Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 9

Ndi Njira Ipi Yadidi Toera Kukhunganyika Misonkhano?

Ndi Njira Ipi Yadidi Toera Kukhunganyika Misonkhano?

Kamboja

Ukraniya

Khala muli kupfundza Bhibhlya na m’bodzi wa Mboni za Yahova, munadzayesera kuona mwanyapantsi mphangwa za pfundziro ibodzi na ibodzi. Toera kuphindula kakamwe, mphyadidi kukhunganyika mwanyapantsi mbamudzati kugumanika pa misonkhano ya mpingo. Maphindu adidi asagumanika tingakhazikisa ndandanda wadidi.

Khazikisani ndzidzi na mbuto toera kupfundza. Ndi ndzidzi upi unakhonda imwe kudzudzumika? Ndi camacibese, mbamudzati kutoma kucita mabasa anu a ntsiku na ntsiku, peno cakumaulo, anapiana angaenda kagona? Khala imwe nkhabe kwanisa kupfundza mu ndzidzi uzinji, sankhulani kuti ndi ndzidzi ungasi unafuna imwe kuphatisira toera kupfundza, na lekani kutawirisa kuti cinthu consene cikudzudzumiseni. Sakani mbuto yakusowa dzumbi, bulusani pinthu pyonsene pyakuti pinakudzudzumisani. Fungani radyo, televizau, na ntokodzi wa manja. Kucita phembero mbamudzati kutoma pfundziro kunadzakuphedzani toera kupungula kudzudzumika na pinthu pya ntsiku, natenepa munakwanisa kuikha manyerezero pa Mafala a Mulungu.—Afilipi 4:6, 7.

Ikhani nthemba pa ntawiro, pontho khunganyikani toera kupereka ntawiro. Tomani kusaka kubvesesa mphangwa za nsolo. Nyerezerani nsolo wa pfundziro, dingani kuti misolo ming’ono mig’ono isabverana tani na nsolo wa pfundziro, dingani pithundzithundzi na mibvundzo yakubwerezera yakuti isagomezera ntsonga zikulu. Buluka penepo lerini ndima ibodzi na ibodzi, sakani ntawiro wa mbvundzo. Sakani na lerini malemba akusowa mafala mu ndima, pontho nyerezerani kuti malemba anewa asaphedzera tani mphangwa zenezi. (Machitiro 17:11) Mungaona ntawiro wa mbvundzo, lembani nthemba peno ikhani cidzindikiro m’mafala akucepa akufunika a mu ndima akuti anadzakuphedzani kukumbuka ntawiro unoyu pa misonkhano. Mungagumanika pa misonkhano, munakwanisa kulamusa nkono khala musafuna mbamutawira mwacigwagwa m’mafala anu ene.

Mu kudinga misolo yakusiyana-siyana yakuti inafokotozwa m’masumana onsene pa misonkhano ya mpingo, munadzathimizira manyerezero apswa “m’mpfuma” yanu ya cidziwiso ca Bhibhlya.—Mateo 13:51, 52.

  • Ndi ndandanda upi unafunika imwe kukhazikisa toera kukhunganyika misonkhano?

  • Munakhunganyika tani mwekhene toera kutawira pa misonkhano?