Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 91: Yezu Apfunzisa Pa Phiri

Mbiri 91: Yezu Apfunzisa Pa Phiri

ONANI Yezu ali nawa pano. Iye akupfunzisa anthu onsene awa pa phiri m’Galileya. Awa adakhala cifupi kakamwe na iye ndiwo anyakupfunzace. Iye asankhula 12 mwa iwo kuti akhale apostolo. Apostolo akhali anyakupfunza akupambulika a Yezu. Kodi musadziwa madzina awo?

Yezu akupfunzisa

Pana Simoni Pedru na mbale yace Andrea. Buluka penepo pana Yakobo na Juwau, akuti ndi ubale wawombo. Mpostolo unango akhacemerwambo Yakobo, na unango akhacemerwambo Simoni. Apostolo awiri akhacemerwa Yudasi. Mbodzi ndi Yudasi Iskarioti, na Yudasi unango akhacemerwambo na dzina ya Tadeyu. Buluka penepo pana Filipi na Natanyeli (akhacemerwambo Baritolomeyu), na Mateyu na Tomasi.

Mudamala iye kubwerera kubuluka ku Samariya, Yezu atoma kumwaza mphangwa pa ulendo wakutoma: ‘Umambo wakudzulu uli cifupi.’ Kodi musadziwa kuti umambo unoyu ndi ninji? Ndi utongi wandimomwene wa Mulungu. Mambo wace ndi Yezu. Iye anadzatonga kubulukira kudzulu na mbadzesa ntendere pa dziko yapantsi. Dziko yonsene yapantsi inadzacitwa paradizu wakubalika na umambo wa Mulungu.

Yezu akhali pepo mbapfunzisa anthu pya umambo. Iye akufokotoza: ‘Imwe musafunika kuphembera tenepa: Baba wathu wakudzulu, dzina yanu ikhale yakulemedzwa. Umambo wanu udze. Kufuna kwanu kucitwe pantsi pano, ninga kudzulu.’ Anthu azinji asaicemera kuti ‘Phembero ya Mbuya.’ Anango asaicemera ‘Baba Wathu.’ Kodi mungakwanise kulonga phembero yonsene?

Yezu apfunzisambo mbumba njira yakutsalakana anango. Iye alonga: ‘Citirani anango pinafuna imwe kuti iwo akucitireni.’ Kodi imwe nkhabe komerwa mungatsalakanwa na unango mwakukoma ntima? Natenepa, Yezu akhafuna longa kuti tisafunika kutsalakana anthu anango mwakukoma ntima. Kodi nee kunadzakhala mwadidi m’paradizu wa pa dziko yapantsi m’nzidzi wakuti onsene anadzacita pyenepi?

Mateyu kapitulu 5 mpaka 7; 10:1-4.Mabvunzo

 • Pa cithunzithunzi, kodi Yezu akupfunzisa kupi, na mbani adakhala paduzi kakamwe na iye?
 • Kodi madzina a apostolo 12 ndi api?
 • Kodi ndi ninji Umambo ukhapfunzisa Yezu?
 • Kodi Yezu apfunzisa mbumba kuphembereranji?
 • Kodi Yezu alonganji pya njira inafunika anthu kutsalakanirana unango na nzace?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Mateyu 5:1-12.

  Kodi ndi m’njira zipi tingakwanise kupangiza kuti tisacidziwa cifuno cathu cauzimu? (Mat. 5:3; Arom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 • Lerini Mateyu 5:21-26.

  Kodi Mateyu 5:23, 24 asagomezera tani kuti kubverana kwathu na abale athu kusakhuya kubverana kwathu na Yahova? (Mat. 6:14, 15; Sal. 133:1; Akol. 3:13; 1 Jwau. 4:20)

 • Lerini Mateyu 6:1-8.

  Kodi ndi mitundu ipi yakupibva wakulungama yakuti Akristu asafunika kuicalira? (Luka 18:11, 12; 1 Akor. 4:6, 7; 2 Akor. 9:7)

 • Lerini Mateyu 6:25-34.

  Kodi ndi ninji cidapfunzisa Yezu thangwi yakufunika kwa kunyindira Yahova kwa masasanyiro athu akumanungo? (Eks. 16:4; Sal. 37:25; Afil. 4:6)

 • Lerini Mateyu 7:1-11.

  Kodi nsanje wapakweca unagumanika pa Mateyu 7:5 usatipfunzisanji? (Mis. 26:12; Arom. 2:1; 14:10; Yak. 4:11, 12)