Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 93: Yezu Adyesa Anthu Azinji

Mbiri 93: Yezu Adyesa Anthu Azinji

CINTHU cakugopswa cacitika. Juwau Mbatizi akhadamala kwene kuphiwa. Herodiya, nkazi wa mambo, nee akhamfuna tayu. Iye akwanisa kucitisa kuti mambo agwandise nsolo wa Juwau.

Mudabva Yezu pyenepi, iye atsukwala kakamwe. Iye aenda ku mbuto yace ekhene. Mbwenye anthu antowerera. Mudaona Yezu mwinji, iye akhala na ntsisi na iwo. Natenepa iye alonga kwa iwo pya umambo wa Mulungu, na awangisa anyakuduwala awo.

M’cidodo anyakupfunzace aenda kwa iye mbalonga: ‘Dzuwa yadoka, na mbuto ino iri payokha. Lekani anthu aende kuti akwanise kupigulira pyakudya m’midzi yapaduzi.’

Yezu akudyesa mwinji

Yezu atawira: ‘Iwo nkhabe kufunika kuenda. Apaseni imwe pinthu pyakudya.’ M’kuzungunukira Filipi, Yezu abvunza: ‘Kodi tinakwanisa kugula kupi pyakudya pyakukwana towera kudyesa anthu awa onsene?’

Filipi atawira: ‘Pyenepi pinadzakwata kobiri izinji kakamwe towera kugula pyakukwana kuti onsene akwanise kutambira pang’ono basi.’ Andrea alongambo: ‘Mphale uyu, anakwata pyakudya, ali na mikate mixanu na ntsomba ziwiri. Mbwenye ipyo na pang’ono pene pinadzakwana kwa anthu awa onsene.’

Yezu alonga: ‘Pangani anthu akhale pantsi pamaudzu.’ Buluka penepo iye apereka takhuta kwa Mulungu thangwi ya pyakudya, mbatoma kupigwanda m’maphindi. Patsogolo pace, anyakupfunza apasa mikate na ntsomba kwa anthu onsene. Pakhali na amuna 5.000, na pikwi pinango pizinji pya akazi na ana. Iwo onsene adya mpaka kukhuta. Na mudagumanya anyakupfunza pinthu pidasala, pyadzala pitundu 12!

Mphapo Yezu apanga anyakupfunzace kupita m’bote towera awambukire ku ntunda unango wa Bara ya Galileya. Namasiku kwabuluka conzi cikulu, na mabimbi akhaponya bote uku na uku. Anyakupfunza agopadi kakamwe. Buluka penepo, pakati pa masiku, iwo aona munthu mbakadza kukakhala iwo na padzulu pa madzi. Iwo akhuwa mwakugopa, thangwi nee akhadziwa pikhaona iwo.

Yezu alonga: ‘Lekani kugopa. Ndine!’ Iwo apitiriza na kukhonda kukhulupira. Natenepa Pedru alonga: ‘Khala ndimomwene kuti ndimwe, Mbuya, ndipangeni kuti ndiende kuna imwe na padzulu pa madzi.’ Yezu atawira: ‘Bwera!’ Na Pedru abuluka mbafamba padzulu pa madzi! Buluka penepo agopa na atoma kuririma, mbwenye Yezu ampulumusa.

M’kupita kwa nzidzi, Yezu adyesa pontho pikwi pya anthu. Pa ulendo uno iye apicita na mikate minomwe na pintsomba pyakucepa. Pontho pikhali pyakukwana kwa onsene. Kodi si yakudzumatirisa njira ikhatsalakanira Yezu anthu tayu? Munadzatonga iye ninga mambo wa Mulungu ife cipo tinadzanenseka na pinthu!

Mateyu 14:1-32; 15:29-38; Juwau 6:1-21.Mabvunzo

 • Kodi ndi cinthu cipi cakugopswa cidacitikira Juwau Mbatizi, na ceneci cacitisa Yezu kupibva tani?
 • Kodi Yezu adyesa tani umwinji udantowerera, na pikhadanjipa tani pyakudya pyakusala?
 • Thangwi yanji anyakupfunza agopa namasiku, na ndi ninji cidacitikira Pedru?
 • Kodi Yezu adyesa tani pikwi pya anthu pa ulendo waciwiri?
 • Thangwi yanji kunadzakhala kwakudzumatirisa munafuna kudzatonga Yezu dziko yapantsi ninga Mambo wa Mulungu?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Mateyu 14:1-32.

  Kodi pidalembwa pa Mateyu 14:23-32 pisadziwisanji pya umunthu wa Pedru?

  Kodi pidalembwa m’Bibilya pisapangiza tani kuti Pedru adzakola mbapiringana makhaliro ace akususukira? (Mat. 14:27-30; Jwau. 18:10; 21:7; Mach. 2:14, 37-40; 1 Ped. 5:6, 10)

 • Lerini Mateyu 15:29-38.

  Kodi Yezu apangiza tani cilemedzo kwa masasanyiro akumanungo akubuluka kwa Babace? (Mat. 15:37; Jwau. 6:12; Akol. 3:15)

 • Lerini Juwau 6:1-21.

  Kodi Akristu ntsiku zino angakwanise tani kutowerera citsanzo ca Yezu thangwi ya utongi? (Jwau. 6:15; Mat. 22:21; Arom. 12:2; 13:1-4)