Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 28

Ninji Pinagumanika Mu Web Site Yathu?

Ninji Pinagumanika Mu Web Site Yathu?

Fransa

Poloniya

Rusiya

Yezu Kristu apanga atowereri ace: ‘Ceza canu cioneke pamaso pa anthu toera iwo na kuona macitiro anu adidi, asimbe Babanu wakudzulu.’ (Mateo 5:16) Toera kucita pyenepi, tisaphatisira mwadidi tekinolojiya ya ndzidzi uno, kuphatanizambo Interneti. Saiti yathu, jw.org/seh, ndi mbuto yakudziwika inagumanika mphangwa zinalonga thangwi ya pikhulupiro na mabasa a Mboni za Yahova. Musagumanikanji?

Matawiro a m’Bhibhlya ku mibvundzo inacitwa kazinji kene. Munakwanisa kugumana matawiro a mibvundzo mingasi yakufunika kakamwe inacitwa kazinji kene na anthu. Mwacitsandzo, munagumana matawiro anewa mu tratado Kodi Nyatwa Zinadzamala? na Anyakufa Anakwanisadi Khala Pontho Maso? akuti asagumanika mu interneti mu pilongero pyakupiringana 600. Munakwanisambo kugumana Bhibhlya ya Tradução do Novo Mundo mu pilongero pyakupiringana 130 na mabukhu toera kupfundza Bhibhlya, kuphatanizambo bukhu Kodi Mwandimomwene Bhibhlya Isapfundzisanji? na marevista a cincino a Ncenjezi na Despertai! Munakwanisa kuleri peno kubvesera mabukhu mazinji mu kuphatisira Interneti peno kukopyari formato MP3, PDF, peno EPUB. Munakwanisa kudhinda matsamba akucepa mu cilongero ca munthu adapangiza cifuno toera kumpasa! Mabukhu akugravarwi m’mavidyu asagumanika mu pilongero pizinji pya manja. Munakwanisa kukopyari mu Interneti kulerwi kwa Bhibhlya, madrama akubvesera a m’Bhibhlya, na nyimbo zadidi toera kubvesera pa ndzidzi wakupuma.

Mphangwa zandimomwene za Mboni za Yahova. Munagumana mphangwa zipswa na mavidyu analonga pya basa yathu ya dziko yonsene, pyakucitika pinakhuya Mboni za Yahova, na kuwangisira kwathu toera kuphedza anthu adagwerwa na pidengwa. Munagumanambo mphangwa za misonkhano ya gawo inafuna kudza na njira toera kupita n’cibverano na maofesi athu a filiali.

Mukuphatisira njira zenezi, ife tisaonesa ceza ca undimomwene ku mbuto zakutali kakamwe za dziko yapantsi. Anthu a madziko onsene asaphindula, kuphatanizambo ku dziko ya Antartida. Tisaphembera kuti ‘mafala a Yahova apitirize kumwazika mwakucimbiza’ pa dziko yonsene yapantsi, toera kupasa mbiri Mulungu.—2 Atesalonika 3:1, Tradução do Novo Mundo.

  • Kodi mbuto yathu ya Interneti jw.org/seh isaphedza tani anthu azinji toera kudziwa undimomwene wa Bhibhlya?

  • Ninji pinadzafuna imwe kusaka mu saiti yathu?