Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 21

Beteli Ninji?

Beteli Ninji?

Departamentu Yakulemba Pithundzithundzi, E.U.A.

Alemanya

Kenya

Kolombia

Dzina ya Cihebheri yakuti Betel, isafuna kulonga “Nyumba ya Mulungu.” (Genesi 28:17, 19) Ndi dzina yakuthema ya nyumba zidakhazikisa Mboni za Yahova kuzungulira dziko yonsene yapantsi toera kutsogolera na kuphedza basa yakumwaza mphangwa. Mathubo Akutonga asatumikira ku ofesi ikulu ya dziko yonsene yapantsi ku Nzinda wa Nova York (E.U.A.), kubulukira kweneko iwo asaonera basa ya m’maofesi a filiali a madziko onsene. Ninga nsoka, ale anatumikira m’mbuto zenezi asadziwika ninga banja ya Beteli. Ninga banja, iwo asakhala pabodzi, asaphata basa pabodzi, asadya pabodzi, na asapfundza Bhibhlya pabodzi.—Masalmo 133:1.

Ndi mbuto ibodzi basi yakuti piwalo pya banja pisaperekeka pyokhene. Pa Beteli ibodzi na ibodzi, pasagumanika amuna na akazi Acikristu akuti asaperekeka toera kucita cifuno ca Mulungu na kukwanirisa pifuno pya Umambo mu ndzidzi onsene. (Mateo 6:33) Nee m’bodzi wa iwo asatambira kobiri ninga anyabasa, mbwenye onsene asapaswa kwartu, cakudya, na ciphedzo ca kobiri yakucepa toera kutsalakana pyakufuna pya munthu paekha. Onsene pa Beteli asapaswa basa toera kucita, ninga m’maofesi, m’mbuto yakuphikira cakudya, peno mu sala yakudyera. Anango asatumikira ku mbuto inadhindwa peno inasasanywa mabukhu, kucenesa Beteli, ku mbuto yakufulira nguwo, yakusasanyira papswa pinthu, peno kucita pinthu pinango.

Ndi mbuto inacitwa basa yakuphedzera kumwazwa kwa mphangwa za Umambo. Cifuno cikulu ca Beteli yonsene ndi kucitisa kuti undimomwene wa Bhibhlya udziwike kwa anthu onsene. Bruxura ino ndi citsandzo cibodzi ca pyenepi. Iyo yalembwa mu kuyang’anirwa na Mathubo Akutonga, mbitumizwa kuna madzana a misoka ya athumburuzi kuzungulira dziko yonsene yapantsi mukuphatisira mitcini ya ndzeru, mbidhindwa na mitcini yakucimbiza kakamwe m’Mabeteli akudhinda, buluka penepo mbitumizwa m’mipingo yakupiringana 110.000. Nkati mwa basa ineyi yonsene, mabanja a Beteli asaphedzera basa yakufunika kakamwe yakuti isafunika kucitwa mwakucimbiza—kumwaza mphangwa zadidi.—Marko 13:10.

  • Mbani anatumikira ku Beteli, pontho ndi masasanyiro api asacitwa kwa iwo?

  • Ndi basa ipi isafunika kucitwa mwakucimbiza yakuti isaphedzerwa na mabasa a Beteli ibodzi na ibodzi?