Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 89: Yezu Acenesa Templo

Mbiri 89: Yezu Acenesa Templo

YEZU asaonekadi ninga aipirwa pano, si tenepa tayu? Kodi musadziwa thangwi yanji aipirwa kakamwe? Thangwi amuna awa m’templo ya Mulungu ku Yerusalemu ndi anyakumana kakamwe. Iwo akhayesera kucita kobiri izinji kubulukira kwa anthu akhabwera kudzalambira Mulungu.

Yezu akutaya meza za kobiri

Kodi musaona anang’ombe onsene ale, mabira na zinkhangaiwa? Mwandimomwene amuna anewa akhagulisa pinyama pyenepi pa templo pene. Kodi musadziwa thangwi yanji? Thangwi Aisrayeli akhafuna pinyama na zimbalame towera kupereka ntsembe kwa Mulungu.

Mwambo wa Mulungu ukhalonga kuti Muisrayeli akacita cakuipa, akhafunika kupereka muoni kwa Mulungu. Pakhalimbo midzidzi inango ikhafunika Aisrayeli kucita miyoni. Kodi Muisrayeli mbadangumana kupi zimbalame na pinyama kuti apereke kwa Mulungu?

Aisrayeli anango akhali na zimbalame na pinyama. Natenepa iwo mbadapereka pyenepi. Mbwenye Aisrayeli azinji nee akhali na pinyama na zimbalame tayu. Na anango akakhala kutali kakamwe na Yerusalemu nee akhakwanisa kubweresa pinyama pyawo ku templo. Natenepa anthu akhabwera pa templo mbagula pinyama na zimbalame pikhafuna iwo. Mbwenye amuna anewa akhaphemba kobiri izinji kakamwe kwa mbumba. Iwo akhanyengeta mbumba. Kusiyapo pyenepi, iwo nee akhafunika kugulisa pa t emplo pene ya Mulungu tayu.

Pyenepi ndi pidacitisa Yezu kuipirwa. Natenepa aphindula zimeza za amuna mbamwaza kobiri yawo. Pontho, iye acita cibatha ca nkhambala mbabulusa kunja kwa templo pinyama pyonsene. Iye atonga amuna akhagulisa zinkhangaiwa: ‘Zibuluseni pano! Lekani kucita nyumba ya Babanga mbuto yakucitira kobiri izinji.’

Anyakupfunza angasi a Yezu akhali na iye kweneko ku templo ku Yerusalemu. Iwo adzumatirwa thangwi ya pikhaona iwo Yezu mbakacita. Buluka penepo iwo akumbuka khundu inango m’Bibilya inalonga pya mwana wa Mulungu: ‘Kufuna kwa nyumba ya Mulungu kunadzapisa ninga moto nkati mwace.’

Yezu mbakakhala pa Paskwa ku Yerusalemu, acita pirengo pizinji. Pakumala, Yezu abuluka m’Yudeya mbatoma ulendo wace wakubwerera ku Galileya. Mbwenye m’njira, apita na pa cisa ca Samariya. Tendeni tione pidacitika kweneko.

Juwau 2:13-25; 4:3, 4.Mabvunzo

  • Thangwi yanji pasaguliswa pinyama pa templo?
  • Kodi ndi ninji cidacitisa Yezu kuipirwa?
  • Ninga munaonemwe pa cithunzithunzi, kodi Yezu acitanji, na ndi ntemo upi udapasa iye amuna akugulisa zinkhangaiwa?
  • Mudaona anyakupfunza a Yezu pidacita iye, kodi iwo akumbuswanji?
  • Kodi Yezu apita na pa cisa cakupi mukabwerera iye ku Galileya?

Mbvundzo wakuthimizira

  • Lerini Juwau 2:13-25.

    M’kunyerezera kuipirwa kukulu kwa Yezu thangwi ya anyakucinja kobiri pa templo, kodi ndi maonero api adidi a mabasa akugulisa pa Nyumba ya Umambo anafunika? (Jwau. 2:15, 16; 1 Akor. 10:24, 31-33)