Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 116: Tinakwanisa Tani Kukhala Na Umaso Kwenda Na Kwenda

Mbiri 116: Tinakwanisa Tani Kukhala Na Umaso Kwenda Na Kwenda

KODI mungakwanise kulonga kuti kantsikana aka na axamwali ace ali kulerinji? Inde, ndi bukhu ibodzi ene inalerimwe—Bukhu Yanga Ya Mbiri Za Bibilya. Na iwo ali kuleri mbiri ibodzi ene inalerimwe—“Tinakwanisa Tani Kukhala Na Umaso Kwenda Na Kwenda.”

Mphale akuleri

Kodi musadziwa pinapfunza iwo? Pakutoma, ali kupfunza kuti tisafunika kudziwa pya Yahova na Mwanace Yezu khala tinadzakhala na umaso kwenda na kwenda. Bibilya isalonga: ‘Iyi ndi njira yakukhala na umaso kwenda na kwenda. Pfunzani pya Mulungu mbodzi basi wandimomwene, na Mwana adatumiza iye pa dziko yapantsi, Yezu Kristu.’

Kodi tinapfunza tani pya Yahova Mulungu na Mwanace Yezu? Njira ibodzi ndi kuleri Bukhu Yanga Ya Mbiri Za Bibilya kutomera pakutoma mpaka pakumalisa. Isalonga pizinji pya Yahova na Yezu, kodi si tenepa tayu? Isalonga pizinji thangwi ya pinthu pidacita iwo na pinthu pinafuna iwo kudzacita. Mbwenye tisafunika kucita pizinji kupiringana kuleri basi bukhu ino.

Bibilya

Kodi musaona bukhu inango iri pantsi? Ndi Bibilya. Phembani munthu unango akuleririni makhundu a Bibilya adabuluswa mbiri za bukhu ino. Bibilya isatipasa mphangwa zonsene zinafuna ife towera tonsene tikwanise kutumikira Yahova m’njira yakulungama na kugumana umaso okhonda mala. Natenepa tisafunika kucita kuti kupfunza Bibilya nzidzi onsene kukhale cidzolero.

Mbwenye kupfunza pya Yahova Mulungu na Yezu Kristu basi nkhabe kwana. Tingakwanise kukhala na cidziwiso cakuinjipa kakamwe ca iwo na pipfunziso pyawo, ngakhale tenepa mbitikhonda kugumana umaso okhonda mala. Kodi musadziwa pinango pinafunika?

Tisafunikambo kukhala maso mwakubverana na pinapfunza ife. Kodi musakumbuka Yudasi Iskarioti? Iye akhali mbodzi wa 12 adasankhula Yezu kuti akhale apostolo ace. Yudasi akhali na cidziwiso cakuinjipa ca Yahova na Yezu. Mbwenye ndi ninji cidancitikira? Pakupita nzidzi ungasi iye adzakhala wakucenama, na apereka Yezu kwa anyamalwa ace na mikuruzadu 30 ya siliva. Natenepa Yudasi hanadzatambira umaso okhonda mala.

Kodi musakumbuka Gehazi, mamuna adapfunza ife m’Mbiri 69? Iye afuna kukhala na nguwo zingasi na kobiri, pinthu pyakukhonda khala pyace. Natenepa iye alonga unthawatawa towera kukhala na pinthu pyenepi. Mbwenye Yahova amulanga. Na iye anadzatilangambo tikakhonda kubvera miyambo yace.

Mbwenye pana anthu azinji adidi anatumikira Yahova nzidzi onsene mwakukhulupirika. Tisafuna kukhala ninga iwo, kodi si tenepa tayu? Samueli wang’ono ndi citsanzo cadidi cakutowerera. Kumbukani, ninga pidaona ife m’Mbiri 55, iye akhali na piaka pinai peno pixanu basi pyakubalwa, mudatoma iye kutumikira Yahova ku tabernakulu yace. Natenepa mwakukhonda tsalakana uwana wako, iwe siwe wang’ono kakamwe tayu towera kutumikira Yahova.

Mwandimomwene, munthu anafuna ife tonsene kutowerera ndi Yezu Kristu. Ngakhale m’nzidzi wa uphale wace, ninga pidapangizwa m’Mbiri 87, iye akhali ku templo mbalonga kwa anango pya Babace wakudzulu. Tendeni titowerere citsanzo cace. Tendeni tipange anthu azinji ninga munakwanisa ife pya Mulungu wathu wakudzumatirisa, Yahova, na Mwanace, Yezu Kristu. Tikacita pinthu pyenepi, tinadzakwanisa kukhala na umaso kwenda na kwenda m’paradizu ipswa ya Mulungu pa dziko yapantsi.

Juwau 17:3; Masalimo 145:1-21.Mabvunzo

 • Kodi tisafuna kudziwanji khala ife tinadzakhala maso kwenda na kwenda?
 • Kodi tingakwanise tani kupfunza pya Yahova Mulungu na Yezu, ninga pinapangizwa na kantsikana na axamwali ace pa cithunzithunzi?
 • Kodi ndi bukhu ipi inango inaonemwe pa cithunzithunzi, na thangwi yanji tisafunika kuileri nzidzi onsene?
 • Kusiyapo kupfunza pya Yahova na Yezu, ndi pinthu pipi pinango pinafunika towera kugumana umaso okhonda mala?
 • Kodi ndi pfunziro yanji inapfunzefe kubulukira ku Mbiri 69?
 • Kodi citsanzo cadidi ca Samueli wang’ono m’Mbiri 55 cisapangizanji?
 • Kodi tingakwanise tani kutowerera citsanzo ca Yezu Kristu, na tingacita pyenepi, tinadzakwanisa kucitanji ntsogolo?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Juwau 17:3.

  Kodi Malemba asapangiza tani kuti kusuta cidziwiso ca Yahova Mulungu na Yezu Kristu pisabveka pizinji kupiringana kukoya pinthu m’nsolo basi? (Mat. 7:21; Yak. 2:18-20; 1 Jwau. 2:17)

 • Lerini Masalimo 145:1-21.

  Kodi ndi api angasi a mathangwi azinji ali na ife towera kusimba Yahova? (Sal. 145:8-11; Chidz. 4:11)

  Kodi Yahova ndi “wadidi tani kwa onsene,” na pyenepi pisafunika kutifikisa tani paduzi kakamwe na iye? (Sal. 145:9; Mat. 5:43-45)

  Khala Yahova ndi wakufunika ku ntima wathu, kodi tinadzakulumizwa kucitanji? (Sal. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)