Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 85: Yezu Abalwa m’Thanga

Mbiri 85: Yezu Abalwa m’Thanga

KODI musadziwa kuti kakhombwani aka mbani? Inde, ndi Yezu. Amala kwene kubalwa m’thanga. Thanga ndi mbuto inakoyiwa pinyama. Mariya akugonesa Yezu m’mwadiya mwakudyera pifuyo. Mbwenye thangwi yanji Mariya na Zuze ali umu pabodzi na pinyama? Ino si mbuto yakubalirwa mwana, kodi si tenepa?

Nkhabe, siyo tayu. Mbwenye iyi ndi thangwi idaacitisa kuti akhale muno: Ntongi wa Roma, Kaisara Augustu, acita mwambo wakuti mbodzi na mbodzi akhafunika kubwerera ku nzinda udabalwa iye kuti akalembese dzinace m’bukhu. Inde, Zuze abalwa ku Betelehemu. Mbwenye mudafika iye na Mariya, nee konsene kwene kukhali na mbuto kuti iwo akhale tayu. Natenepa iwo akakamizika kuenda kakhala na pinyama. M’ntsiku ineire ene Mariya abala Yezu! Mbwenye, ninga musakwanisa kuona, iye ali mwadidi.

Zuze, Mariya na khombwani Yezu

Kodi musakwanisa kuona akumbizi anabwera kaona Yezu? Iwo akhali m’minda namasiku mbakatsalakana mabira awo, na ceza cakuyetimira cagaka pa mbuto ikakhala iwo. Akhali anju! Akumbizi agopadi kakamwe. Mbwenye anju alonga: ‘Lekani kugopa! Ine ndina mphangwa zadidi kwa imwe. Lero, m’Betelehemu, abalwa Kristu Mbuya. Iye anadzapulumusa mbumba! Munadzangumana apingirirwa na nguwo mbagona m’mwadiya mwakudyera pifuyo.’ Mwakudzidzimusa maanju azinji abwera mbatoma kukuza Mulungu. Natenepa m’nzidzi uneule ene akumbizi aenda mwakucimbiza kasaka Yezu, mphapo iwo angumana.

Kodi musadziwa thangwi yanji Yezu ndi wakupambulika kakamwe? Kodi musadziwa kuti iye mbani makamaka? Kumbukani kuti pa mbiri yakutoma ya bukhu ino talonga pya Mwana wakutoma wa Mulungu. Mwana unoyu aphata basa pabodzi na Yahova m’kucita kudzulu na dziko yapantsi na pinthu pinango pyonsene. Mwandimomwene uyu ndiye Yezu!

Inde, Yahova akwata umaso wa Mwanace kubuluka kudzulu mbauikha m’mimba mwa Mariya. M’nzidzi uneule ene khombwani atoma kukula m’mimba mwace ninga akhombwani anango asakula m’mimba mwa amama awo. Mbwenye khombwani uyu akhali Mwana wa Mulungu. Pakumalisira Yezu abalwa m’thanga muno m’Betelehemu. Kodi musakwanisa kuona mphapo thangwi yanji maanju akomerwa kakamwe m’kupanga anthu kuti Yezu abalwa?

Luka 2:1-20.Mabvunzo

 • Kodi kakhombwani aka pa cithunzithunzi mbani, na Mariya akagonesa kupi?
 • Thangwi yanji Yezu abalwa m’thanga na pinyama?
 • Pa cithunzithunzi, kodi mbani amuna anapita m’thanga, na anju akhadaapanganji?
 • Thangwi yanji Yezu ndi wakupambulika?
 • Thangwi yanji Yezu asakwanisa kucemerwa Mwana wa Mulungu?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Luka 2:1-20.

  Kodi Kaisara Augustu akhali na khundu yanji m’kukwaniriswa kwa profesiya ya kubalwa kwa Yezu? (Luka 2:1-4; Mika 5:2)

  Kodi munthu angakwanise tani kuphatanizwa nkati mwa ale analongwa ninga “anthu onsene anakoma kuli iye”? (Luka 2:14; Mat. 16:24; Jwau. 17:3; Mach. 3:19; Aheb. 11:6)

  Khala akumbizi awa akupicepesa a Ayuda akhala na thangwi yakukomerwa na kubalwa kwa Mpulumusi, kodi ndi thangwi ipi ikulu yakukomerwa iri na atumiki a Mulungu ntsiku zino? (Luka 2:10, 11; Aef. 3:8, 9; Chidz. 11:15; 14:6)