Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 103: M’kwartu Yakufungwa Na Mphinga

Mbiri 103: M’kwartu Yakufungwa Na Mphinga

MUDAMALA Pedru na Juwau kubuluka ku nthumbi ikakhala ntembo wa Yezu, Mariya asiiwa ekhene kweneko. Iye atoma kulira. Buluka penepo iye akotama mbasuzumira nkati mwa nthumbi, ninga mudaona ife pa cithunzithunzi ndulimu. Mwenemo iye aona maanju awiri! Iwo ambvunza: ‘Thangwi yanji ukulira?’

Mariya atawira: ‘Iwo akwata Mbuyanga, ine nkhabe dziwa kudamuikha iwo.’ Buluka penepo Mariya azungunuka mbaona mamuna. Mamuna ambvunza: ‘Kodi mbani anasaka iwe?’

Mariya anyerezera kuti mamuna ndi nyakutsalakana munda, na mamuna unoyu mbadakwanisa kukwata ntembo wa Yezu. Natenepa Mariya alonga: ‘Ngakhala kuti ndimwe mudankwata, ndipangeni kudamuikha imwe.’ Mbwenye, mwandimomwene, mamuna uneule akhali Yezu. Iye akhadabvala manungo akuti Mariya hadaadzindikira. Mbwenye mudancemera mamuna na dzinace, Mariya adziwa kuti akhali Yezu. Mariya athamanga mbaenda kapanga anyakupfunza: ‘Ine ndaona Mbuya!’

Namaulo a ntsiku ineyo, mukafamba anyakupfunza awiri kuenda ku mudzi wa Emau, mamuna agumanyikana na iwo. Anyakupfunza atsukwala kakamwe thangwi Yezu akhadaphiwa. Mbwenye mukafamba iwo pabodzi, mamuna unoyu afokotoza pinthu pyakuinjipa pya m’Bibilya pyakuti pyaacitisa kubva mwadidi. Pakumalisira, mudalimira iwo towera kudya, anyakupfunza adzindikira kuti mamuna uneule akhali Yezu. Buluka penepo Yezu asoweka, na anyakupfunza awiri ale abwerera mwakucimbiza ku Yerusalemu kapanga apostolo thangwi ya iye.

Mukhapitiriza ipi, Yezu aonekerambo kwa Pedru. Anango atsanzaya mudabva iwo pyenepi. Anyakupfunza ale awiri aenda ku Yerusalemu mbagumana apostolo. Iwo apanga apostolo kuti Yezu aonekera tani kwa iwombo pa nseu. Mukalonga iwo kwene thangwi ya ipi, kodi musacidziwa cinthu cakudzumatirisa cidacitika?

Yang’anani cithunzithunzi. Yezu aonekera m’kwartu mwene, maseze citseko cikhali cakufungwa na mphinga. Ndi kukomerwa tani kudakhala na anyakupfunza! Kodi iyi si ntsiku yakutsanzaya tayu? Kodi mungakwanise kulengesa maulendo adaonekera Yezu kwa atowereri ace mpaka nzidzi uneule? Kodi mwalengesa maulendo maxanu?

Yezu akuonekera kwa anyakupfunza

Mpostolo Tomasi nee akhali na iwo mudaonekera Yezu. Natenepa anyakupfunza ampanga: ‘Ife taona Mbuya!’ Mbwenye Tomasi alonga kuti iye akhafuna kuona ekhene Yezu mbasati khulupira. Mphapo, pakupita ntsiku zisere anyakupfunza akhali pontho pabodzi m’kwartu yakufungwa na mphinga, na ulendo unoyu Tomasi akhali na iwo. Mwakudzidzimusa, Yezu aonekera m’kwartu mwene. M’nzidzi unoyu Tomasi akhulupira.

Juwau 20:11-29; Luka 24:13-43.Mabvunzo

 • Kodi Mariya alonganji kwa mamuna akhanyerezera iye kuti ndi nyakutsalakana munda, mbwenye ndi ninji cidancitisa kudziwa kuti akhalidi Yezu?
 • Kodi ndi ninji cidacitika kwa anyakupfunza awiri akhaenda ku mudzi wa Emau?
 • Kodi ndi cinthu cipi cakudzumatirisa cidacitika mudalonga anyakupfunza awiri kwa apostolo kuti iwo aona Yezu?
 • Kodi Yezu aonekera kangasi kwa atowereri ace?
 • Kodi Tomasi alonganji mudabva iye kuti anyakupfunza aona Mbuya, mbwenye ndi ninji cidacitika pakupita ntsiku zisere?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Juwau 20:11-29.

  Kodi Yezu akhalonga pa Juwau 20:23 kuti anthu akhatawiriswa kulekerera madawo? Fokotozani. (Sal. 49:2, 7; Yes. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Jwau. 2:1, 2)

 • Lerini Luka 24:13-43.

  Kodi tingakwanise tani kusasanyira ntima wathu towera utawire undimomwene wa Bibilya? (Luka 24:32, 33; Ezara 7:10; Mat. 5:3; Mach. 16:14; Aheb. 5:11-14)