Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 105: Kudikhira m’Yerusalemu

Mbiri 105: Kudikhira m’Yerusalemu

ANTHU awa pano ndiwo atowereri a Yezu. Iwo ambvera mbakhala m’Yerusalemu. Mukhadikhira iwo pabodzi, dzumbi ikulu yadzadza nyumba yonsene. Ikhabveka ninga mphepo ikulu yamphambvu. Buluka penepo malirimi a moto atoma kuonekera pa nsolo wa mbodzi na mbodzi wa anyakupfunza. Kodi musaona moto pa mbodzi na mbodzi wa iwo? Kodi pisabvekanji pyonsene ipi?

Nzimu wakucena uli pa anyakupfunza a pyaka dzana yakutoma

Cikhali cirengo! Yezu abwerera kudzulu mbakhala pabodzi na Babace, na iye akhutula nzimu wakucena wa Mulungu kwa atowereri ace. Kodi musadziwa kuti nzimu unoyu waacitisa kucitanji? Onsene atoma kulonga m’pilongero pyakusiyana.

Anthu azinji m’Yerusalemu abva dzumbi yakuti ikhabveka ninga mphepo yamphambvu, na aenda kaona cikhacitika. Anango akhali anthu akubuluka ku madziko anango akuti akhadaenda kweneko ku phwando Yaciisrayeli ya Pentekoste. Ndi kudzidzimusa tani kudatambira alendo aneale! Iwo abva anyakupfunza mbakalonga m’pilongero pya kwawo pya pinthu pyakudzumatirisa pidacita Mulungu.

Alendo alonga: ‘Anthu awa onsene mbakubuluka ku Galileya. Mphapo, pyacitika tani kuti iwo akwanise kulonga m’pilongero ipi pyakusiyana pya madziko adabuluka ife?’

Mphapo Pedru alimira towera kuafokotozera. Agaluza falace mbapanga mbumba kuti Yezu aphiwa tani na kuti Yahova amulamusa tani kwa akufa. Pedru alonga: ‘Cincino Yezu ali kudzulu ku nkono wamadyo wa Mulungu. Na iye akhutula nzimu wakucena wakupikirwa. Ndi thangwi ineyi mwaona na kubva pirengo ipi.’

Mwandimomwene, mukhalonga Pedru pinthu ipi, anthu azinji akhala akutsukwala kakamwe kwa kutcunyuka na pidacitwa Yezu. Iwo abvunza: ‘Kodi tisafunika kucitanji?’ Pedru aapanga: ‘Musafunika kucinja umaso wanu na kubatizwa.’ Natenepa pa ntsiku ineire ene anthu cifupi na 3.000 abatizwa na akhala atowereri a Yezu.

Machitiro 2:1-47.Mabvunzo

 • Ninga pinapangizwa pa cithunzithunzi, kodi ndi ninji cidacitikira atowereri ale a Yezu adadikhira m’Yerusalemu?
 • Kodi ndi kudzidzimusa kwanji kudatambira alendo ku Yerusalemu?
 • Kodi Pedru afokotozanji kwa mbumba?
 • Kodi mbumba yapibva tani pakumala kubvesera Pedru, na iye aipanga kuti icitenji?
 • Kodi ndi anthu angasi adabatizwa pa ntsiku ya Pentekoste 33 E.C.?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Machitiro 2:1-47.

  Kodi mafala a Pedru anagumanika pa Machitiro 2:23, 36, asapangiza tani kuti dziko yonsene ya Ciyuda yagawana kupitawirira kwa kufa kwa Yezu? (1 Ates. 2:14, 15)

  Kodi Pedru aikha tani citsanzo cadidi cakunyerezera m’kuphatisira Malemba? (Mach. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Akol. 4:6)

  Kodi Pedru aphatisira tani ‘mfungulo wakutoma wa misuwo ya Ufumu wa Kudzulu’ ukhadapikira Yezu kumpasa? (Mach. 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19, Chiverano Chachinchino, CC)