Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 110: Timoti—Mphedzi Mupswa Wa Paulu

Mbiri 110: Timoti—Mphedzi Mupswa Wa Paulu

MPHALE anaonemwe pano na mpostolo Paulu ndi Timoti. Timoti akakhala na acibale ace ku Listara. Mamace akhacemerwa Yunike na mbuyace Loisi.

Uyu ukhali ulendo wacitatu udaenda Paulu kaona Listara. Cifupi na caka peno kupiringana caka ndulimu, Paulu na Barnaba akhadaenda kweko pakutoma m’ulendo wa kumwaza mphangwa. Paulendo uyu Paulu abwerera pontho na xamwali wace Sila.

Timoti na Paulu

Kodi musadziwa pidalonga Paulu kwa Timoti? Iye abvunza: ‘Kodi iwe usafuna kuenda na ine pabodzi na Sila? Ife mbitidaphatisira basa ciphedzo cako towera kumwaza mphangwa kwa anthu ku mbuto zakutali kakamwe.’

Timoti atawira: ‘Inde, ndisafuna kuenda.’ Natenepa m’nzidzi wakucepa patsogolo pace Timoti asiya acibale ace mbaenda na Paulu na Sila. Mbwenye mbitisati kudziwa pya ulendo wawo, tendeni tione pidacitikira Paulu. Pikhadapita piaka cifupi na 17 kubulukira padaonekera Yezu kwa iye pa nseu wa ku Damasiku.

Kumbukani kuti Paulu aenda ku Damasiku kathabusa anyakupfunza a Yezu, mbwenye kubulukira padaonekera Yezu kwa iye akhalambo nyakupfunza! M’kupita kwa nzidzi anyamalwa anango acita masasanyiro towera kupha Paulu thangwi iwo nee akhafuna kuti iye apfunzise pya Yezu. Mbwenye anyakupfunza aphedza Paulu kuthawa. Iwo amuikha m’ntanga mbantcitisa kunja kwa ngome wa nzinda.

Patsogolo pace Paulu aenda kamwaza mphangwa ku Antyokiya. Ndi kweneko kudatoma anyakupfunza a Yezu kucemerwa Akristu. Kubulukira ku Antyokiya Paulu na Barnaba atumwa ku madziko akutali m’ulendo wa kumwaza mphangwa. Ubodzi wa mizinda udafika iwo ndi Listara, kunyumba kwa Timoti.

Mphapo, cifupi na caka cibodzi, Paulu abwerera ku Listara paulendo waciwiri. Mudabuluka Timoti na Paulu na Sila, kodi musadziwa kuti iwo aenda kupi? Yang’anani pa mapa towera tidziwe mbuto zingasi.

Pakutoma, iwo aenda paduzi ku Ikonio, buluka penepo aenda ku nzinda waciwiri unacemerwa Antyokiya. Patsogolo pace iwo acita ulendo mpaka ku Troa, buluka penepo aenda ku Filipi, Tesalonika na Bereya. Kodi musaona Atene pa mapa? Paulu amwaza mphangwa kweneko. Patsogolo pace iwo akhala caka na miezi mitanthatu mbakamwaza mphangwa m’Korintu. Pakumalisira iwo alimira pang’ono ku Efesu. Buluka penepo iwo abwerera na bote ku Cesareya, mbacita ulendo mpaka ku Antyokiya, kule kudakhala Paulu.

Natenepa Timoti acita ulendo wa makilometru madzana na madzana m’kuphedza Paulu kumwaza “mphangwa zadidi” na kutomesa mipingo mizinji Yacikristu. Iwe ukadzakula, kodi unadzakhala nzakazi wakukhulupirika wa Mulungu ninga Timoti?

Machitiro 9:19-30; 11:19-26; kapitulu 13 mpaka 17; 18:1-22.

Mapa

1. Roma; 2. Malita; 3. Bereya; 4. Tesalonika; 5. Korintu; 6. Filipi; 7. Atene; 8. Krete; 9. Troa; 10. Efesu; 11. Mileto; 12. Kolose; 13. Antyokiya; 14. Ikonio; 15. Listara; 16. Kipro; 17. Antyokiya; 18. Cesareya; 19. Yapa; 20. Damasiku; 21. Yerusalemu; 22. Bara Ikulu (Mediteraniani)Mabvunzo

 • Kodi mphale uyu pa cithunzithunzi mbani, iye akakhala kupi, na mama na mbuyace akhacemerwa tani?
 • Kodi Timoti alonganji mudambvunza Paulu khala iye akhafuna kuenda pabodzi na Sila na Paulu kamwaza mphangwa kwa anthu akutali kakamwe?
 • Kodi atowereri a Yezu atoma kupi kucemerwa Akristu?
 • Mudamala Paulu na Barnaba kubuluka ku Antyokiya, kodi ndi mizinda ipi ingasi idaenda iwo kaona?
 • Kodi Timoti aphedza tani Paulu, na anthu apswa ntsiku zino asafunika kupicita mabvunzo api?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Machitiro 9:19-30.

  Kodi mpostolo Paulu apangiza tani nzeru m’kuyang’anisana na kutcingwa kwa mphangwa zadidi? (Mach. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 • Lerini Machitiro 11:19-26.

  Kodi mafala adalembwa pa Machitiro 11:19-21, 26 asapangiza tani kuti nzimu wa Yahova usatsogolera basa ya kumwaza mphangwa?

 • Lerini Machitiro 13:13-16, 42-52.

  Kodi Machitiro 13:51, 52 asapangiza tani kuti anyakupfunza hadatawirisa kuti upingizi uafewese tayu? (Mat. 10:14; Mach. 18:6; 1 Ped. 4:14)

 • Lerini Machitiro 14:1-6, 19-28.

  Kodi mafala “adaapereka m’manja mwa Mbuya” asaphedza tani kutisudzula ku cidzudzumiso cakukhonda funika munapitiriza ife na kuphedza apswa? (Mabasa [Mach.] 14:21-23, CC; 20:32; Jwau. 6:44)

 • Lerini Machitiro 16:1-5.

  Kodi cifuno ca Timoti cakutawira kusidzwa cisagomezera tani kufunika kwa kucita ‘pyonsene thangwi ya mphangwa zadidi’? (Mach. 16:3; 1 Akor. 9:23; 1 Ates. 2:8)

 • Lerini Machitiro 18:1-11, 18-22.

  Kodi Machitiro 18:9, 10 asapangizanji thangwi ya Yezu kutsogolera ekhene basa ya kumwaza mphangwa, na pyenepi pisatipasa cinyindiro canji ntsiku zino? (Mat. 28:20)