Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 114: Kumala Kwa Uipi Onsene

Mbiri 114: Kumala Kwa Uipi Onsene

KODI ndi ninji pinaonemwe pano? Inde, anyankhondo pa makavalu akucena. Mbwenye onani kunabuluka iwo. Makavalu akuthamanga m’kutcitira kubuluka kudzulu m’mitambo! Kodi alipodi makavalu kudzulu?

Yezu ninga Mambo kudzulu

Nkhabe, awa si makavalu andimomwene tayu. Tisadziwa ipi thangwi makavalu nkhabe kwanisa kuthamanga m’mitambo, kodi si tenepa tayu? Mbwenye Bibilya isalongadi pya makavalu kudzulu. Kodi musadziwa thangwi yanji isalonga pyenepi?

Ndi thangwi yakuti kalene makavalu aphatisirwa kakamwe m’kumenya nkhondo. Natenepa Bibilya isalonga pya anthu adakwira makavalu mbatcita kubuluka kudzulu towera kuonesa kuti Mulungu ali na nkhondo kuti amenyane na anthu pa dziko yapantsi. Kodi musadziwa kuti mbuto ya nkhondo ineyi isacemerwa tani? Arimagedo. Nkhondo ineyi inafudza uipi onsene pa dziko yapantsi.

Yezu ndi Ule anafuna kudzatsogolera kumenyana kwa nkhondo ineyi ku Arimagedo. Kumbukani kuti Yezu ndi ule adasankhula Yahova kuti akhale mambo wa utongi Wace. Ndi thangwi ineyi Yezu abvala nthimba wa mambo. Na supada isapangiza kuti iye anadzapha anyamalwa onsene a Mulungu. Kodi tisafunika kudzuma kuti Mulungu anadzafudza anthu onsene akuipa?

Bwererani ku Mbiri 10. Kodi musaonanji penepa? Inde, Cigumula cikulu cidafudza anthu akuipa. Kodi mbani adacitisa Cigumula ceneci? Yahova Mulungu. Cincino yang’anani Mbiri 15. Kodi ndi ninji cinacitika penepa? Sodoma na Gomora akufudzwa na moto udatumizwa na Yahova.

Zungunukirani ku Mbiri 33. Onani pinacitikira makavalu na magareta ankhondo a Aijitu. Mbani adacitisa madzi kubwera mwamphambvu mbaaphimba? Yahova. Iye acita pyenepi towera kutsidzikiza mbumba yace. Yang’anani Mbiri 76. Munadzaona kuti Yahova asiya kwene mbumba yace, Aisrayeli, kufudzwa thangwi ya kuipa kwawo.

Mphapo, tenepa, ife nkhabe funika kudzuma kuti Yahova anadzatumiza anyankhondo ace akudzulu towera kudzamalisa uipi onsene pa dziko yapantsi. Mbwenye nyerezerani kuti pyenepi pinadzabvekanji! Phinduzani tsamba tione.

Chidziwiso 16:16; 19:11-16.Mabvunzo

 • Thangwi yanji Bibilya isalonga pya makavalu kudzulu?
 • Kodi nkhondo ya Mulungu na anthu akuipa pa dziko yapantsi isacemerwa tani, na nkhondo ineyi iri na cifuniro canji?
 • Kubulukira pa cithunzithunzi, kodi mbani Ule anadzatsogolera kumenya nkhondo, thangwi yanji iye abvala nthimba, na supada yace isabvekanji?
 • M’kukumbuka nduli ku Mbiri 10 na 15, thangwi yanji ife nee tisafunika kudzidzimusika nakuti Mulungu anadzafudza anthu akuipa?
 • Kodi Mbiri 33, 36 na 76 zisatipangiza tani kuti Mulungu anadzafudza anthu akuipa ngakhale iwo asalonga kuti asalambira Mulungu?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Chidziwiso 19:11-16.

  Kodi Malemba asaikha tani pakweca kuti Yezu Kristu ndiye nyakukwira kavalu wakucena? (Chidz. 1:5; 3:14; 19:11; Yes. 11:4)

  Kodi ciropa cidakapirwa pa nguwo za Yezu cisagomezera tani kuti kupembera kwace ndi kwakunyindirika na kwakukwana? (Chidz. 14:18-20; 19:13; Yes. 63:1-6)

  Kodi mbani panango adaphatanizwa m’anyankhondo anatowerera Yezu pa kavalu wace wakucena? (Chidz. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)