Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 17

Kodi Ayang’aniri A Cisa Asatiphedza Tani?

Kodi Ayang’aniri A Cisa Asatiphedza Tani?

Malawi

Nsoka wa basa ya m’munda

Utumiki wa m’munda

Nsonkhano wa akulu a mpingo

Malemba Acigrego Acikristu kazinji kene asalonga Barnabe na mpostolo Paulu. Amuna anewa atumikira ninga ayang’aniri a cisa mbacedzera mipingo yakutoma. Thangwi yanji? Iwo akhadzudzumika kakamwe thangwi ya makhaliro adidi a abale awo auzimu. Paulu alonga kuti akhafuna ‘aende pontho kacedzera abale’ toera kuaona kuti akhali tani. Mwakufunisisa iye akhali dzololo kucita ulendo wa makilometru akukwana madzana toera kuenda kapasa ciwangiso abale. (Machitiro 15:36) Ceneci ndi cifuno ca ayang’aniri athu a cisa lero.

Iwo asabwera toera kutiwangisa. Muyang’aniri wa cisa asacedzera mipingo 20 peno mizinji, mbaphatisira sumana ibodzi toera kucedzera mpingo ubodzi, mbwenye kawiri pa caka. Tinakwanisa kuphindula kakamwe na pyakugumana napyo pya abale anewa na pya akazawo khala ndi akumanga banja. Iwo asawangisira toera kudziwa aphale na atsikana pabodzi na akulu, asafunisisa kuenda na ife m’basa ya m’munda na m’mapfundziro athu a Bhibhlya. Ayang’aniri anewa pabodzi na akulu a mpingo asacedzera abale, asatiwangisa, asacita nkhani zakuwangisa pa misonkhano ya mpingo na ya cisa.—Machitiro 15:35.

Iwo asapangiza citsalakano kwa anthu onsene. Ayang’aniri a cisa ali na cifuno cikulu cakutsalakana makhaliro auzimu a mipingo. Iwo asagumanyikana na akulu a mpingo pabodzi na atumiki akutumikira toera kudinga kuthambaruka kudaoneka na kuapasa uphungu wakuphata basa toera kutsalakana mabasa awo. Iwo asaphedza apainiya toera kupembera mu utumiki wawo, asakomerwa kucedza na anthu apswa na kubva kuthambaruka kwawo mwauzimu. Abale anewa mwaufulu asaperekeka ninga ‘anyakuphedza kucita mabasa athu.’ (2 Akorinto 8:23) Tisafunika kusangizira cikhulupiro cawo na kuperekeka kwawo kwa Mulungu.—Ahebere 13:7.

  • Ayang’aniri a cisa asacedzera mipingo na cifuniro cipi?

  • Munakwanisa tani kuphindula na kucedzera kwawo?