Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Tsamba Ya Mathubo Akutonga

Tsamba Ya Mathubo Akutonga

Abale Na Alongo Athu Akufunika:

A Sentinela ya anthu onsene ya 1.° de Janeiro de 2008, ndi idatoma na makhundu mapswa adidi kakamwe a nsolo wakuti “Towezerani Cikhulupiro Cawo.” Kutomera ndzidzi unoyu, pisakhala pyakutsandzayisa kakamwe kutambira nsolo upswa pakumala kwa nthanda zitatu!

Kodi anyakuleri misolo ineyi asalonganji? Pakumala kuleri mbiri ya Marta, nkazi unango alonga: “Pidaleri ine nsolo unoyu ndaseka, thangwi ndisacitambo ninga iye—ndzidzi onsene ndisakomerwa kutambira mwadidi alendo na kukhala wakuphatika, mbwenye m’midzidzi inango ndisaduwala kufunika kwa kusiya basa yanga toera kucedza nawo.” Ntsikana unango wa pyaka khumi na pixanu pidamala iye kuleri mbiri ya Estere alonga: “Tingakhonda kucita gaxugaxu tinakwanisa kudzudzumika kakamwe thangwi ya pyakubvala na pinthu pinabuluka cincino. Tisafunika kubvala mwadidi; mbwenye tayu mwakupiringana midida.” Iye athimizira: “Yahova asatsalakana kakamwe umunthu wathu wankati.” Mulongo unango pakumala kuleri mbiri ya Pedhru, mwakukomerwa alonga: “Nee ndikhafunabve kusiya kuleri, thangwi ndikhaona ninga pinthu pyenepi pikucitika. Ndikhaona ninga ndikhali kweneko! Ndaphatisira luso yanga toera kunyerezera kuti makhundu anewa asabvekanji.”

Anyakuleri anewa—na anango akukhonda lengeseka adalemba matsamba a mabvero awo akupereka takhuta thangwi ya misolo ineyi—asapangiza undimomwene udalemba mpostolo Paulu kale kakamwe: ‘Pinthu pyonsene pidalembwa kale, pyalembwa toera kutipfundzisa.’ (Arom. 15:4) Inde, Yahova acitisa kuti pyakucitika pyenepi pilembwe m’Bhibhlya toera pitipfundzise ntsonga zakufunika kakamwe. Ife tonsene, mwakukhonda tsalakana khala tadziwa kale undimomwene peno nkhabe, tinakwanisambo kuphindula na makhundu anewa.

Tisakuwangisani toera kuleri bukhu ino mwakucimbiza kakamwe pingakwanisika. Pinakhala pyadidi kuiphatanizambo pa programu yanu ya Kulambira Kwanu kwa Banja—anapiana anadzakomerwa nayo kakamwe! Ingadzaphatisirwa pa Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo, lekani kudjomba nee nsonkhano ubodzi! Ilerini mwacidikhodikho, tayu mwakuthamanga. Mu ndzidzi unaleri imwe nyerezerani kuti anthu analongwa m’mbiri ineyi akhapibva tani. Yeserani kukhala na mabvero mabodzi ene a anthu analongwa m’Bhibhlya na kuona pidaona iwo. Landanisani pinthu pidacitika m’makhundu anango a umaso wawo na kuona kuti mbidakhala ndimwe mbamudacitanji.

Tiri akutsandzaya kakamwe kubulusa bukhu ino. Tisadikhira kuti inadzaphedza imwe pabodzi na banja yanu. Dziwani kuti tisakufunani kakamwe,

Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova