Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 20

Mathubo Akutonga Asaphata Tani Basa Lero?

Mathubo Akutonga Asaphata Tani Basa Lero?

Mathubo akutonga a pyaka dzana yakutoma

Kuleri tsamba ya mathubo akutonga

Mu pyaka dzana yakutoma, nsoka ung’ono wa ‘apostolo na akulu a mpingo ku Yerusalemu’ akhatumikira ninga mathubo akutonga toera kucita pisankhulo pyakufunika kakamwe na cifuno cakuphedza mpingo onsene wa Akristu akudzodzwa. (Machitiro 15:2) Mukhacita iwo pisankhulo pyakutawirika kwa onsene, pikhali maphindu akudinga mwacidikhodikho pinalonga Malemba na kutowerera citsogolero ca nzimu wa Mulungu. (Machitiro 15:25) Ndi citsandzo ceneci cinatowezerwa lero.

Asaphatisirwa na Mulungu toera kucita cifuno cace. Abale akudzodzwa asatumikira ninga Mathubo Akutonga, iwo ali na cifuno cikulu ku Mafala a Mulungu, pontho ali na maluso akukwana mu kutsalakana pinthu pyakuphata basa na pya uzimu. Iwo asagumanyikana kabodzi pa sumana toera kudinga pyakufuna pya abale a dziko yonsene yapantsi. Ninga mu pyaka dzana yakutoma, pitsogolero pyakubuluswa m’Bhibhlya pisaperekwa mukuphatisira matsamba peno ayang’aniri a cisa na njira zinango. Pyenepi pisaphedza mbumba ya Mulungu toera kunyerezera na kucita pinthu mu njira yakuphatana. (Machitiro 16:4, 5) Mathubo Akutonga asayang’anira kukhunganywa kwa cakudya cauzimu, asawangisa onsene kuikha basa yakumwaza mphangwa pa mbuto yakutoma, asaonerera kuikhwa kwa abale toera kuyang’nira mabasa.

Asatoweza citsogolero ca nzimu wa Mulungu. Mathubo Akutonga asasaka citsogolero ca Ntongi Wankulu Wakudzulu na Pantsi, Yahova, na ca Nsolo wa mpingo, Yezu. (1 Akorinto 11:3; Aefesi 5:23) Mathubo akutonga nee asapangizika okhene ninga atsogoleri a mbumba ya Mulungu. Iwo pabodzi na Akristu onsene akudzodzwa, ‘asatowera Mwanabira [Yezu] konsene kunaenda iye.’ (Apokalipse 14:4) Mathubo Akutonga asakomerwa kakamwe munaphembera ife thangwi ya iwo na basa yawo.

  • Mbani akhatumikira ninga mathubo akutonga mu pyaka dzana yakutoma?

  • Lero Mathubo Akutonga asasaka tani citsogolero ca Mulungu?