Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 108: Pa Nseu Wa Ku Damasiku

Mbiri 108: Pa Nseu Wa Ku Damasiku

KODI musadziwa kuti mbani adagona pantsi? Ndi Saulu. Kumbukani kuti iye ndi ule adaonera makapoti a amuna adaponyera miyala Setifano. Yang’anani ceza cire cakuyetima! Kodi ndi ninji cidacitika?

Mudamala kuphiwa Setifano, Saulu atsogolera kutcinga atowereri a Yezu towera kuathabusa. Iye aenda ku nyumba na nyumba mbaakwekweta mbaaponya nkaidi. Azinji a anyakupfunza athawira ku mizinda inango mbatoma kumwaza “mphangwa zadidi” kweneko. Mbwenye Saulu aenda ku mizinda inango towera akagumane atowereri a Yezu. Muyang’aneni mbakaenda ku Damasiku. Mbwenye, m’njira, mwacitika cinthu ici cakudzumatirisa:

Mwakudzidzimusa ceza cakubulukira kudzulu cayetima nkhundunkhundu mwa Saulu. Iye agwa pantsi, ninga munaonefe pano. Buluka penepo fala yalonga: ‘Saulu, Saulu! Thangwi yanji iwe usandithabusa?’ Amuna akakhala na Saulu aona ceza na abva dzumbi ya fala, mbwenye hadakwanisa kubvesesa pikhalongwa tayu.

Saulu akhala boliboli thangwi ya ceza

Saulu abvunza: ‘Kodi ndimwe ani, Mbuya?’

Fala yalonga: ‘Ndine Yezu, ule anathabusa iwe.’ Yezu alonga pyenepi thangwi mukathabusa Saulu atowereri a Yezu, Yezu akhabva ninga iye ene akhathabuswa.

Mphapo Saulu abvunza: ‘Ndisafunika kucitanji, Mbuya?’

Yezu alonga: ‘Lamuka uende ku Damasiku. Kweneko unadzapangwa pinafuna iwe kucita.’ Mudalamuka Saulu mbafungula maso ace, nee akwanisa kuona cinthu. Iye akhali boliboli! Natenepa amuna akakhala na iye amphata na dzanja mbantsogolera ku Damasiku.

Mphapo Yezu alonga kwa mbodzi wa anyakupfunzace m’Damasiku, mbati: ‘Ananiya, Lamuka. Ndoko ku nseu unacemerwa Wakulungama. Saka ku nyumba ya Yudasi mamuna anacemerwa Saulu. Ndansankhula kuti akhale nzakazi wanga wakupambulika.’

Ananiya abvera. Mudagumana iye Saulu, Ananiya aikha manjace padzulu pa Saulu mbalonga: ‘Mbuya andituma towera iwe ukwanise kuona pontho na udzale na nzimu wakucena.’ M’nzidzi uneule pinthu pyakulandana na makoko pyagwa kubuluka m’maso a Saulu, na iye akwanisa kuona pontho.

Saulu aphatisirwa basa m’njira yamphambvu towera kumwaza mphangwa kwa anthu amadziko mazinji. Iye adzakhala wakudziwika ninga mpostolo Paulu, wakuti tinadzapfunza pizinji kakamwe pya iye. Mbwenye pakutoma, tendeni tione pidatuma Mulungu Pedru kuti acite.

Machitiro 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Mabvunzo

 • Kodi Saulu acitanji mudamala Setifano kuphiwa?
 • Mukakhala Saulu m’njira yakuenda ku Damasiku, kodi ndi cinthu canji cakudzumatirisa cidacitika?
 • Kodi Yezu apanga Saulu kuti acitenji?
 • Kodi ndi citsogolero canji cidapereka Yezu kwa Ananiya, na Saulu akwanisa tani kuona pontho?
 • Kodi Saulu adzadziwika na dzina ipi, na aphatisirwa tani basa?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Machitiro 8:1-4.

  Kodi kuthimizirika kwa kutcingwa kudagwera mpingo Wacikristu ukhadamala kwene kupambwa kwaphatisirwa tani towera kumwaza cikhulupiro Cacikristu, na ndi cinthu canji cakulandana cinacitika m’nzidzi uno? (Mach. 8:4; Yes. 54:17)

 • Lerini Machitiro 9:1-20.

  Kodi ndi mabasa api matatu adapangiza Yezu kuti akaanyerezera kuapasa Saulu? (Mach. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Arom. 11:13)

 • Lerini Machitiro 22:6-16.

  Kodi tingakwanise tani kukhala ninga Ananiya, na thangwi yanji pyenepi mphyakufunika? (Mach. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Ped. 1:14-16; 2:12)

 • Lerini Machitiro 26:8-20.

  Kodi kusanduka kwa Saulu mbakhala Nkristu kusaphata tani basa ninga ciwangiso kwa ale ali na anzawo amuukwati akukhonda khulupira ntsiku zino? (Mach. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Ped. 3:1-3)