Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 90: Na Nkazi Pa Ncera

Mbiri 90: Na Nkazi Pa Ncera

YEZU alimira pa ncera ku Samariya towera kupuma. Anyakupfunzace akhadaenda ku nzinda kagula pyakudya. Nkazi analonga na Yezu abwera kudzatunga madzi. Yezu alonga kwa nkazi: ‘Ndipase madzi akumwa.’

Yezu akulonga na nkazi Wacisamariya

Pyenepi pyadzidzimusa kakamwe nkazi unoyu. Musadziwa thangwi yanji? Thangwi Yezu akhali Muyuda, na nkazi akhali Musamariya. Na Ayuda azinji nee akhafuna Asamariya. Iwo nee akhalonga nawo tayu! Mbwenye Yezu asafuna mitundu yonsene ya anthu. Natenepa iye alonga: ‘Mbudadziwa kuti mbani anakuphemba madzi akumwa, iwe mbudampepha na iye mbadadzakupasa madzi anapasa umaso.’

Nkazi alonga: ‘Mbuya, ncera ngwakuzika, na imwe nee nthephu ene munawo. Munadzagumana kupi madzi anapasa umaso?’

Yezu afokotoza: ‘Iwe ukamwa madzi a m’ncera uyu unadzakhala pontho na nyota. Mbwenye madzi anadzapasa ine angakwanise kucitisa munthu kukhala maso kwenda na kwenda.’

Nkazi alonga: ‘Mbuya, ndipaseni madzi anewa! Natenepa cipo ndinadzakhala pontho na nyota. Na ine nkhabe kudzabwera pontho katunga madzi pano.’

Nkazi akhanyerezera kuti Yezu akhalonga pya madzi andimomwene. Mbwenye iye akhalonga pya undimomwene wa pya Mulungu na umambo wace. Undimomwene unoyu ndi sawasawa na madzi anapasa umaso. Ungakwanise kupasa munthu umaso okhonda mala.

Mphapo Yezu apanga nkazi: ‘Ndoko kacemera mamunako mbubwerera.’

Nkazi atawira: ‘Ine nkhabe mamuna.’

Yezu alonga: ‘Iwe watawira mwadidi. Mbwenye iwe ukhali na amuna axanu, na mamuna anakhala na iwe cincino si mamunako tayu.’

Nkazi adzumatirwa, thangwi pyenepi pyonsene pikhali undimomwene. Kodi Yezu adziwa tani pinthu pyenepi? Inde, thangwi yakuti Yezu ndi Ule Adapikirwa wakutumwa na Mulungu, na Mulungu ampasa mphangwa zenezi. M’nzidzi uneule anyakupfunza a Yezu abwerera, na iwo akhala akudzidzimuka nakuti iye akhalonga na nkazi wa Musamariya.

Kodi tikupfunzanji m’pyonsene ipi? Ipi pisapangiza kuti Yezu ndi wakukoma ntima kwa anthu a mitundu yonsene. Na ife tisafunika kukhalambo tenepa. Ife nee tisafunika kunyerezera kuti anthu anango mbakuipa thangwi iwo mbantundu unango basi. Yezu asafuna kuti anthu onsene adziwe undimomwene unatsogolera ku umaso okhonda mala. Na ifembo tisafunika kuphedza anthu towera apfunze pya undimomwene.

Juwau 4:5-43; 17:3.Mabvunzo

 • Thangwi yanji Yezu alimira pa ncera ku Samariya, na iye alonganji kwa nkazi kweneko?
 • Thangwi yanji nkazi unoyu adzidzimusika, ndi ninji cidampanga Yezu, na thangwi yanji?
 • Kodi nkazi uyu anyerezera kuti Yezu akhalonga pya ntundu upi wa madzi, mbwenye mwandimomwene Yezu akhalonga pya madzi a ntundu upi?
 • Thangwi yanji nkazi uyu adzumatirwa na pikhadziwa Yezu thangwi ya iye, na Yezu azigumana kupi mphangwa zenezi?
 • Kodi tingakwanise kupfunza mapfunziro anji kubulukira ku mbiri ya nkazi pa ncera?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Juwau 4:5-43.

  M’kutowerera citsanzo ca Yezu, kodi tisafunika kupangiza nkhaliro wanji kwa anthu a ntundu wakusiyana na ife peno akukuzwa m’makhaliro akusiyana na ife? (Jwau. 4:9; 1 Akor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Titu 2:11)

  Kodi ndi maphindu anji auzimu anatambirwa na munthu wakudzakhala nyakupfunza wa Yezu? (Jwau. 4:14; Yes. 58:11; 2 Akor. 4:16)

  Kodi tingakwanise tani kupangiza kupereka takhuta ninga nkazi wa Musamariya, wakuti akhafuna kakamwe kugawana na anango pikhadamala iye kupfunza? (Jwau. 4:7, 28; Mat. 6:33; Luka 10:40-42)