Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 5

Munadzaonanji Mungagumanika Pa Misonkhano Yathu Yacikristu?

Munadzaonanji Mungagumanika Pa Misonkhano Yathu Yacikristu?

Argentina

Serra Leoa

Belgika

Malaysia

Anthu azinji asalimira kucita khundu m’mabasa a marelijiau thangwi nee asagumana citsogolero peno cibalangazo cauzimu. Mphapo, thangwi yanji musafunika kugumanika pa misonkhano Yacikristu yakukhunganywa na Mboni za Yahova? Munadzaonanji kweneko?

Munadzatsandzaya kukhala pakati pa anthu aufuni na acitsalakano. Mu pyaka dzana yakutoma, Akristu akhali ninga misoka ya m’mipingo na akhacita misonkhano toera kulambira Mulungu, pontho toera kupfundza Malemba, na kuwangisana unango na ndzace. (Ahebere 10:24, 25) Mukhagumanyikana iwo m’makhaliro aufuni, akhapibva kuti akhali pakati pa axamwali andimomwene—abale na alongo awo auzimu. (2 Atesalonika 1:3; 3 Jwau 14) Tisatoweza citsandzo ca Akristu a pyaka dzana yakutoma, pontho tisakhala na kutsandzaya kubodzi kwene.

Maphindu akupfundza kuti tinaphatisira tani midida ya Bhibhlya. Ninga pikhacitwa m’midzidzi ya Bhibhlya, amuna, akazi na anapiana onsene akhagumanyikana pabodzi pene. Apfundzisi akuthema asaphatisira Bhibhlya toera kutiphedza kudzindikira kuti tinaphatisira tani midida ya Bhibhlya mu umaso wathu wa ntsiku na ntsiku. (Deuteronomyo 31:12; Nehemiya 8:8) Onsene anakwanisa kucita khundu mu nkhani zakucedza na kuimba, pyenepi pisaticitisa kupangiza cidikhiro cathu Cacikristu.—Ahebere 10:23.

Nkhombo zakuwangiswa cikhulupiro canu na Mulungu. Mpostolo Paulu alonga kuna mpingo ubodzi wa mu ntsiku zace: ‘Ndisafunambo kakamwe kudzakuonani, toera tiwangisane unango na ndzace na cikhulupiro canu na canga.’ (Aroma 1:11, 12) Pa misonkhano ya mpingo, kugumanyikana kwathu mwakukhonda phonya na anyakukhulupira andzathu kusawangisa cikhulupiro cathu na kutonga kwathu toera kukhala maso mwakubverana na midida ya Bhibhlya.

Thangwi yanji nkhabe kutawira ncemerero toera kugumanika pa nsonkhano wathu wa mpingo unafuna kudza, mbamuona mwekhene pinthu pyenepi? Imwe munadzatambirwa na ntima onsene. Pa misonkhano yathu yonsene nkhabe kulipwa kobiri, pontho nkhabe kucitwa nsonkhonsonkho.

  • Ndi citsandzo cipi cinatowezerwa pa misonkhano yathu ya mpingo?

  • Tinaphindula tani mu kugumanika pa misonkhano Yacikristu?