Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akumalisa

Mafala Akumalisa

‘Mutowezere ale akuti thangwi ya cikhulupiro na kupirira atambira pidapikirwa iwo.’—AHEBERE 6:12.

1, 2. Thangwi yanji tisafunika kuwangisa cikhulupiro cathu cincino? Perekani citsandzo.

CIKHULUPIRO ndi fala yadidi kakamwe, yakuti isaimirira n’khaliro wakutsandzayisa. Mbwenye, tingaona peno kubva fala ineyi, tisafunika kunyerezera fala inango: “Kucimbiza!” Thangwi tingakhonda khala na cikhulupiro, tisafunika kucita pinthu mwakucimbiza toera kukhala naco. Khala tiri naco kale, tisafunika kucita pinthu mwakucimbiza toera kucitsidzikiza na kucitsalakana. Thangwi yanji?

2 Nyerezerani kuti mukuwambuka thando ikulu. Pontho muli na nyota kakamwe. Mungagumana madzi pang’ono, imwe musafunika kuakoya mwadidi thangwi ya dzuwa. Buluka penepo, musafunikambo kuikha madzi anango n’combo canu toera mukwanise kufika kunaenda imwe. Lero, tikukhala n’dziko yakuti nee iri na cifuno cakulambira Yahova, dziko yakuti cikhulupiro candimomwene—ninga madzi anewa—nkhabe kugumanika kazinji kene, pontho cinakwanisa kumala tingakhonda kucitsidzikiza na kucitsalakana. Nakuti nkhabe munthu anakwanisa kukhala maso angasowa madzi, munjira ibodzi ene, uxamwali wathu na Yahova nee unadzapitiriza tingasowa cikhulupiro.—Arom. 1:17.

3. Ninji pisatipasa Yahova toera kutiphedza kuwangisa cikhulupiro cathu, pontho ndi pinthu pipi piwiri pinafunika ife kukumbuka?

3 Yahova asadziwa kuti tisafunika kukhala na cikhulupiro mwakucimbiza, pontho asadziwambo kuti ntsiku zino ndi pyakunentsa kukhala na cikhulupiro cakuwanga. Natenepa, ndi thangwi yace atipasa pitsandzo toera tipitowezere. Yahova apumira mpostolo Paulu toera kulemba: ‘Mutowezere ale akuti thangwi ya cikhulupiro na kupirira atambira pidapikirwa iwo.’ (Aheb. 6:12) Pontho ndi thangwi yace gulu ya Yahova isatikulumiza toera kuwangisira kutowezera amuna na akazi acikhulupiro, ninga onsene adadinga ife m’bukhu ino. Mphapo tisafunika kucitanji? Tendeni tikumbuke pinthu piwiri: (1) Tisafunika kupitiriza kuwangisa cikhulupiro cathu; (2) tisafunika kupitiriza kunyerezera cidikhiro cathu.

4. Kodi Sathani asapangiza tani kukhala nyamalwa wa cikhulupiro, mbwenye thangwi yanji nee tisafunika kugopa?

4 Pitirizani kuwangisa cikhulupiro canu. Cikhulupiro ciri na nyamalwa wankulu kakamwe—Sathani. Ntongi wa dziko ino acinja makhaliro ano a pinthu kudza mbuto yakunentsa toera kukhala na cikhulupiro. Iye ndi wamphambvu kakamwe kupiringana ife. Kodi tisafunika kugopa kuti nee tinakwanisa kukulisa na kuwangisa cikhulupiro cathu? Nee pang’ono pene! Yahova ndi Xamwali wankulu kwa ale onsene anasaka cikhulupiro candimomwene. Iye asatipasa cinyindiro cakuti na ciphedzo cace, tinakwanisa kukhonda Dyabo ngakhale kunthamangisa! (Tya. 4:7) Tisakhonda Dyabo mukukhala na ndzidzi ntsiku zonsene toera kukulisa na kuwangisa cikhulupiro cathu. Munjira ipi?

5. Ninji cidaphedza amuna na akazi acikhulupiro analongwa m’Bhibhlya toera akhale na cikhulupiro? Fokotozani.

 5 Ninga taona, amuna na akazi acikhulu- piro analongwa m’Bhibhlya nee abalwa na cikhulupiro. Umaso wawo ndi umboni wakuti cikhulupiro cisabuluka ku nzimu wakucena wa Yahova. (Agal. 5:22, 23) Iwo asaka ciphedzo kubulukira m’phembero, ninga maphindu Yahova apitiriza kuwangisa cikhulupiro cawo. Tendeni ticite ninga pidacita iwo, mbatikhonda kuduwala kuti Yahova asapasa nzimu wace mwakudzala manja kwa ale anauphemba, mbacita pinthu mwakubverana na maphembero awo. (Luka 11:13) Tisafunika kucitanji pontho?

6. Tisafunika kucitanji toera kuphindula mu ndzidzi unapfundza ife mbiri zinalongwa m’Bhibhlya?

6 M’bukhu ino, basi ene tadinga pitsandzo pyakucepa pya anthu akhali na cikhulupiro cakuwanga, mbwenye alipo azinji kakamwe! (Lerini Ahebere 11:32.) Tinakwanisa kupfundza pizinji kakamwe kwa anthu anewa anakhonda kugumanika m’bukhu ino. Toera kuwangisa cikhulupiro cathu, tisafunika kupfundza mwacidikhodikho mbiri za anthu anewa analongwa m’Bhibhlya, tayu mwakuthamanga. Pontho toera kuphindula na pinaleri ife, tisafunika kufufudza mwacidikhodikho pinthu pidacitika mu ndzidzi unoyu na kusaka kudziwa kuti thangwi yanji pyenepi pyacitika. Tingakumbuka ndzidzi onsene kuti amuna na akazi anewa akusowa ungwiro akhali na ‘mabvero ninga athu,’ pitsandzo pyawo pinatiwangisa kakamwe. (Tya. 5:17) Tingaikhika pa mbuto yawo, tinakwanisa kunyerezera kuti akhapibva tani pikhathimbana iwo na pinentso na nyatwa ninga zathu.

7-9. (a) Kodi amuna na akazi anango acikhulupiro analongwa m’Bhibhlya mbadapibva tani mbadakhala na mwai wakulambira Yahova ninga pinacita ife lero? (b) Thangwi yanji tisafunika kuwangisa cikhulupiro cathu kubulukira ku pinthu pinacita ife?

7 Tinakwanisambo kuwangisa cikhulupiro cathu kubulukira ku pinthu pinacita ife. Thangwi ‘cikhulupiro cakusowa macitiro ndi cakufa.’ (Tya. 2:26) Nyerezerani kutsandzaya kukhafuna khala na amuna na akazi adadinga ife, mbadapaswa basa inatiphemba Yahova toera kuicita lero!

8 Mwacitsandzo, nyerezerani kuti Abhrahamu mbadapibva tani mukudziwa kuti mbadalambira Yahova, tayu pa guwa yakumangwa n’thando, mbwenye n’Nyumba ya Umambo, pontho pa misonkhano mikulu inacita ife, mbuto yakuti isadingwa na kufokotozwa mapikiro adaona iye “nakutali”? (Lerini Ahebere 11:13.) Nyerezerani kuti Eliya mbadapibva tani mbadapangwa kuti basa yace nee ikhaphataniza kupha aprofeta a Bhaale mu ndzidzi ukhayesera iye kutumikira Yahova mu utongi wa mambo wakuipa, mbwenye kucedzera anthu toera kuapasa mphangwa zacibalangazo na cidikhiro? Mwakukhonda penula, amuna na akazi acikhulupiro analongwa m’Bhibhlya mbadatsandzaya kakamwe kukhala na mwai wakulambira Yahova ninga pinacita ife lero.

9 Natenepa tendeni tipitirize kuwangisa cikhulupiro cathu kubulukira ku pinthu pinacita ife. Tingacita pyenepi, tikutowezera amuna na akazi acikhulupiro analongwa m’Mafala akupumirwa na Mulungu. Ninga pidalongwa pa Mafala Akutoma a bukhu ino, pyenepi  pinatiphedza toera kuaona ninga axamwali apantima. Pontho, mwakukhonda dembuka iwo anadzakhala axamwali andimomwene kwa ife.

10. Ndi kutsandzaya kupi kunafuna khala na ife m’Paradhizu?

10 Pitirizani kunyerezera cidikhiro canu. Amuna na akazi akukhulupirika ndzidzi onsene akhawangiswa kubulukira ku cidikhiro cinapereka Mulungu. Imwembo? Mwacitsandzo, nyerezerani kutsandzaya kunafuna khala na ife pagumanikana na atumiki akukhulupirika a Mulungu angakhala pontho maso pa “kulamuka muli akufa kwa anthu adidi.” (Lerini Machitiro 24:15.) Ndi mibvundzo ipi inafuna kudzaacita imwe?

11, 12. Mu dziko ipswa, ndi mibvundzo ipi inafuna imwe kucita (a) Abheli? (b) Nowa? (c) Abhrahamu? (d) Rute? (e) Abhigayeli? (f) Estere?

11 Mungadzaonana na Abheli, munadzafuna kumbvundza kuti anyakubalace akhali tani? Peno munadzambvundza: “Kodi walonga na akerubi akhaonera njira yakuenda ku Edheni? Piripo pidalonga iwo?” Ndiye tanimbo pya Nowa? Panango munadzambvundza: “Kodi ukhagopa Anefili? Wakwanisa tani kutsalakana pinyama pyonsene pikhali m’bote?” Mungadzaonana na Abhrahamu, panango munadzambvundza: “Kodi wadziwana na Semu? Mbani adakupfundzisa pya Yahova? Pikhali pyakunentsa kusiya nzinda wa Uri?”

12 Munjira ibodzi ene, nyerezerani mibvundzo inafuna kucita imwe akazi akukhulupirika anafuna kulamuswa muli akufa. “Rute, ninji cidakukulumiza toera kulambira Yahova?” “Abhigayeli, ukhagopa kupanga Nabhali kuti waphedza Dhavidhi?” “Estere, ninji pidacitika kwa iwe na Mordhekai pakumala kucitika mbiri inaleri ife m’Bhibhlya?”

13. (a) Ndi mibvundzo ipi yakuti panango anafuna kulamuswa muli akufa anadzaicita kwa imwe? (b) Musapibva tani thangwi ya cidikhiro cakuonana na amuna na akazi akukhulupirika a m’midzidzi yakale?

13 Mwandimomwene, amuna na akazi anewa akukhulupirika panango anadzafunambo kukucitani mibvundzo mizinji. Pinadzakhala pyakutsandzayisa kakamwe kuafokotozera pinthu pya ntsiku zino zakumalisa, pontho kuti Yahova aphedza tani mbumba yace m’midzidzi yakunentsa! Mwakukhonda penula iwo anadzatsandzaya kakamwe kudziwa kuti Yahova akwanirisa tani mapikiro ace onsene. Nakuti atumiki akukhulupirika a Mulungu analongwa m’Bhibhlya tinadzakhala nawo pabodzi m’Paradhizu, mu ndzidzi unoyu tinadzadziwa pyonsene thangwi ya iwo. Natenepa pitirizani kupfundza mbiri za anthu anewa toera kuaona ninga anthu andimomwene. Pitirizani kutowezera cikhulupiro cawo. Khalani wakutsandzaya mukutumikira Yahova pabodzi na iwo ninga axamwali anu akufunika kwenda na kwenda!