Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 5

Pa Cigumula Cikulu—Mbani Adabvesera? Mbani Adakhonda Kubvesera?

Pa Cigumula Cikulu—Mbani Adabvesera? Mbani Adakhonda Kubvesera?

Anthu azinji mu ndzidzi wa Nowa akhacita pinthu pyakuipa. Genesi 6:5

Adhamu na Eva abala ana. Anthu adzakhala akunjipa pa dziko yapantsi. Mukupita kwa ndzidzi, aanju angasi asandukira Mulungu ninga pidacita Sathani.

Aanju anewa abwera pa dziko yapantsi na apicitisa okhene kukhala na manungo aumunthu mbakwanisa kumanga banja na akazi. Akazi anewa abala ana akuti akhala pimphona, ana anewa akhali akugopswa na akuwanga kakamwe.

Dziko yadzadzala na anthu akucita pinthu pyakuipa. Bhibhlya isalonga: “Kuipisa kwa anthu pantsi pano kwakula, na kuti manyerezero na mafuniro awo akhali akuchita pyakwipa.”

 Nowa abvesera Mulungu na amanga mwadiya ukulu. Genesi 6:13, 14, 18, 19, 22

Nowa akhali munthu wadidi. Yahova apanga Nowa kuti Iye anadzafudza anthu akuipa mukuphatisira cigumula cikulu.

Mulungu apangambo Nowa kuti amange mwadiya ukulu toera apitise banjace na pinyama pya ntundu onsene.

Nowa acenjeza anthu thangwi ya Cigumula ceneci cikhafuna kubwera, mbwenye anthu anewa nee abvesera pidalonga Nowa. Anango akhanseka; anango akhamuida.

Pidamala kumangwa mwadiya ukulu, Nowa apitisa pinyama m’mwadiya.