Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO KHUMI NACIXANU

Iye Atsidzikiza Mbumba Ya Mulungu

Iye Atsidzikiza Mbumba Ya Mulungu

1-3. (a) Thangwi yanji Estere akhagopa pikhaenda iye kalonga na mamunace? (b) Tinadzadinga mibvundzo ipi thangwi ya Estere?

ESTERE ayesera kukhala wakukhurudzika pikhafika iye cifupi na nyumba ya mambo ku Suza. Pyenepi pikhali pyakunentsa kakamwe. Pyonsene pikhagumanika n’nyumba ineyi pikhali pyakudzumatirisa kakamwe—mukhali pinthu pyakusemwa ninga ng’ombe zakukhala na maphapido, adzimunthu a anthu mbakaponya mapswimo, pithundzithundzi pya nkhalamu na mizati yakubalikiswa na miyala. Kusiyapo pyenepi, nyumba ineyi ikhadamangwa cifupi na Mapiri a Zagros mbikayang’ana ku nkulo wa Choaspes. Pyonsene pikhali na cifuno cakupangiza alendo onsene ukulu wa ule akhaenda kaoniwa na Estere, wakuti akhadzicemera “mambo wankulu.” Mambo unoyu akhalimbo mamunace.

2 Mbwenye Asuwero akhali wakusiyana kakamwe na amuna anango akuti atsikana akukhulupirika Aciyuda mbadakwanisa kumanga nawo banja. * Iye nee atowezera citsandzo ninga ca Abhrahamu, mamuna wakuti mwakucepeseka abvera citsogolero ca Mulungu toera kubvesera nkazace, Sara. (Gen. 21:12) Mambo Asuwero nee akhadziwa pizinji, panango nee cibodzi cene thangwi ya Mulungu wa Estere, Yahova na Mwambo Wace. Mbwenye iye akhadziwa mwambo wa ku Persya, kuphataniza mwambo ukhakhondesa pinthu pikhafuna cita Estere. Kodi Estere akhafunika kucitanji? Mwambo ukhalonga kuti munthu angaenda kuna mambo wa ku Persya mwakhonda cemerwa na iye, akhafunika kuphiwa. Estere nee akhadacemerwa, mbwenye akhaenda kuna mambo. Pikhafika iye dhuzi na cintalo, mbuto yakuti mbadakwanisa kuoniwa na mambo, iye akhapibva ninga ali kuenda kaphiwa.—Lerini Estere 4:11; 5:1.

3 Thangwi yanji Estere akhaikha umaso wace pangozwi? Pontho tinapfundzanji kubulukira ku cikhulupiro ca nkazi unoyu wakupambulika? Cakutoma, tendeni tione cidacitisa Estere kukhala nyanyi wa ku Persya.

Umaso wa Estere

4. Kodi tisadziwanji thangwi ya umaso wa Estere, pontho pyacitika tani toera akhale na Mordhekai?

4 Estere akhali mphawi. Bhibhlya nee isalonga pizinji thangwi ya anyakubala a Estere adampasa dzina Yacihebhere yakuti Hadasa. Dzina ineyi isabveka “micindu,” inakhala na maluwa akucena, pontho akubalika kakamwe. Pidafa anyakubala a Estere, m’bodzi wa acibale ace, mamuna wacitsalakano akhadziwika na dzina ya Mordhekai, ankwata toera kukhala naye. Iye akhali m’bale wa pai wace Estere, mbwenye akhadagwesera. Iye akwata Estere mbakhala naye panyumba pace mbantsalakana ninga mwanace.—Estere 2:5-7, 15.

Mordhekai akhali na thangwi yadidi toera kukomerwa na mwana adakuza iye

5, 6. (a) Kodi Mordhekai akuza tani Estere? (b) Kodi umaso wa Estere na Mordhekai ukhali tani ku Suza?

5 Mordhekai na Estere akhali mabitcu Aciyuda mu nzinda wa Persya, wakuti panango iwo akhapwazwa na anthu thangwi yauphemberi wawo na Mwambo ukhatowezera iwo. Mbwenye Estere akhabverana kakamwe na Mordhekai mukhapfundziswa iye pya Yahova, Mulungu wantsisi wakuti kazinji kene akhapulumusa anthu Ace n’nyatwa—na iye mbadacita pontho pyenepi. (Lev. 26:44, 45) Mwandimomwene, Estere na Mordhekai akhabverana kakamwe, pontho akhanyindirana.

6 Pisaoneka kuti Mordhekai akhali na cidzo pa nyumba ya ntongi wa ku Suza, thangwi kazinji kene akakhala pa nsuwo wa mpanda na anyabasa anango a mambo. (Estere 2:19, 21; 3:3) Ife nkhabe kudziwa kuti Estere akhakula tani, mbwenye pisaoneka kuti akhatsalakana mwadidi Mordhekai wakuti akhali wakugwesera na nyumba yawo ikhagumanika kuntunda unango wa nkulo, n’cisa ca anthu akutcerenga. Panango akhakomerwa kuenda kunsika wa ku Suza, wakuti anthu akhagulisa pinthu pizinji pyakucitwa na ndalama, parata na pinango. Mbwenye mu ndzidzi unoyu, Estere nee akhadziwa kuti kutsogolo anadzakhala na pinthu pizinji ninga pyenepi.

‘Akhali Wakubalika Kakamwe’

7. Thangwi yanji Vasti akhondwa na mambo na ninji pidacitika patsogolo pace?

7 Ntsiku inango ku Suza, anthu akhalonga thangwi ya pinthu pikhadacitika kunyumba kwa mambo. Pa phwando ikulu ikhadacita Asuwero toera kutambira akulu a mautongi, iye atonga kucemeresa nyanyi wace wakubalika kakamwe, Vasti, wakuti akhali kumbuto inango mbakadya pabodzi na akazi andzace. Mbwenye Vasti akhonda kubwera. Thangwi yakupaswa manyadzo, mambo aipirwa mbabvundza aphungu ace kuti anacitanji toera kulanga Vasti. Mwakubverana na uphungu udatambira iye, mambo akhonda Vasti. Anyabasa a mambo atoma kusaka amiyali akubalika kakamwe mwa atsikana onsene a dziko ineyi toera mambo asankhule nyanyi mupswa.—Estere 1:1–2:4.

8. (a) Thangwi yanji panango Mordhekai akhadzudzumika kakamwe mu ndzidzi ukhakula Estere? (b) Kodi tinaphatisira tani maonero akulinganira a Bhibhlya thangwi ya kubalika? (Onanimbo Misangani 31:30.)

8 Tinakwanisa kuona m’midzidzi inango Mordhekai mbakayang’ana Estere mwacitsalakano mbakakomerwa thangwi ya kuona kuti ndi wakubalika, pontho akukula mwadidi kakamwe. Mbiri isalonga kuti ‘ntsikana unoyu akhali wa maonekero adidi na wakubalika kakamwe.’ (Estere 2:7) Bhibhlya iri na maonero akulinganira thangwi yakubalika—iko ndi kwakufunika, mbwenye munthu wakubalika asafunika kukhala wandzeru na wakucepeseka. Angakhonda kupangiza makhaliro anewa, anakwanisa kukhala wakusowa basa, wakudzikuza na wa makhaliro anango akuipa. (Lerini Misangani 11:22.) Kodi musatawirambo pyenepi? Kodi kubalika kwa Estere, kwamphedza peno kwancitisa kukhala wakugaya? Ntawiro wa mbvundzo unoyu wadziwika mukupita kwa ndzidzi.

9. (a) Ninji pidacitika pidaoniwa Estere na anyabasa a mambo na thangwi yanji pikhali pyakunentsa kwa Estere kusiyana na Mordhekai? (b) Thangwi yanji Mor-dhekai atawirisa Estere kusembwa na munthu wakukhonda lambira Yahova? (Phatanizani bokosi.)

9 Nkati mwa nsoka wa atsikana akubalika, anyabasa a mambo aona Estere mbankwata kunyumba kwa Mordhekai mbaenda naye kunyumba kwa mambo, kuntunda unango wa nkulo. (Estere 2:8) Panango pikhali pyakunentsa kwa Estere toera kusiyana na Mordhekai thangwi akhali ninga baba na mwana. Mordhekai nee akhafuna kuti mwanace asembwe na munthu wakukhonda lambira Yahova, maseze akhale mambo. Mbwenye iye nee akhali na cakucita. * Pisaoneka kuti Estere abvesera mwadidi uphungu onsene udapaswa iye na Mordhekai mbadzati kuenda kuna mambo. Mukhaenda iye kunyumba ya mambo ku Suza, Estere akhacitika mibvundzo mizinji thangwi nee akhadziwa kuti umaso wace mbudakhala tani.

Iye ‘Akhafuniwa na Onsene Akhamuona’

10, 11. (a) Kodi makhaliro mapswa mbadakhuya tani mwakukhonda nentsa umaso wa Estere? (b) Kodi Mordhekai apangiza tani kuti akhatsalakana Estere?

10 Pyonsene pidagumana Estere pikhali pyacilendo, natenepa iye akhafunika kutoma umaso upswa. Iye akhali pabodzi na ‘amiyali azinji’ adakwatwa m’mbuto zakusiyanasiyana za Utongi wa Persya. Misambo yawo, pilongero na makhaliro awo panango pikhali pyakusiyana kakamwe. Amiyali anewa akhaonerwa na nyabasa unango akhacemerwa Hagai. Atsikana anewa akhafunika kutsalakanwa mwadidi, kuphataniza kudzodzwa mafuta akununkhira toera akhale akubalika kakamwe nkati mwa caka cibodzi. (Estere 2:8, 12) Makhaliro anewa a umaso mbadacitisa atsikana anewa kudzudzumika kakamwe na maonekero a kunja, kugaya na kucita pinthu mwamapika. Kodi pyenepi pyakhuya Estere?

11 Mordhekai akhatsalakana kakamwe Estere. Bhibhlya isalonga kuti ntsiku zonsene akhaenda cifupi na nyumba ineyi ya akazi toera kudziwa kuti Estere ali tani. (Estere 2:11) Pisaoneka kuti akhatsandzaya kakamwe pikhabva iye mphangwa za Estere kubulukira kwa anyabasa akukoma ntima akhaphata basa pa nyumba ineyi. Thangwi yanji?

12, 13. (a) Kodi Estere akhali na mbiri yanji pakati pa anthu? (b) Thangwi yanji Mordhekai atsandzaya pidadziwa iye kuti Estere nee alonga kuti akhali Muyuda?

12 Hagai akhakomerwa kakamwe na Estere mbantsalakana mwadidi, pontho ampasa atsikana anomwe toera amphatire basa na mbuto yadidi panyumba ya akazi. Bhibhlya isalonga: ‘Mu ndzidzi unoyu, Estere akhafuniwa na onsene akhamuona.’ (Estere 2:9, 15) Kodi anthu akhafuna Estere thangwi ya kubalika kwace basi? Nkhabe, pakhali na pinthu pinango.

Estere akhadziwa kuti kucepeseka na ndzeru ndi pyakufunika kakamwe kupiringana kubalika

13 Mwacitsandzo Bhibhlya isalonga: ‘Estere nee alonga pya mbumba yace peno acibale ace, thangwi Mordhekai akhadampanga kuti akhonde kulonga pyenepi.’ (Estere 2:10) Mordhekai akhadapanga Estere toera akhonde kulonga kuti akhali Muyuda; thangwi iye akhadziwa kuti anthu a ku Persya nee akhakomerwa na dzindza ya Yuda. Pikhali pyakutsandzayisa kwa Mordhekai kudziwa kuti Estere, maseze akhali kutali, akhapitiriza kubvera na kucita pinthu mwandzeru.

14. Kodi aphale na atsikana anakwanisa tani kutowezera citsandzo ca Estere lero?

14 Lero, aphale na atsikana anakwanisambo kukomeresa mitima ya anyakubalawo peno ya ale anakhala na iwo. Angakhala kutali na anyakubalawo—ngakhale kuzungulirwa na anthu akusowa ndzeru, aulukwali, peno ausumankha—iwo anakwanisa kucalira makhaliro anewa akuipa mbacita pinthu pyadidi pinapfundza iwo. Angacita pyenepi, anakwanisa kukomeresa ntima wa Babawo wakudzulu, ninga pidacita Estere.—Lerini Misangani 27:11.

15, 16. (a) Ninji cidacitisa Estere kufuniwa na mambo? (b) Thangwi yanji Estere panango anentseka toera kudzolowera umaso upswa?

15 Pidafika ndzidzi toera Estere aende kaoniwa na mambo, iye apaswa ufulu wakusankhula cinthu consene cikhafuna iye, panango toera kuthimizira kubalika kwace. Mbwenye mwakucepeseka, iye nee aphemba pinango kusiyapo pikhadalonga Hagai. (Estere 2:15) Panango iye akhadziwa kuti nee mbadasankhulwa na mambo thangwi yakubalika kwace basi.Iye akhadziwambo kuti cinthu cakufunika kakamwe ndi kukhala wakucepeseka. Kodi pyenepi pyamphedza?

16 Bhibhlya isatawira: ‘Mambo asankhula Estere pa akazi onsene mbambvalisa nthimba na kunkhalisa nyanyi pa mbuto ya Vasti.’ (Estere 2:17) Panango pikhali pyakunentsa kwa ntsikana unoyu wakucepeseka toera kudzolowera umaso upswa—iye akhali nyanyi mupswa, nkazi wa mambo wamphambvu kakamwe pa dziko yapantsi mu ndzidzi unoyu! Kodi makhaliro anewa mapswa ancitisa kukhala wakudzikuza? Nee pang’ono pene!

17. (a) Ndi munjira zipi Estere apitiriza kubvera babace adankuza? (b) Thangwi yanji citsandzo ca Estere ndi cakufunika kakamwe kwa ife lero?

17 Estere apitiriza kubvera babace adankuza, Mordhekai. Iye apitiriza kubisa kuti ndi Muyuda. Kusiyapo pyenepi, pidadzindikira Mordhekai kuti anthu anango akhafuna kupha Asuwero, Estere abvera pidampanga Mordhekai toera kucenjeza mambo, natenepa pikhafuna kucita anthu anewa pyacimwanika. (Estere 2:20-23) Kucepeseka na kubvera kwace pisapangiza kuti akhali na cikhulupiro kwa Mulungu wace. Citsandzo ca Estere ndi cakufunika kakamwe kwa ife, thangwi anthu azinji lero asacita pinthu mwakukhonda kubvera mitemo. Mbwenye anthu acikhulupiro candimomwene asapasa ntengo kubvera, ninga pidacita Estere.

Kuyeserwa Kwa Cikhulupiro ca Estere

18. (a) Thangwi yanji Mordhekai akhonda kugodamira Amani? (Onanimbo cidzindikiro capantsi.) (b) Kodi amuna na akazi akukhulupirika asatowezera tani citsandzo ca Mordhekai lero?

18 Mambo Asuwero apasa cidzo cikulu mamuna unango anacemerwa Amani. Mambo amuikha toera kukhala nkadamu na phungu wace wakutoma, mbakhala pa mbuto yaciwiri mu utongi wa mambo. Pontho mambo akhazikisa ntemo wakuti anthu onsene anagumanikana na iye asafunika kungodamira. (Estere 3:1-4) Kwa Mordhekai, mwambo unoyu ukhali wakunentsa. Iye akhabvera mambo, mbwenye tayu m’pinthu pyakukhonda komeresa Mulungu. Amani akhali wa ku Agage. Natenepa, pisaoneka kuti iye akhali wa dzindza ya Agage, mambo wa Amaleke adaphiwa na Samweli, mprofeta wa Mulungu. (1 Sam. 15:33) Aamaleke akhali akuipa kakamwe, natenepa adzakhala anyamalwa a Yahova na Israele. Ninga dzindza, Mulungu nee akhakomerwa nawo. * (Deut. 25:19) Kodi Muyuda wakukhulupirika mbadagodamira tani munthu wa dzindza ya Amaleke? Mordhekai cipo mbadacita pyenepi. Iye akhonda kugodamira Amani. Ngakhale lero, amuna na akazi akukhulupirika asaikha umaso wawo pangozwi toera kubvera n’dida uyu: ‘Ife tisafunika kubvera Mulungu ninga ntongi, kupita anthu.’—Mac. 5:29.

19. Ninji pikhafuna kucita Amani, na acitanji toera kunyengerera mambo?

19 Amani aipirwa kakamwe. Mbwenye akhaona kuti kupha Mordhekai basi nee mbipidakwana. Iye akhafuna kupha dzindza yonsene ya Mordhekai! Natenepa, toera kunyengerera mambo, Amani alonga uthambi wakuti wacitisa Ayuda kukhala ninga anthu akuipa kakamwe. Kubisa kwace madzina awo, Amani akhapangiza kuti Ayuda akhali akusowa basa, anthu ‘akumwazika monsene mwene na akusiyana na mbumba inango.’ Kusiyapo pyenepi, iye alonga kuti iwo nee akhabvera mitemo ya mambo; kubveka kuti ndi anthu akupanduka. Amani aperekeka toera kubulusa kobiri yonsene ikhafunika toera kupha Ayuda akhali mu umambo unoyu. * Asuwero apasa Amani mphete yace toera kudhinda ntemo onsene ukhanyerezera iye.—Estere 3:5-10.

20, 21. (a) Kodi mphangwa za Amani zakhuya tani Ayuda onsene mu Utongi wa Persya, kuphatanizambo Mordhekai? (b) Kodi Mordhekai aphemba Estere toera kucitanji?

20 Mwakukhonda dembuka, anyamphangwa aenda mwakucimbiza na makavalo n’dziko yonsene ya Persya toera kadziwisa pya kuphiwa kwa Ayuda. Nyerezerani kuti Ayuda akhali mu Yerusalemu akhuyiwa tani na mphangwa zenezi, nakuti akhadabwerera kwene ku ubitcu ku Bhabhilonya, akhawangisira toera kumanga papswa nzinda wakuti nee ukhali na mpanda toera kuutsidzikiza. Pidatambira Mordhekai mphangwa zenezi zakugopswa, panango iye anyerezera kakamwe anthu anewa, axamwali na acibale ace a ku Suza. Mwakutsukwala, apandula nguwo zace, abvala masakala, aikha dotha munsolo mwace na akhala pakati pa nzinda mbalira mwakugaluza. Mbwenye Amani akhala na mambo mbakamwa, mbakhonda kutsalakana kutsukwala kudabweresa iye kwa Ayuda azinji na axamwali awo ku Suza.—Lerini Estere 3:12–4:1.

21 Mordhekai adzindikira kuti akhafunika kucita cinthu toera kupulumusa Ayuda. Kodi mbadacitanji? Estere atumiza pyakubvala thangwi abva kuti Mordhekai akhadatsukwala, mbwenye Mordhekai akhonda kubalangazwa. Panango iye akhabvundzika kuti thangwi yanji Mulungu wace, Yahova, atawirisa Estere kukwatwa mbaenda kakhala nyanyi wa ntongi wakukhonda khulupira. Cincino iye atoma kugumana ntawiro wa mbvundzo wace. Mordhekai atumiza mphangwa kuna Estere, mbamphemba toera aende kadembetera mambo kuti atsidzikize ‘mbumba yace.’—Estere 4:4-8.

22. Thangwi yanji Estere agopa kuenda kalonga na mamunace wakuti akhali mambo? (Onanimbo cidzindikiro capantsi.)

22 Estere adzudzumika kakamwe pidabva iye mphangwa zenezi. Ceneci cikhali ciyeso cikulu ca cikhulupiro cace. Ntawiro wace kwa Mordhekai usapangiza kuti iye akhagopa. Iye ankumbusa ntemo udakhazikisa mambo wakuti munthu angaenda kuna mambo mwakukhonda cemerwa akhafunika kuphiwa. Basi ene munthu akhalekererwa mambo anganthonya na ndodo yace ya ndalama. Kodi Estere akhali na thangwi yakunyerezera kuti nee mbadaphiwa, pakumala kuona pidacitikira Vasti pidakhonda iye kubvera ntemo wa mambo? Estere apanga Mordhekai kuti papita ntsiku 30 mbadzati kucemerwa na mambo! Pyenepi pyacitisa Estere kupenula khala mambo unoyu wakuti nkhabe nentsa kuipirwa, akhapitiriza kunfuna peno nkhabe. *Estere 4:9-11.

23. (a) Kodi Mordhekai alonganji toera kuwangisa cikhulupiro ca Estere? (b) Thangwi yanji ife tathema kutowezera citsandzo ca Mordhekai ?

23 Mordhekai atawira Estere na mafala amphambvu toera kuwangisa cikhulupiro cace. Iye ampasa cinyindiro cakuti angakhonda kucita cinthu, Ayuda anapulumuswa munjira inango. Kodi ntemo wakupha Ayuda mbudatoma kuphata basa, Estere mbadapulumuka tani? Natenepa Mordhekai apangiza kuti cikhulupiro cace cikhali cakuwanga kuna Yahova wakuti cipo mbadasiya atumiki Ace kufudzwa na kukhonda kwanirisa mapikiro Ace. (Yoswa 23:14) Buluka penepo Mordhekai alonga kuna Estere: ‘Panango Mulungu akukhalisani nyanyi toera kutipulumusa mu ndzidzi uno.’ (Estere 4:12-14) Kodi nee tathema kutowezera citsandzo ca Mordhekai? Iye akhanyindira kakamwe Mulungu wace, Yahova. Kodi ife tisacitambo pyenepi?—Mis. 3:5, 6.

Akhali na Cikhulupiro Cakuwanga Mbakhonda Kugopa Kufa

24. Kodi Estere apangiza tani cikhulupiro na cipapo?

24 Kwa Estere, ukhadafika ndzidzi toera kucita cisankhulo. Iye atumiza mphangwa kuna Mordhekai mbaphemba kuti apange Ayuda onsene toera akhondembo kudya mu ntsiku zitatu. Mphangwa zace zikhalimbo na mafala akupangiza cikhulupiro na cipapo: “Ndiri dzololo pingafunika kuti ndife.” (Estere 4:15-17) Mphyakukwanisika kuti iye aphembera mwaphinga mu ntsiku zenezi zitatu kupiringana ntsiku zinango za umaso wace. Mbwenye yadzafika ntsiku yakuti akaonane na mambo. Iye abvala nguwo zakubalika kakamwe zaciumambo, mbacita pyonsene pinakwanisa iye toera kukomeresa mambo. Buluka penepo aenda.

Estere aikha umaso wace pangozwi toera kutsidzikiza mbumba ya Mulungu

25. Fokotozani pidacitika mu ndzidzi udafika Estere kuna mamunace.

25 Ninga pidafokotozwa mu ndima zakutoma za nsolo uno, Estere aenda kunyumba ya mambo. Pisaonekeratu kuti iye akhapswipa ntima, pontho akhacita phembero muntima mwace. Iye afika pa cintalo, mbuto yakuti mbadakwanisa kuona mambo pa mpando wace. Panango ayesera kuyang’ana mambo khala aipirwa peno nkhabe. Mbapadapita ndzidzi uzinji nee kuoniwa na mambo, panango ntimace mbudatoma kudhima thangwi yakugopa. Mbwenye mwakukhonda dembuka mamunace amuona. Mwandimomwene mambo adzumatirwa pidaona iye nkazace, pontho nee apangiza kuipirwa. Iye anthonya na ndodo yace ya ndalama!—Estere 5:1, 2.

26. Thangwi yanji Akristu andimomwene asafunika kukhala na cipapo ninga ca Estere, pontho thangwi yanji basa yace ikhatoma kwene?

26 Mambo akhali dzololo toera kubvesera Estere. Iye akhakhulupira Mulungu mbaikha umaso wace pangozwi toera kutsidzikiza mbumba Yace, mbasiya citsandzo cadidi kakamwe ca cikhulupiro kwa atumiki onsene a Mulungu mpaka lero. Akristu andimomwene lero asawangiswa na pitsandzo ninga pyenepi. Yezu alonga kuti atowereri ace andimomwene mbadadziwika na ufuni wakudzimana. (Lerini Jwau 13:34, 35.) Kupangiza ufuni unoyu kazinji kene kusaphemba cipapo ninga ca Estere. Maseze Estere atsidzikiza mbumba ya Mulungu pa ntsiku ineyi, basa yace ikhatoma kwene. Kodi Estere mbadacitanji toera mambo akhulupire kuti phungu wace, Amani, ndi wakuipa, pontho akhafuna kucita makunji? Kodi iye mbadacitanji toera kupulumusa mbumba yace? Tinadzadinga mibvundzo ineyi mu nsolo unatowera.

^ ndima 2 Azinji asakhulupira kuti Asuwero akhali Xerxes I, mambo wa Utongi wa Persya kumatomero a pyaka madzana maxanu M.N.W.

^ ndima 9 Onani bokosi “Mibvundzo Inalonga Pya Estere,” mu Nsolo 16.

^ ndima 18 Panango Amani akhali m’bodzi wa anthu “akhadasalikira” a Aamaleke, nakuti azinji akhadamala kuphiwa mu ntsiku za Mambo Ezekiya.—1 Pya dziko 4:43.

^ ndima 19 Amani apereka matalento 10.000 a prata, akuti lero kobiri ineyi mbidakhala mamiliyau mazinji a madholari. Khala Asuwero akhali Xerxes I, kobiri ikhafuna kupereka Amani mbidakhala yakufunika kakamwe. Xerxes akhafuna kobiri izinji kakamwe toera kuiphatisira pa nkhondo ikhafuna cita iye na Gresya, mbwenye pakumalisira pace adzakundwa.

^ ndima 22 Xerxes I akhadziwika ninga munthu wakukhonda nentsa kuipirwa. Mwacitsandzo, nyakulemba pyakucitika unango Wacigerego, anacemerwa Herodotu, alemba pinthu pinango pidacita Xerxes pikhamenyana iye na Gresya. Mambo unoyu apanga anthu kuti aphatanize mabote toera akhale muratho wakuberuka pa nyandza ya Helesponto. Mudafudzwa muratho na condzi, Xerxes atonga kuti anyakutsogolera kumangwa kwa muratho unoyu akhafunika kugwandwa misolo. Atonga pontho anyankhondo ace kuti “atcunyuse” nyandza mukumenya madzi, mu dzidzi wakuti mphangwa zakutikana zikhalerwi mwakugaluza. Mukhacitika pyenepi, mamuna unango wakupfuma aphemba kuti mwanace akhonde kuenda kunkhondo, mbwenye Xerxes atonga kuti m’phale unoyu agwandwe nakati-nakati na manungo ace aikhwe pakweca toera akhale ninga cenjezo.