanzaya na umaso pabodzi na ale anafuna ife. Ndi pyacibaliro kukhala na cifuno ca kuona pontho anyakufunika athu akufa.

PINAPFUNZISA BIBLYA: Anthu azinji adafa anadzalamuswa muli akufa. Yezu apikira kuti “anthu onsene anagona mu nthumbi [zakuti zisakumbukirwa] . . . anadzalamukambo.” (Jwau 5:28, 29) Mwakubverana na cifuniro cakutoma ca Mulungu, ale anafuna kudzalamuswa muli akufa ninga anthu aunyama anadzakhala na mwai wakukhala maso m’paradizu pa dziko yapantsi. (Luka 23:43) Pikiro ineyi yakutsogolo isaphataniza ungumi waungwiro na umaso wakukhonda mala kwa anthu akubvera. Biblya isalonga: “Anyakulungama anatambira dziko, mbakhala [mwenemo] kuenda na kuenda.”—Masalmo 37:29.

Onanimbo Yobe 14:14, 15; Luka 7:11-17; na Machitiro 24:15.

Kodi Ndinakwanisa Tani Kuphembera Mbindibviwa Na Mulungu?

PINACITISA ANTHU KUBVUNZA: Anthu azinji a m’mauphemberi onsene asacita phembero. Mbwenye, azinji asapibva kuti maphembero awo nee asatawirwa tayu.

PINAPFUNZISA BIBLYA: Yezu atipfunzisa kuti tikhonde kubwerezera mafala mabodzi ene m’maphembero athu. Iye alonga: “Mungapemphera, lekani bwerezabwereza mafala onthoonthowo” tayu. (Mateo 6:7, Chiverano Chachinchino) Khala tisafuna kuti Mulungu abvesere maphembero athu, tisafunika kuphembera mu njira yakutawirika kwa iye. Towera kucita pyenepi, tisafunika kudziwa kuti cifuno ca Mulungu ndi ninji na buluka penepo kuphembera mwakubverana na cifuno ceneci. Tsamba yakutoma ya Jwau 5:14 isafokotoza: “Mulungu anatibvera, tingamphemba pinthu ninga munafunira iye.”

Onanimbo Masalmo 65:2; Jwau 14:6, 14; na 1 Jwau 3:22.

Kodi Ndinakwanisa Tani Kugumana Citsanzayo Mu Umaso?

PINACITISA ANTHU KUBVUNZA: Anthu azinji asakhulupira kuti kobiri, kukhala na mbiri, peno kubalika kunaacitisa kukhala akutsanzaya. Na thangwi ineyi, iwo asasaka pinthu pyenepi—towera kuona basi patsogolo pace kuti kutsanzaya kusaathawa.

PINAPFUNZISA BIBLYA: Yezu adzindikira pinacitisa kutsanzaya mudalonga iye tenepa: “Anyakutsandzaya ndiwo anabva mafala a Mulungu mbaakoya.” (Luka 11:28) Tingakwanise kugumana citsanzayo candimomwene tingacita mathanyo akufunika towera kukwanirisa cifuno cathu cikulu kakamwe—njala yathu ya undimomwene wauzimu wakulonga pya Mulungu na cifuniro cace kwa ife. Undimomwene unoyu usagumanika m’Biblya. Kudziwa undimomwene unoyu kungakwanise kutiphedza kudzindikira pinthu pyaku­funika kakamwe na pyakukhonda kufunika. Kutawirisa kuti undimomwene wa Biblya utsogolere pisankhulo na pyakucita pyathu kusacitisa kukhala na umaso wakuphindulisa kakamwe.—Luka 11:28.

Onanimbo Misangani 3:5, 6, 13-18 na 1 Timoti 6:9, 10.

 Kweneku kukhali kudinga matawiro a Biblya ku mibvunzo mitanthatu basi. Kodi imwe musafuna kudziwa pizinji kupiringana pyenepi? Khala muli pakati pa ale “anabva mafala a Mulungu mbaakoya,” mwakukhonda penula musafuna. Imwe mungakwanise kunyerezera mibvunzo inango ninga iyi: ‘Khala Mulungu asatitsalakana, thangwi yanji iye atawirisa kuipa na nyatwa zonsene izi zinaoneka m’mbiri ya anthu? Kodi ndinakwanisa tani kulungamisa umaso wa banja yanga?’ Biblya isapereka matawiro akukwana na akukomeresa ku mibvunzo ineyi na inango mizinji kakamwe.

Mbwenye, azinji lero asanyinyirika kudinga Biblya. Iwo asaiona ninga bukhu yakale yakuti m’midzidzi inango ndi yakunensa kuibvesesa. Kodi imwe musafuna ciphedzo towera kugumana matawiro m’Biblya? Mboni za Yahova ziri na piphedzo piwiri pyakuti pingakwanise kukuphindulisani.

Cakutoma, bukhu yakuti Kodi Mwandimomwene Biblya Isapfunzisanji? yacitwa towera kuphedza anthu akupingika na basa kuti adinge matawiro akukhonda nensa a Biblya ku mibvunzo yakufunika kakamwe. Ciphedzo caciwiri ndi programu ya pfunziro ya Biblya yapanyumba yakukhonda kulipa. M’bodzi wa Mboni za Yahova anakhala pa cisa canu wakuti ndi wakuthema kupfunzisa Biblya angakwanise kubwera pa nyumba panu peno pa mbuto inango yakuthema mbabvunga ndzidzi pang’ono sumana na sumana mbakadinga Biblya na imwe. Pikwi na pikwi pya anthu pyaphindula pa dziko yonsene yapantsi na programu ineyi. Azinji a iwo adzafika pa mamalisiro awa akukomeresa: “Ndaugumana undimomwene!”

Nkhabepo mpfuma inango ikulu yakuti ingakwanise kugumanwa. Undimomwene wa Biblya usatisudzula ku kukhulupira ufiti, uviavia na kugopa kufa mwakupiringana n’dida. Usatipasa cidikhiro, cifuniro na citsanzayo. Yezu alonga: “Munadzadzindikira pya udidi [peno undimomwene], udidimbo unadzakusanduzani kudza anthu a ufulu.”—Jwau 8:32.