Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Khundu 6: Kubalwa Kwa Yezu Mpaka Kufa Kwace

Khundu 6: Kubalwa Kwa Yezu Mpaka Kufa Kwace

Anju Gabriyeli atumiwa kwa ntsikana wadidi wakucemerwa Mariya. Iye ampanga kuti anadzabala mwana wakuti mbadadzatonga ninga mambo kwenda na kwenda. Mwana, Yezu, abalwa m’thanga, kudaenda kaoniwa iye na akumbizi. M’kupita kwa nzidzi, nyenyezi yatsogolera amuna kubuluka ku Mabulukiro dzuwa mpaka kwa mwana wang’ono. Tinadzapfunza kuti mbani adaacitisa kuona nyenyezi, na njira idapulumusirwa Yezu m’pyakuyeserayesera kumupha.

Patsogolo pace, tisagumana Yezu, mukakhala iye na piaka 12 pyakubalwa, mbakalonga na apfunzisi m’templo. Piaka khumi na pisere patsogolo pace Yezu abatizwa, na iye atoma basa ya Umambo ya kumwaza mphangwa na kupfunzisa idantuma Mulungu kuti aicite pa dziko yapantsi. Kuti amphedze m’basa ineyi, Yezu asankhula amuna 12 mbaaikha kukhala apostolo ace.

Yezu acitambo pirengo pizinji. Adyesa pikwi pya anthu na ntsomba zingasi basi zakucepa na mikate yakucepa. Awangisa anthu akuduwala na alamusambo akufa. Pakumalisira, tinadzapfunza pinthu pizinji pidacitikira Yezu m’ntsiku yakumalisa ya umaso wace, na njira idaphiwa iye. Yezu amwaza mphangwa duzi na piaka pitatu na miyezi mitanthatu, natenepa KHUNDU 6 isaphataniza nzidzi wakupiringana pang’ono piaka 34.

Yezu akupfunzisa