Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 111: Mphale Adagona

Mbiri 111: Mphale Adagona

AH! AH! Kodi ndi ninji cinacitika pano? Kodi mphale uyu anagona pantsi aphekeka mwakuipa kakamwe? Yang’anani! mbodzi wa amuna anabuluka m’nyumba ndi Paulu! Kodi musakwanisa kuonambo Timoti penepo? Kodi mphale agwa na pa janela?

Paulu akubwera toera kulamusa Utiki mwa akufa

Inde, pyenepi ndipyodi pidacitika. Paulu akakamba nkhani kwa anyakupfunza ku Troa. Iye akhadziwa kuti nee mbadaaona pontho m’nzidzi wakulapha thangwi iye mbadacita ulendo na bote mangwana mwace. Natenepa iye apitiriza na kulonga mpaka pakati pa masiku.

Mwandimomwene, mphale unoyu wakucemerwa Utiki akadakhala pa janela, na iye akhagona. Iye apikuka, agwa mbabuluka na pa janela, kubuluka pa nyumba yacitatu yapadzulu mpaka pantsi! Natenepa mungakwanise kuona thangwi yanji anthu asaoneka kukhala akutswipa ntima kakamwe. Mudathukula amuna mphale, pikhalidi pikhagopa iwo. Iye akhadafa!

Mudaona Paulu kuti mphale afa, iye agona padzulu pace mbankhumbatira. Buluka penepo iye alonga: ‘Lekani kutswipa ntima. Iye ali mwadidi!’ Iye akhaladi mwadidi! Cikhali cirengo! Paulu ambweresa pontho ku umaso! Kukomerwa kwamwazika kwa mwinji onsene.

Iwo onsene abwerera pontho kudzulu mbaenda kadya. Paulu apitiriza na kulonga mpaka kunja kuca. Mbwenye mungakwanise kukhala na cinyindiro cakuti Utiki adaenda kagona pontho tayu! Buluka penepo Paulu, Timoti na ale akhaenda na iwo pa ulendo akwira m’bote. Kodi musadziwa kuti iwo aenda kupi?

Paulu akhali cifupi na kumalisa ulendo wace wacitatu wa kumwaza mphangwa, na akhali m’njira ya kubwerera kwawo. Pa ulendo uneule Paulu akhala m’nzinda wa Efesu basi piaka pitatu. Natenepa uneule ukhali ulendo wakulapha kakamwe kupiringana waciwiri.

Mudamala iwo kubuluka ku Troa, bote yalimira ku Mileto m’nzidzi ungasi. Nakuti Efesu akhali pa nsinzo wa makilometru akucepa, Paulu acemeresa akulu a mpingo kuti adze ku Mileto towera akwanise kulonga nawo pa ulendo wakumalisa. Patsogolo pace, mudafika nzidzi wakuti bote iende, atsukwala tani mudaona iwo Paulu kuenda!

Pakumalisira bote yabwerera pontho ku Cesareya. Mukakhala Paulu kweneko kunyumba ya nyakupfunza Filipi, mprofeta Agabo acenjeza Paulu. Iye alonga kuti Paulu anadzaikhwa nkaidi pakufika ku Yerusalemu. Na tenepaledi, ipi ndipyo pidacitika. Buluka penepo, pakumala kukhala nkaidi piaka piwiri ku Cesareya, Paulu atumizwa ku Roma towera akatongwe pamaso pa ntongi Waciroma Kaisara. Tendeni tione pidacitika pa ulendo wa kuenda ku Roma.

Machitiro kapitulu 19 mpaka 26.Mabvunzo

 • Pa cithunzithunzi, kodi mbani mphale uyu adagona pantsi, na ndi ninji cidancitikira?
 • Kodi Paulu acitanji mudaona iye kuti mphale afa?
 • Kodi Paulu, Timoti na ale akacita na iwo ulendo aenda kupi, na ndi ninji cidacitika mudalimira iwo ku Mileto?
 • Kodi ndi cenjezo yanji idapereka mprofeta Agabo kwa Paulu, na pyacitikadi tani ninga pidalonga mprofeta?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Machitiro 20:7-38.

  Kodi tingakwanise tani kulonga kuti “munthu mbodzi wa imwe angataika pya[ce],” mwakubverana na mafala a Paulu adalembwa pa Machitiro 20:26, 27? (Ezek. 33:8; Mach. 18:6, 7)

  Thangwi yanji akulu ampingo asafunika ‘koya pyadidi mphangwa za Mulungu’ munapfunzisa iwo? (Mach. 20:17, 29, 30; Titu 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 • Lerini Machitiro 26:24-32.

  Kodi Paulu aphatisira tani kuthema kwace Kwaciroma m’kukwanirisa basa ya kumwaza mphangwa idatambira iye kwa Yezu? (Mach. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)