Towezerani Cikhulupiro Cawo

Ndi maphindu api anafuna kukhala na ife tingapfundza pya amuna na akazi akukhulupirika analongwa m’Bhibhlya?

Ndzidzi Udacitika Pinthu

Ndzidzi udacitika pinthu na mapa pinadzakuphedzani kuona ndzidzi na mbuto idakhala anthu anewa akukhulupirika analongwa m’Bhibhlya.

Tsamba Ya Mathubo Akutonga

Mathubo Akutonga asakuwangisani toera kuphindula mwakukwana mukuleri na kupfundza mwekha bukhu ino pontho ninga banja.

Mafala Akutoma

Bhibhlya iri na mbiri zizinji za amuna na akazi, anapiana na akulu, adapangiza cikhulupiro. Tinaphindula tani na pitsandzo pyawo?

ABHELI

‘Ngakhale Afa, Iye Aciri Kulonga’

Tinapfundzanji thangwi ya Abheli na cikhulupiro cace ngakhale iye nkhabe longwa maka m’Bhibhlya?

NOWA

Iye ‘Afamba Na Mulungu Wandimomwene’

Kodi Nowa na nkazace athimbana na pinentso pipi mukhakuza iwo anawo? Kodi apangiza tani cikhulupiro mukhamanga iwo bote?

ABHRAHAMU

‘Baba Wa Ale Onsene Ali Na Cikhulupiro’

Kodi Abhrahamu apangiza tani cikhulupiro? Kodi imwe musafuna kutowezera cikhulupiro ca Abhrahamu munjira zipi?

RUTE

‘Kunaenda Imwe Ndinaendambo’

Thangwi yanji Rute akhali dzololo toera kusiya acibale ace na dziko yace? Ndi makhaliro api adapangiza iye akuti ancitisa kukhala wakufunika kakamwe kwa Yahova?

RUTE

‘Akhali Nkazi Wadidi Kakamwe’

Kodi kumanga banja kwa Rute na Bhoazi kusatipfundzisanji? Tinapfundzanji kwa Rute na Naomi thangwi ya banja?

YANA

Iye Aphembera Kwa Mulungu Kubulukira Muntima

Cikhulupiro ca Yana kuna Yahova camphedza toera kupirira makhaliro akunentsa.

SAMWELI

Iye ‘Akhakula Mbakafuniwa Na Yahova’

Thangwi yanji uphale wa Samweli ukhali wakusiyana na anango? Ninji cidamphedza kuwangisa cikhulupiro cace pikhali iye mu tabhernakulu?

SAMWELI

Iye Akhala Wakukhulupirika Mwakukhonda Tsalakana Nyatwa

Tonsene tisathimbana na nyatwa pabodzi na pinthu pyakuti pisayesera cikhulupiro cathu. Kodi kupirira kwa Samweli kusatipfunzisanji?

ABHIGAYELI

Iye Acita Pinthu Mwandzeru

Kodi tinapfundzanji kubulukira ku makhaliro akunentsa a banja ya Abhigayeli?

ELIYA

Iye Atsidzikiza Ulambiri Wandimomwene

Tinatowezera tani Eliya pakulonga na ale anakhonda pipfundziso pya Bhibhlya?

ELIYA

Iye Aona, Mbadikhira

Kodi mprofeta Eliya aphembera tani mu ndzidzi ukhadikhira iye Yahova toera kukwanirisa pikiro yace?

ELIYA

Iye Abalangazwa Na Mulungu Wace

Ndi pinthu pipi pidacitisa Eliya kutsukwala, mpaka kuphemba kufa?

YONA

Iye Apfundza Kubulukira M’madawo Ace

Ninga pidacitikira Yona, kodi midzidzi inango musagopa kucita basa idakupasani Yahova? Mbiri yace isatipfundzisa pinthu pyakufunika kakamwe thangwi ya kupirira na ntsisi za Yahova.

YONA

Iye Apfundza Kufunika Kwakubvera Ntsisi Anango

Kodi mbiri ya Yona inatiphedza tani toera kudinga piri muntima mwathu?

ESTERE

Iye Atsidzikiza Mbumba Ya Mulungu

Kupangiza ufuni wakudzimana ninga Estere kusaphemba cikhulupiro na cipapo.

ESTERE

Iye Acita Pinthu Mwandzeru, Mwacipapo Mbakanyerezera Anango

Kodi Estere acita tani pinthu mwakukhonda kucenama kuna Yahova na kuna mbumbace?

MARIYA

‘Ndiri Pano Bitcu Wa Yahova!’

Kodi ntawiro wa Mariya kuna anju Gabhriyeli usapangizanji thangwi ya cikhulupiro cace? Ndi makhaliro api anango adidi adapangiza iye?

MARIYA

Iye Adziwa ‘Mabvekero a Pyenepi Muntima Mwace’

Pidacitikira Mariya ku Bhetelehemu pyawangisa cikhulupiro cace ku mapikiro a Yahova.

ZUZE

Iye Atsidzikiza, Atsalakana, Mbakhala Wakukhulupirika

Ndi pinthu pipi pidacita Zuze toera kutsidzikiza banjace? Thangwi yanji iye akwata Mariya na Yezu mbaenda nawo ku Ejito?

MARTA

‘Ine Ndisakhulupira’

Kodi Marta apangiza tani cikhulupiro cakuwanga, ngakhale pakutsukwala?

PEDHRU

Iye Akunda Kugopa Na Kupenula

Kupenula kusacimwanisa munthu kucita pinthu pikhafuna iye. Mbwenye Pedhru akunda kugopa na kupenula pakutowerera Yezu.

PEDHRU

Iye Akhala Wakukhulupirika Pakuyeserwa

Kodi cikhulupiro ca Pedhru na kukhulupirika kwace kwamphedza tani toera kutambira uphungu wa Yezu?

PEDHRU

Iye Apfundza Kulekerera Kubulukira Kwa Mbuyace

Kodi Yezu apfundzisanji Pedhru thangwi yakulekerera? Ninji pinapangiza kuti Yezu akhadalekerera Pedhru?

Mafala Akumalisa

Munakwanisa tani kupitiriza kuwangisa cikhulupiro canu na kupitiriza kunyerezera cidikhiro canu?