Bverani Mulungu toera Mukhale Kwenda na Kwenda

Nsasanyi wathu asafuna kutisogolera, kutitsidzikiza na kutipasa nkhombo.

Mafala akutoma

Thangwi ya ufuni wace kuna anthu, Mulungu asatipfundzisa njira yadidi kakamwe yakukhala na umaso.

Kodi Tinabvesera Tani Mulungu?

Tisafunika kudziwa kuti tinacitanji, pontho ninji pinafuna kutiphedza toera kucita pyenepi.

Mbani Mulungu Wandimomwene?

Tinakwanisa kudziwa dzina yace na makhaliro ace mangasi.

Umaso Ukhali Tani mu Paradizu?

Khundu yakutoma ya Bhibhlya isalonga pyenepi.

Ninji Cidacitika pa Kubvesera Sathani?

Pinthu pyakuipa pyatoma kucitika.

Tisapfunzanji Kubulukira ku Cigumula Cikulu?

Cigumula cikulu nee ndi cithankano tayu.

Kodi Yezu Akhali Ani?

Thangwi yanji mphyakufunika kudziwa Yezu?

Kodi Kufa kwa Yezu Kusabvekanji kwa Imwe?

Kufa kwa Yezu kusabweresa nkhombo zakutsandzayisa.

Kodi Paradizu Inabwera Lini?

Bhibhlya yalongeratu pinthu pyakuti mbipidacitika mu ndzidzi wakuti kumala kuli cifupi.

Kodi Yahova Asatibvesera?

Ndi pinthu pipi pyakuti tinakwanisa kupilonga kuna Yahova?

Munakwanisa Tani Kukhala na Umaso wa Banja Yakutsanzaya?

Nciti wa banja asapereka uphungu wadidi.

Tisafunika Kucitanji toera Kukomeresa Mulungu?

Pana pinthu pingasi pinaida Mulungu, na pinthu pinango pinafuna iye.

Munapangiza Tani Kukhulupirika kwa Yahova?

Cifuno cakukhala wakukhulupirika cinadzakhuya pisankhulo pinacita imwe.