Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 82: Mordekai Na Esteri

Mbiri 82: Mordekai Na Esteri

TENDENI tibwerere nduli piaka pingasi Ezara mbasati kuenda ku Yerusalemu. Mordekai na Esteri akhali Aisrayeli akufunika mwakupiringana m’umambo wa Persiya. Esteri akhali nyankhoda, na mwana wa mbale wa babace, Mordekai, akhali waciwiri m’mphambvu kusiyapo mambo. Tendeni tione kuti pyenepi pyacitika tani.

Anyakubala a Esteri afa mukakhala iye wang’ono kakamwe, natenepa Mordekai ankuza. Ahaswero, mambo wa Persiya, akhali na nyumba m’nzinda wa Susani, na Mordekai akhali mbodzi wa anzakazi ace. Mwandimomwene, ntsiku inango nkazi wa mambo, Vasti, hadambvera tayu, natenepa mambo asankhula nkazi mupswa kuti akhale nyankhodace. Kodi musadziwa nkazi adasankhula iye? Inde, ntsikana wakubalika, Esteri.

Hamani aipirwa na Mordekai

Kodi mukuona mamuna uyu waumbirimi anagodamirwa na anthu? Ndi Hamani. Iye akhali mamuna wakufunika kakamwe m’Persiya. Hamani akhafuna kuti Mordekai, anaonemwe ali nawa pa cithunzithunzi, angodamirembo. Mbwenye Mordekai hadapicita tayu. Hadaona kuthema kugodamira mamuna wakuipa ninga unoyu tayu. Pyenepi pyacitisa Hamani kuipirwa kakamwe. Natenepa ipi ndipyo pidacita iye.

Hamani alongera Aisrayeli unthawatawa kwa mambo. Iye alonga: ‘Iwo ndiwo mbumba yakuipa yakuti nkhabe bvera miyambo yanu. Iwo asafunika kuphiwa.’ Ahaswero nee akhadziwa kuti nkazace Esteri akhali Muisrayeli. Natenepa abvesera Hamani, mbacitisa mwambo kuti ntsiku yace Aisrayeli onsene aphiwe.

Mudabva Mordekai pya mwambo, iye anenseka kakamwe. Iye atumiza mphangwa kwa Esteri: ‘Usafunika kupanga mambo, na kundembetera kuti atipulumuse.’ Ndi kwakuphonyana na mwambo m’Persiya kuenda kwa mambo mwakukhonda kucemerwa. Mbwenye Esteri aenda mwakukhonda kucemerwa. Mambo afuthula ndodo yace ya ndalama kwa iye, kubveka kuti iye nee anaphiwa tayu. Esteri acemerera mambo na Hamani ku udyi ukulu. Penepo mambo abvunza Esteri udidi ukhafuna iye kuti ancitire. Esteri alonga kuti mbadadzampanga khala iye na Hamani angadzabwera ku udyi unango mangwana mwace.

Pa udyi unoyu Esteri apanga mambo: ‘Ine na mbumba yanga tisafunika kuphiwa.’ Mambo aipirwa. Iye abvunza: ‘Kodi mbani anafuna kucita cinthu ceneci?’

Esteri alonga: ‘Mamuna, nyamalwa, ndiye wakuipa uyu Hamani!’

Nyankhoda Esteri akupambizira Hamani

Natenepa mambo aipirwadi. Atonga kuti Hamani aphiwe. Buluka penepo, mambo aikha Mordekai kukhala waciwiri m’mphambvu kusiyapo iye ene. Mordekai atsalakana kuti mwambo upswa ucitise kuti utawirise Aisrayeli amenye nkhondo thangwi ya umaso wawo pa ntsiku ikhafunika iwo kuphiwa. Nakuti Mordekai akhali mamuna wakufunika m’nzidzi uneule, anthu azinji aphedza Aisrayeli, na iwo apulumuswa kwa anyamalwa awo.

Bukhu ya Bibilya ya Esteri.Mabvunzo

 • Kodi Mordekai na Esteri mbani?
 • Thangwi yanji Mambo Ahaswero akafuna nkazi mupswa, na iye asankhula ani?
 • Kodi Hamani mbani, na ndi ninji cidancitisa kuipirwa kakamwe?
 • Kodi ndi mwambo wanji udacitwa, na Esteri acitanji mudamala iye kutambira mphangwa kwa Mordekai?
 • Kodi ndi ninji cidacitikira Hamani, na ndi ninji cidacitikira Mordekai?
 • Kodi Aisrayeli apulumuswa tani kwa anyamalwa awo?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Esteri 2:12-18.

  Kodi Esteri apangiza tani ntengo wa kusakulira “ukomi wankati wantima wadidi na wakupfulika”? (Esteri 2:15; 1 Ped. 3:1-5)

 • Lerini Esteri 4:1-17.

  Ninga Esteri apaswa mwai wa kucita cinthu m’kuphedza ulambiri wandimomwene, kodi ntsiku zino tisapaswa mwai wanji towera kupangiza kupipereka kwathu na kukhulupirika kwa Yahova? (Esteri 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)

 • Lerini Esteri 7:1-6.

  Kodi azinji a mbumba ya Mulungu ntsiku zino asapiikha tani pa ngobzwi ya kutcingwa, ninga Esteri? (Esteri 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Ped. 2:12)